bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOGŁOSZENIE NR 1/2007


OGŁOSZENIE NR 1/2007
BURMISTRZA OLEŚNICY
Z DNIA 12-11-2007

O KONKURSIE NA DZIAŁALNOŚC WSPOMAGAJĄCĄ ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE MIASTA OLEŚNICY

Na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003r (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Burmistrz Oleśnicy ogłasza konkurs na realizację zadania pn.

DZIAŁALNOŚC WSPOMAGAJĄCĄ ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE MIASTA OLEŚNICY

1.Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 6.000zł
(słownie: sześć tysięcy złotych)
2.Dotacja obejmuje dofinansowanie kosztów związanych z:
Zorganizowaniem w miesiącu grudniu, w tygodniu przed świątecznym Oleśnickiego Jarmarku Świątecznego
Impreza powinna się odbyć w koordynacji z MOKiS w Oleśnicy
Jarmark powinien trwać minimum 3 dni
3.Dotacja nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.
4.Zasady przyznawania dotacji : kompletność złożonej oferty, rzetelność podanych danych w ofercie oraz efektywność realizacji zadania, na które przyznana jest dotacja.
5.Termin realizacji zadania : grudzień 2007.
6.Warunki realizacji zadania:
miejsce wykonania usługi : Miasto Oleśnica - Rynek
umieszczanie materiałów promujących Miasto na materiałach reklamowych i informacyjnych wydawanych przez oferenta
wskazane angażowanie mieszkańców Oleśnicy w realizację zadania
7.Kompletne oferty zawierające informacje, o których mowa w art. 14 ustawy należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r (Dz. U z 2005r Nr 264, poz. 2207) w zaklejonych kopertach w terminie do 13-12-2007 w punkcie informacyjnym lub sekretariacie Urzędu Miasta Oleśnicy. Oznaczenie koperty powinno zawierać nazwę składającego ofertę oraz nazwę konkursu, na który jest składana.
8.Rozpatrzenie ofert przez Burmistrza nastąpi w terminie do 14-12-2007, w terminie do 15-12-2007 oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze oferty.
9.W 2006 r z budżetu miasta przekazano dotację w wysokości 10 000 zł na w/w zadanie.
10. Przy dokonywaniu wyboru oferty stosowane będą następujące kryteria :
1)ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu podanych informacji
2)ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym udział rzeczowych, kadrowych i finansowych kosztów własnych
3)analiza i ocena wykonania zadań zleconych w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel środków
4)możliwość pozyskania środków pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizację powyższego zadania.


Burmistrz Oleśnicy
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012