bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plDecyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwz.
Oleśnica, dnia 25.10.2007r.


D E C Y Z J A odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

GR.1.76374.46-5/2007

Na podstawie:
- Art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm. ) art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46a ust.1 i 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz.627 ze zmianami )

po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 181, w imieniu której działa Pani Anna Maria Kędzierska na podstawie Upoważnienia udzielonego przez Polską Telefonię Cyfrową w Warszawie do reprezentowania tej Jednostki przed organami administracji państwowej i samorządowej nr BZ/9373/2007, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej OLEŚNICA 46 526.01 Leśna operatora PTC ERA, projektowanej do budowy na działce oznaczonej nr 25/2 AM 10 położonej przy ulicy Wspólnej nr 2 w Oleśnicy, zaznaczonego przebiegiem granic na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000 obejmującej obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
o d m a w i a m

w y d a n i a na rzecz Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 181, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Stacji Bazowej Telefonii


Komórkowej OLEŚNICA 46 526.01 Leśna operatora PTC ERA”, projektowanej do budowy na działce oznaczonej nr 25/2 AM 10 położonej przy ulicy Wspólnej nr 2 w Oleśnicy.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z 11.09.2007r. z datą wpływu 17.09.2007r. Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. 02-222 Warszawa Al.Jerozolimskie nr 181, w imieniu której działa Pani Anna Maria Kędzierska zamieszkała we Wrocławiu przy ulicy Redarów nr 14, na podstawie Upoważnienia udzielonego przez Polską Telefonię Cyfrową w Warszawie do reprezentowania tej Jednostki przed organami administracji państwowej i samorządowej nr BZ/9373/2007, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej OLEŚNICA 46 526.01 Leśna operatora PTC ERA, projektowanej do budowy na działce oznaczonej nr 25/2 AM 10 położonej przy ulicy Wspólnej nr 2 w Oleśnicy.
W związku z tym, że planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska ( obligatoryjnie wymagających raportu ) – wymienione jest w § 2 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. Nr 257 , poz. 2573 ze zm. ) - do wniosku załączony został Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko NR: RO 349/07 Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej „ OLEŚNICA 46526 LEŚNA, której lokalizacja projektowana jest w Oleśnicy przy ulicy Wspólnej nr 2 , sporządzony przez
GRINVEST Surma Robert ul. Dębowa nr 2, 55-040 Bielany Wrocławskie.
Dane o złożonym wniosku oraz o raporcie zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach www.bip.um.olesnica.pl. prowadzonym


przez Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy .
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 osób, zgodnie z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( jednolity tekst Dz.U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 ze zm. ) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., Nr 98 poz.1071 ze zmianami ) – zawiadomienie zostało podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Oleśnicy www.bip.um.olesnica.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek – Ratusz.
Stosownie do art. 56 ust.1 właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.
Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obejmującym obszar położony między ulicami Wojska Polskiego, Brzozową oraz granicami gminy Oleśnica – obręb Spalice, uchwalony przez Radę Miejską Oleśnicy Uchwałą Nr XXVIII/200/2000 z 2000r., ogłoszoną w DZ. Urzędowym Woj. Dolnośląskiego nr 28 poz. 282 z dnia 3 kwietnia 2001r. nieruchomość oznaczona jako działka nr 25/2 AM 10 położona w Oleśnicy przy ulicy Wspólnej nr 2 znajduje się w jednostce :
46 PU - Teren przeznaczony pod lokalizacje obiektów produkcyjnych lub usługowych o uciążliwości ograniczonej do granic własności. Dopuszcza się funkcję mieszkaniową, pod warunkiem nie występowania uciążliwości przekraczającej dopuszczalne normy.
Mając powyższe na uwadze organ prowadzący postępowanie wystąpił do Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji w/m o wydanie zaświadczenia w zakresie


zgodności projektowanego przedsięwzięcia z planem zagospodarowania przestrzennego.
Burmistrz Miasta Oleśnicy wydał Zaświadczenie z dnia 01.10.2007r. nr AB.2.73323.2-02/2007 w którym zaświadcza o niezgodności zamierzonej inwestycji polegającej na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej nr 46 526.01, projektowanej w Oleśnicy przy ulicy Wspólnej nr 2 , na działce nr 25/2 AM 10, z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony między ulicami Wojska Polskiego, Brzozową oraz granicami gminy Oleśnica – obręb Spalice, uchwalony przez Radę Miejska Oleśnicy Uchwałą Nr XXVIII/200/2000 z 2000r., ogłoszoną w DZ. Urzędowym Woj. Dolnośląskiego nr 28 poz. 282 z dnia 3 kwietnia 2001r.
Projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne polegającego na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej OLEŚNICA 46 526.01 Leśna operatora PTC ERA, na działce oznaczonej nr 25/2 AM 10 położonej przy ulicy Wspólnej nr 2 w Oleśnicy stanowi obiekt infrastruktury technicznej. W istocie jest urządzeniem nadawczo – odbiorczym łączącym sieć telefonii komórkowej z telefonami abonamentów znajdujących się w zasięgu działania stacji . Wielkość obsługiwanego obszaru czyli wielkość komórek obsługiwanych przez daną stację zależy od maksymalnej mocy nadajnika stacji, zdolności urządzeń odbiorczych stacji do odebrania słabych sygnałów z oddalonych telefonów , właściwości systemów antenowych stacji oraz ukształtowania terenu i aktualnych warunków propagacji.
Dla wnioskowanej Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej suma równoważnych mocy izotropowych wszystkich anten ( EIRP) wynosi 36404,74 W, co w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów wykonawczych jest instalacją zakwalifikowaną do przedsięwzięć dla których obligatoryjnie sporządza się Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko. Zgodnie ze sporządzonym Raportem Stacja Bazowa oddziaływuje ponadnormatywnie i poza granice działki naktórej ma być zlokalizowana. Jest to sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który uciążliwość ogranicza jedynie do granic własności nieruchomości. Zatem wyklucza jej lokalizację.
Ponadto miejscowy plan zagospodarowania dopuszcza jedynie poza funkcją podstawową (produkcyjną i usługową ) funkcję mieszkaniową pod warunkiem nie występowania uciążliwości przekraczającej dopuszczalne normy. Brak w tym planie wskazań dopuszczenia możliwości lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej takich jak stacja bazowa telefonii komórkowej.
Wnioskowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie należy do rodzaju i funkcji zabudowy przeznaczonej i dopuszczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Należy w tym miejscu stwierdzić kolejną niezgodność z planem.
Zatem lokalizacja stacji bazowej telefonii cyfrowej nr 46 526 OLEŚNICA LEŚNA, projektowana na nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ulicy Otwartej nr 2 na działce oznaczonej nr 25/2 ASM 10 nie jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Niezgodność planowanego przedsięwzięcia z planem stanowi więc przesłankę odmowy wydania decyzji uzgadniającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji


Dokonano zapłaty opłaty skarbowej
w wysokości 205, 00 złotych
na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006r.
o opłacie skarbowej
Wpłata dnia 13.09.2007r. przelewem na
konto nr 02 9584 0008 2001 0000 0055 0001Otrzymują :

1. Pełnomocnik PTC Sp. z o.o. w Warszawie
Anna Maria Kędzierska
Ul. Redarów 14 52-340 Wrocław

2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie
www.bip.um.olesnica.pl

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy

4. a/a


| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012