bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWAOleśnica, dnia 12.05.2008r.
OGŁOSZENIEGR.1.76374.51 - 10 /07/08
Na podstawie art.32 ust.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz.150) Urząd Miasta Oleśnicy – Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej Fabryce Obuwia „ ODRA” na Zakład Produkcji Opakowań do Żywności, projektowanego do realizacji na nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ulicy Przemysłowej nr 3 obręb Wądoły, oznaczonej jako działka nr 3/12 AM 72 o pow. 2.4907 ha.
Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora ANIS OPAKOWANIA Sp. z o.o. w Oleśnicy ul. Przemysłowa nr 3.
Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Informacje o wniosku, raporcie, postanowieniach organów opiniujących oraz o postanowieniu organu prowadzącego postępowanie, dotyczących obowiązku sporządzenia i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku, raporcie pod nr 91/A/2007 i 3/E/2008 dostępnym na stronie internetowej www.bip.um.olesnica.pl., prowadzonym przez Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy pokój nr 102 Ip.
Informuje się o :
- możliwości zapoznania się wszystkich zainteresowanych z wnioskiem oraz z pozostałą dokumentacją sprawy ( w tym z wnioskiem o wydanie decyzji oraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, w Urzędzie Miasta Oleśnicy, Rynek – Ratusz pokój nr 102 tj. od dnia 13.05.2008r. do 02.06.2008r.
Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń - Urząd Miasta Oleśnicy
2. Strona internetowa www.bip.um.olesnica.pl


| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012