bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOGŁOSZENIE NR 10 /2007


OGŁOSZENIE NR 10 /2007
BURMISTRZA OLEŚNICY
Z DNIA 13-12-2007

O KONKURSIE NA ZORGANIZOWANIE I UMOŻLIWIENIE MŁODZIEŻY I OSOBOM DOROSŁYM, UDZIAŁU W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH O CHARAKTERZE REKREACYJNYM W PIŁCE SIATKOWEJ I KOSZYKOWEJ
Na podstawie art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)
Burmistrz Oleśnicy ogłasza konkurs na realizację zadania pn.

ZORGANIZOWANIE I UMOŻLIWIENIE MŁODZIEŻY I OSOBOM DOROSŁYM, UDZIAŁU W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH O CHARAKTERZE REKREACYJNYM W PIŁCE SIATKOWEJ I KOSZYKOWEJ
Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 12.000zł
(słownie: dwanaście tysięcy złotych)
1.Dotacja obejmuje dofinansowanie kosztów związanych z organizacją zajęć sportowych w piłce siatkowej oraz w piłce koszykowej dla młodzieży i osób dorosłych z zorganizowanie zawodów w piłce siatkowej i w piłce plażowej
2.Dotacja nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.
3.Zasady przyznawania dotacji : kompletność złożonej oferty, rzetelność podanych danych w ofercie oraz efektywność realizacji zadania, na które przyznana jest dotacja.
4.Termin realizacji zadania : 2008 rok.
5.Warunki realizacji zadania:
miejsce wykonania usługi : Miasto Oleśnica
umieszczanie materiałów promujących Miasto na materiałach reklamowych i informacyjnych wydawanych przez oferenta
wskazane angażowanie mieszkańców Oleśnicy w realizację zadania
6.Kompletne oferty zawierające informacje, o których mowa w art. 14 ustawy należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r (Dz. U Nr 264, poz. 2207) w zaklejonych kopertach w terminie do 15-01-2008 w punkcie informacyjnym lub sekretariacie Urzędu Miasta Oleśnicy. Oznaczenie koperty powinno zawierać nazwę składającego ofertę oraz nazwę konkursu, na który jest składana.
7.Rozpatrzenie ofert przez Burmistrza nastąpi w terminie do 17-01-2008, w terminie do 18-01-2008 oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze oferty.
8.W 2007 r z budżetu miasta przekazano dotację w wysokości 11 000 zł na powyższe zadanie.
9.Przy dokonywaniu wyboru oferty stosowane będą następujące kryteria :
1)Złożenie poprawnie sporządzonego sprawozdania za rok 2007
2)analiza i ocena wykonania zadań zleconych w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel środków
3)ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu podanych informacji
4)ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym udział rzeczowych, kadrowych i finansowych kosztów własnych
5)możliwość pozyskania środków pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizację powyższego zadania.


Burmistrz Oleśnicy

| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012