bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOgłoszenie o naborze na stanowisko informatyka


Oleśnica, dnia 19.11.2007 r.
Ogłoszenie

URZĄD MIASTA OLESNICY
RYNEK – RATUSZ
56-400 OLEŚNICAOGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

Informatyka

1. Wymagania kwalifikacyjne – osoba, która:
posiada obywatelstwo polskie,
ukończyła 18 rok życia,
ma pełną zdolność do czynności prawnych,
korzysta z pełni praw publicznych,
posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
posiada wykształcenie wyższe lub średnie, umożliwiające wykonywanie zadań na ww. stanowisku,
posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe,
nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:
znajomość zagadnień dotyczących informatyzacji administracji, ochrony danych osobowych,
bezpieczeństwa przetwarzania, sieci Novell, serwera Windows 2000, bazy Oracle,
znajomość przepisów prawnych dotyczących samorządu gminnego, tj.: ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.); ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.); ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 ze zm.); Statutu Miasta Oleśnicy – nadanego Uchwałą Nr VII/45/2003 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29.04.2003 r. ze zm. (Uchwała Nr XXXV/275/05 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30.11.2005 r. oraz Uchwała Nr XL/308/2006 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28.04.2006 r.); Statutu Urzędu Miasta Oleśnicy – nadanego Uchwałą Nr XLII/327/2006 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30.06.2006 r.; Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy – nadanego Zarządzeniem Nr 210/IV/2006 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.08.2006 r.

3.zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku, w szczególności:
pomoc w obsłudze sieci komputerowej w zakresie sprzętu i oprogramowania,
pomoc w wdrażaniu i nadzorowaniu oprogramowania użytkowego,
pomoc w przeprowadzaniu szkoleń pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętów i programów,
pomoc w wdrażaniu i propagowaniu informatycznych nowinek przydatnych w pracy biurowej,
udział w projektach informatycznych realizowanych przez Urząd Miasta Oleśnicy,
zamawianie i wydawanie materiałów eksploatacyjnych celem zabezpieczenia bieżącej pracy sprzętu komputerowego,
konfigurowanie sprzętu i oprogramowania stacji roboczych,
przeprowadzanie modernizacji sprzętu i oprogramowania stanowisk roboczych.
4. wymagane dokumenty:
list motywacyjny,
życiorys – CV,
kserokopie świadectw pracy
kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom, świadectwo ukończenia szkoły, lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że korzysta z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.


5.termin i miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta Oleśnicy
Rynek- Ratusz
56-400 Oleśnica

w terminie do dnia 06.12.2007 r.

Szczegółowych informacji na temat ww. stanowiska można uzyskać:
1)u Sekretarza Miasta Oleśnicy: tel. (071) 798-21-10,pokój nr 107 (I piętro - nowa część) Urzędu Miasta Oleśnicy,
2)u Głównego Specjalisty ds. informatyki tel. (071) 798-21-12, pokój 107 (I piętro – nowa część) Urzędu Miasta Oleśnicy,


Informacja dodatkowa:
Umowa o pracę z osobą, która wygra konkurs na stanowisko Informatyka w Urzędzie Miasta Oleśnicy zostanie zawarta na czas określony – 6 miesięcy.


Do składanych dokumentów proszę dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)Burmistrz Miasta Oleśnicy

Jan Bronś
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012