bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOdwołanie od odmownej decyzji środowiskowej- budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej
Oleśnica, dnia. 20.11.2007r.

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM
ODWOŁAWCZE
we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 WROCŁAWGR. 1.76374. 46 -7/2007
Urząd Miasta Oleśnicy w załączeniu przesyła odwołanie z dnia 12.11.2007r. z data wpływu 14.11.2007r. Polskiej Telefonii Cyfrowej Spółka z o.o. Aleje Jerozolimskie nr 181 w Warszawie, w imieniu której działa Pani Anna Maria Kędzierska na podstawie Upoważnienia udzielonego przez Polską Telefonię Cyfrową w Warszawie do reprezentowania tej Jednostki przed organami administracji państwowej i samorządowej nr BZ/9373/2007, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej OLEŚNICA 46 526.01 Leśna operatora PTC ERA, projektowanej do budowy na działce oznaczonej nr 25/2 AM 10 położonej przy ulicy Wspólnej nr 2 w Oleśnicy, zaznaczonego przebiegiem granic na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000 obejmującej obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, od Decyzji Burmistrza Oleśnicy z dnia 25.10.2007 odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
Wnioskiem z 11.09.2007r. z datą wpływu 17.09.2007r. Polska Telefonia Cyfrowa Spółka z o.o. Aleje Jerozolimskie nr 181 w Warszawie w imieniu której działa Pani Anna Maria Kędzierska na podstawie Upoważnienia udzielonego przez Polską Telefonię Cyfrową w Warszawie do reprezentowania tej Jednostki przed organami administracji państwowej i samorządowej nr BZ/9373/2007, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia, projektowanego do realizacji na działce oznaczonej nr 25/2 AM 10 położonej przy ulicy Wspólnej nr 2 w Oleśnicy.
Stosownie do art. 56 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska, kryterium przesądzającym o możliwości wydania pozytywnej decyzji o uwarunkowaniach środowiska jest zgodność lokalizacji zamierzonego przedsięwzięcia z postanowieniami planu zagospodarowania przestrzennego, a więc organ prowadzący postępowanie w pierwszej kolejności powinien ustalić, czy dla danego obszaru został opracowany i obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli takie przepisy prawa miejscowego zostały przyjęte, to organ jest związany wynikającymi z nich postanowieniami, które determinują treść decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
Dla terenu na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie został opracowany i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony między ul. Wojska Polskiego, Brzozową oraz granicami gminy Oleśnica – obręb Spalice, uchwalonego przez Radę Miejską Oleśnicy uchwałą Nr XXVIII/2000 z dnia 29.12.2000r., ogłoszoną w Dzienniki Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 28 poz. 1022 z dnia 3 kwietnia 2001r. , działka nr 25/2 AM 10 przy ulicy Wspólnej nr 2 w Oleśnicy znajduje się w jednostce funkcjonalnej o symbolu 46 PU - teren przeznaczony pod lokalizację obiektów produkcyjnych lub usługowych, o uciążliwości ograniczonej do granic własności. Dopuszcza się funkcję mieszkaniową, pod warunkiem nie występowania uciążliwości przekraczającej dopuszczalne normy.
Z dołączonej do wniosku mapy z zaznaczonym obszarem występowania pól elektromagnetycznych o wartościach wyższych niż 0,1W/m2 , wytwarzanych przez wnioskowaną stację wynika, że oddziaływanie przekracza granice działki objętej wnioskiem.
Mając powyższe na uwadze organ prowadzący postępowanie wystąpił do Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji w/m o wydanie zaświadczenia w zakresie zgodności projektowanego przedsięwzięcia z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego.
Burmistrz Miasta Oleśnicy wydał Zaświadczenie z dnia 01.10.07 nr AB.2.73323.2-02/200 w którym zaświadcza o niezgodności zamierzonej inwestycji polegającej na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej OLEŚNICA 46 526.01, projektowanej do budowy w Oleśnicy przy ulicy Wspólnej nr 2, na działce oznaczonej nr 25/2 AM 10 z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W świetle powyższego zaświadczenia niezgodność planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi przesłankę odmowy wydania decyzji uzgadniającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej OLEŚNICA 46 526.01 , projektowanej w Oleśnicy przy ulicy Wspólnej nr 2, na działce oznaczonej nr 25/2 AM 10 .
W odwołaniu Polskiej Telefonii Cyfrowej znajduje się zarzut naruszenia zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska poprzez zakwalifikowanie przedsięwzięcia do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, powołując się na nieaktualne w czasie podejmowania decyzji akty prawne.
Z takim zarzutem organ prowadzący postępowanie nie może się zgodzić. Podstawą odmowy uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia była niezgodność z planem zagospodarowania przestrzennego.
Dlatego też organ prowadzący postępowanie nie wystąpił do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku, w związku z ostatnią zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu ( DZ.U. Nr 158 poz. 1105 ).
W tym stanie rzeczy Burmistrz Oleśnicy podtrzymuje wydaną przez siebie decyzje w mocy i nie znajduje podstaw do jej zmiany.
Odwołanie Polskiej Telefonii Cyfrowej Spółka z o.o. w Warszawie wpłynęło w terminie.


W załączeniu plik dokumentów ponumerowanych od 1 do 15


Do wiadomości ( bez załączników )

1. Pełnomocnik PTC Sp. z o.o. w Warszawie
Anna Maria Kędzierska
Ul. Redarów 14 52-340 Wrocław

2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie
www.bip.um.olesnica.pl

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy
4. a/a

| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012