bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOGŁOSZENIE NR 4/2007OGŁOSZENIE NR 4/2007
BURMISTRZA OLEŚNICY
Z DNIA 13-12-2007

O KONKURSIE NA DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWĄ W DZIEDZINIE PIŁKI NOŻNEJ ORAZ UMOŻLIWIENIE MIESZKAŃCOM OLEŚNICY UDZIAŁU W ZAWODACH PIŁKI NOŻNEJ

Na podstawie art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Burmistrz Oleśnicy ogłasza konkurs na realizację zadania pn.

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA W DZIEDZINIE PIŁKI NOŻNEJ ORAZ UMOŻLIWIENIE MIESZKAŃCOM OLEŚNICY UDZIAŁU W ZAWODACH PIŁKI NOŻNEJ

1.Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 233 000,00 PLN (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych)
2.Dotacja obejmuje koszty związane z :
organizacją treningów, zawodów i rozgrywek, zakupem niezbędnego do przeprowadzenia treningów i zawodów sprzętu, wynagrodzeniem kadry trenerskiej, koszty udostępniania obiektów oraz inne koszty związane bezpośrednio z wykonywaniem przedmiotowego zadania
zorganizowanie turnieju juniorów zawodników z miast partnerskich Chrudimia, Jaunay-Clan, Warendorf, w terminie uzgodnionym z Urzędem Miasta Oleśnicy
zorganizowanie mistrzostw powiatu oleśnickiego w piłkę nożną w kategorii juniorów – 5000,00 zł
3.Dotacja nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.
4.Zasady przyznawania dotacji: kompletność złożonej oferty, rzetelność podanych w ofercie danych oraz efektywność realizacji zadania, na które przyznana jest dotacja
5.Termin realizacji zadania: rok kalendarzowy 2008
6.Warunki realizacji zadania:
udział mieszkańców miasta Oleśnicy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w organizowanej działalności szkoleniowej oraz w przeprowadzanych zawodach i rozgrywkach
wskazane angażowanie mieszkańców Oleśnicy w organizowanie działalności będącej przedmiotem zadania
umieszczanie materiałów promujących Miasto na ewentualnie wydawanych materiałach reklamowych i informacyjnych
7.Kompletne oferty – zawierające informacje określone w art. 14 ustawy –
należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. (Dz.U. Nr 264, poz.2207) w zaklejonych kopertach, w terminie do 15-01-2008 w sekretariacie oraz punkcie informacyjnym Urzędu Miasta Oleśnicy. Oznaczenie koperty powinno zawierać nazwę składającego ofertę oraz nazwę konkursu na który oferta jest składana.
8.Rozpatrzenie ofert przez Burmistrza nastąpi w terminie do 17-01-2008, w terminie do 18-01-2008 oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze oferty.
9.W 2007r. z budżetu miasta na dofinansowanie szkoleń w dziedzinie piłki nożnej, organizację zawodów i rozgrywek rożnego szczebla przekazano dotację w kwocie 225 500,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset zł)
10. Przy dokonywaniu wyboru oferty stosowane będą następujące kryteria :
1)Złożone poprawnie sporządzone sprawozdanie z wykonania zadania za rok 2007
2)analiza i ocena wykonania zadań zleconych w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel środków
3) ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym udział rzeczowych, kadrowych i finansowych kosztów własnych
4)możliwość pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizację powyższego zadania.
Burmistrz Oleśnicy


| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012