bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
Oleśnica, dnia 03.10.2007r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu pstępowania administracyjnego

GR.1.76374.46 - 3/2007

Zgodnie z art.61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., Nr 98 poz.1071 ze zmianami ),
z a w i a d a m i a m

że w dniu 17.09.2007r. na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 181, w imieniu której działa Pani Anna Maria Kędzierska na podstawie Upoważnienia udzielonego przez Polską Telefonię Cyfrową w Warszawie do reprezentowania tej Jednostki przed organami administracji państwowej i samorządowej nr BZ/9373/2007, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej OLEŚNICA 46 526.01 Leśna operatora PTC ERA, projektowanej do budowy na działce oznaczonej nr 25/2 AM 10 położonej przy ulicy Wspólnej nr 2 w Oleśnicy, zaznaczonego przebiegiem granic na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000 obejmującej obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, zostało wszczęte postępowanie.Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 osób, zgodnie z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( jednolity tekst Dz.U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 ze zm. ) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., Nr 98 poz.1071 ze zmianami ) – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Oleśnicy www.bip.um.olesnica.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek – Ratusz.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Jednocześnie informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta Oleśnicy,
Rynek – Ratusz - Wydział GGGR i OŚ pokój nr 102, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art.35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art.41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu: zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z przepisem art. 49 K.p.a. upływ czternastu dni, w przeciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Otrzymują:
1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
2. a/a| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012