bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOgłoszenie Nr 3/2008 Burmistrza Oleśnicy - konkurs na organizację biegów przełajowych


OGŁOSZENIE NR 3/2008
BURMISTRZA OLEŚNICY
Z DNIA 18-01-2008

O KONKURSIE NA ORGANIZACJĘ BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH

Na podstawie art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Burmistrz Oleśnicy ogłasza konkurs na realizację zadania pn.

ORGANIZACJA BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH

1. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)
2. Dotacja obejmuje dofinansowanie kosztów związanych z organizacją min. czterech zawodów w sezonie wiosna-lato 2008, zakupem niezbędnego do przeprowadzenia zadania sprzętu oraz innymi kosztami związanymi bezpośrednio z wykonywaniem przedmiotowego zadania.
3. Dotacja nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.
4. Zasady przyznawania dotacji: kompletność złożonej oferty, rzetelność podanych w ofercie danych oraz efektywność realizacji zadania, na które przyznana jest dotacja
5. Termin realizacji zadania: rok kalendarzowy 2008;
6. Warunki realizacji zadania:
- udział mieszkańców miasta Oleśnicy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w przeprowadzanych zawodach.
- wskazane angażowanie mieszkańców Oleśnicy w organizowanie działalności będącej przedmiotem zadania
- umieszczanie materiałów promujących Miasto na ewentualnie wydawanych materiałach reklamowych i informacyjnych
7. Kompletne oferty – zawierające informacje określone w art. 14 ustawy –
należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. (Dz.U. Nr 264, poz.2207) w zaklejonych kopertach, w terminie do 21-02-2008, w sekretariacie oraz punkcie informacyjnym Urzędu Miasta Oleśnicy. Oznaczenie koperty powinno zawierać nazwę składającego ofertę oraz nazwę konkursu na który oferta jest składana.
8. Rozpatrzenie ofert przez Burmistrza nastąpi w terminie do 25-02-2008, w terminie do 29-02-2008 oferenci zostaną powiadomieni o wyniku konkursu.
9 . W roku 2007 nie wydatkowano środków na organizacją biegów przełajowych;
10. Przy dokonywaniu wyboru oferty stosowane będą następujące kryteria :
1) złożenie poprawnie sporządzonego sprawozdania z wykonania zadania za rok 2007
2) analiza i ocena wykonania zadań zleconych w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel środków
3) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu podanych informacji
4) ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym udział rzeczowych, kadrowych i finansowych kosztów własnych
5) możliwość pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizację powyższego zadania.

Burmistrz Oleśnicy| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012