bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plNABÓR NA STANOWISKO Inspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Architektury, Budownictwa i


Oleśnica, dnia 10.10.2007 r.
Ogłoszenie

URZĄD MIASTA OLESNICY
RYNEK – RATUSZ
56-400 OLEŚNICA


OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

Inspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji

1. Wymagania kwalifikacyjne
obywatelstwo polskie,
ukończony 18 rok życia,
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
korzystanie z pełni praw publicznych,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
wykształcenie wyższe o specjalności: architektura, budownictwo, gospodarka przestrzenna,
co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym dwuletnie doświadczenie w pracy w zakresie gospodarki przestrzennej
nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
umiejętność obsługi komputera praca w programie WINDOWS, Microsoft Office (Word – edytor tekstów, Excel – arkusz kalkulacyjny),
3. zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku, w szczególności:
1)prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniem terenu,
2)prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
3)udostępnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do wglądu oraz wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego,
4)udostępnianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta do wglądu oraz wydawanie wypisów i wyrysów z tego Studium,
5)prowadzenie aktualnego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami, prowadzenie rejestru decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, wydanych przez inne organy, a dotyczących zagospodarowania terenu oraz badanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
6)przechowywanie oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
7)sporządzanie uproszczonych koncepcji zagospodarowania niewielkich terenów,
8)uczestniczenie w ustalaniu przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu,
9)prowadzenie spraw związanych ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy,
10)prowadzenie spraw związanych z planami zagospodarowania przestrzennego,
11)stała współpraca z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Miasta Oleśnicy w zakresie oceny i utrzymania prawidłowego stanu technicznego obiektów komunalnych,
12)prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wstępnego podziału nieruchomości,
13)bezwzględne przestrzeganie postanowień ustawy o ochronie danych osobowych i aktów wykonawczych,
14)przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie ochrony informacji niejawnych, ochrona danych osobowych, zgodnie z określonymi wymogami prawa w stosunku do istniejących zbiorów danych.
15)modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem przez inne osoby,
16)naruszenie opisanych wyżej obowiązków stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych,
17)informowanie administratora danych, administratora bezpieczeństwa i bezpośredniego przełożonego o każdym naruszeniu ochrony danych,
18)współpracowanie z administratorem danych i administratorem bezpieczeństwa w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych,
19)stała współpraca z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie swoich obowiązków,
20)prowadzenie statystyki sprawozdawczej w zakresie prowadzonych spraw,
21)efektywne wykorzystywanie środków finansowych przeznaczonych na zadania wynikające z niniejszego zakresu obowiązków,
22)przestrzeganie drogi służbowej w toku załatwiania spraw,
23)realizacja poleceń przełożonych.


4. wymagane dokumenty:
list motywacyjny,
życiorys – CV,
kserokopie świadectw pracy
kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom, świadectwo ukończenia szkoły, lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że korzysta z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

5.termin i miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta Oleśnicy
Rynek- Ratusz
56-400 Oleśnica

w terminie do dnia 29.10.2007 r.

Szczegółowych informacji na temat ww. stanowiska można uzyskać:
1)u Sekretarza Miasta Oleśnicy: tel. (071) 798-21-10,pokój nr 107 (I piętro w części hotelowej) Urzędu Miasta Oleśnicy,
2)u Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji: tel. (071) 798-21-60, pokój nr 311 (III piętro w części hotelowej) Urzędu Miasta Oleśnicy.

Informacja dodatkowa:
Umowa o pracę z osobą, która wygra konkurs na stanowisko Inspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta Oleśnicy zostanie zawarta na czas określony – 6 miesięcy.

Do składanych dokumentów proszę dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)

Burmistrz Miasta Oleśnicy

Jan Bronś
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012