bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plI-przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Reja 11


Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, ogłasza:
I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. M. Reja 11 (obręb Oleśnica):
- działki gruntu: nr 35/2, 36/10, 98/2 AM 61 o łącznej pow. 1.049m2,
- zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 36/2007 z dnia 09 marca 2007r. o warunkach zabudowy, powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dopuszczeniem usług w parterze, wraz z parkingiem i niezbędnymi urządzeniami budowlanymi,
- KW 51599,
- cena nieruchomości wraz z drzewostanem wynosi 145.054,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote,
- poprzez teren działek przebiegają sieci: kanalizacji deszczowej Ø 160 mm, sanitarnej Ø 160 mm, kabel elektroenergetyczny niskiego napięcia, gazociąg Ø 50 mm (nieczynny), Ø 130 mm (nieczynny), Ø 160 mm, Ø 250 mm, kanał ciepłowniczy c125. Na działkach znajduje się drzewostan (3 topole szare, klon, fragment niskiego żywopłotu z ligustra oraz dwa stanowiska ozdobnych krzewów typu miłorząb),
- wszelkie prace prowadzone na w/w działkach związane z przebudową gazociągów oraz zmiany przebiegu sieci elektroenergetycznej należy uzgadniać z Dolnośląską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu – Zakład Gazowniczy Wrocław – Dział Obsługi Sieci; Oleśnica ul. Moniuszki 70 oraz z EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Oddział we Wrocławiu – Rejon Energetyczny Oleśnica; ul. Energetyczna 1, 56-400 Oleśnica,
- w dokumentacji przetargowej znajdującej się w Urzędzie Miasta Oleśnicy znajdują się: warunki przebudowy sieci rozdzielczej, wydane przez Energia Pro Koncern Energetyczny SA oraz pismo Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie istniejącej sieci gazowej na działkach będących przedmiotem sprzedaży,
- nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
- teren uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, telekomunikacyjną.
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 150.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy),
- wadium wynosi 15.000,00 zł. (słownie złotych: piętnaście tysięcy).
Cena sprzedaży gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 22%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z dnia 05.04.2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 15 listopada 2007 r. o godz. 1030 (w sali nr 5 Urzędu Miasta Oleśnicy ).
Najpóźniej do dnia 09 listopada 2007 r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej
przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie , opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej , koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Zastrzega się prawo odwołania przetargów jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012