bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plRozpatrywanie skarg wniosków i petycji


Zarządzenie Nr 30/V/2006 Burmistrza Miasta Oleśnicy

z dnia 06.12.2006r.

w sprawie ustalenia trybu i koordynacji rozpatrywania skarg, wniosków i petycji złożonych w Urzędzie Miasta Oleśnicy

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r, Nr 98 poz. 1071 z ze zm.) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków gminnych (Dz.U. z 1999 r., Nr 112, poz.1319 ze zm), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r., Nr 5, poz.46), § 9 pkt 5, § 17 pkt. 23, i § 20 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy (Zarządzenie Nr 210 /IV/ 2006 Burmistrza Oleśnicy z dnia 31.08.2006 r. ze zm. – zarządzam, co następuje:

§ 1
W sprawie skarg, wniosków i petycji przyjmują klientów Urzędu następujący pracownicy; Burmistrz, Zastępcy Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik, Naczelnicy Wydziałów oraz kierownik Sekcji Prawnej.
§ 2
Decyzję uznającą dane pismo (fax, e-mail) za skargę podejmuje Burmistrz oznaczając odpowiednio to pismo ( S- skarga, W – wniosek, P – petycja). Oznaczone pismo dekretowane jest na Sekretarza Miasta.

§ 3
Sekretarz Miasta jest odpowiedzialny za koordynację i tryb rozpatrywania skarg, wniosków i petycji złożonych w Urzędzie Miasta Oleśnica.

§ 4
Sekretarz wypełnia kartę przewodnią w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w której wyznacza osobę odpowiedzialną za rozpatrzenie skargi, wniosku lub petycji, wyznacza termin załatwienia sprawy oraz rejestruje skargę, wniosek lub petycję w centralnym rejestrze.


§ 5
Pracownik wyznaczony do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji, po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym, przygotowuje projekt odpowiedzi na skargę, wniosek , który przedkłada do akceptacji Sekretarzowi.

§ 6
W przypadku akceptacji Sekretarza pracownik odpowiedzialny za rozpatrzenie skargi, wniosku lub petycji podpisuje odpowiedź i wysyła ją za zwrotnym potwierdzeniem.

§ 7
Po otrzymaniu potwierdzenia, pracownik odpowiedzialny za załatwienie skargi, wniosku lub petycji składa komplet oryginalnej dokumentacji w centralnym rejestrze skarg i wniosków.

§ 8
Sekretarz informuje Burmistrza o sposobie załatwienia sprawy.

§ 9
Centralny Rejestr Skarg prowadzi sekretariat Burmistrza.

§ 10
Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu przechowują , zgodnie z rzeczowym wykazem akt, kopie dokumentacji w przedmiocie skarg, wniosków lub petycji.

§ 11
Skargi na Sekretarza Miasta rozpatruje Burmistrz.

§ 12
Procedurę rozpatrywania skarg przez Radę Miasta określają Uchwały Rady.

§ 13
Traci moc Okólnik Burmistrza Nr 7/2002 dnia 07.03.2002 r. w sprawie Ustalenia trybu koordynowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji złożonych w Urzędzie Miasta Oleśnicy.
§ 14
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Oleśnicy

Jan Bronś
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 30/V/2006
Burmistrza Miasta Oleśnicy
dnia 06.12.2006r.

Oleśnica, dnia................
 
 
KARTA PRZEWODNIA
 
 
 
Pan/Pani..............
Dotyczy:........................
Sposób załatwiania sprawy:

1.Wdrożyć natychmiast postępowanie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r., Nr 5, poz. 46),
2.Zarządzenie Burmistrza Oleśnicy Nr 30/V/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia trybu i koordynacji rozpatrywania skarg, wniosków i petycji złożonych w Urzędzie Miasta Oleśnicy,
3. Skarga podlega załatwieniu przez: ............................................................... (imię i nazwisko) ...............................................................(stanowisko pracy),
4.Odpowiedzi należy udzielić w terminie ..........dni osobie skarżącej się oraz stronom zainteresowanym,
5.Oryginał otrzymanej skargi wraz z kompletem dokumentów, a w szczególności z odpowiedzią na skargę należy doręczyć osobiście do sekretariatu Burmistrza w terminie ................................................roku.
 
UWAGI:

W przypadku stwierdzenia konieczności przekazywania sprawy do załatwienia lub wyjaśnienia do jednostki podległej lub innej według właściwości, należy na to przekazywanie uzyskać zgodę Sekretarza Miasta Oleśnicy. Po przekazaniu sprawy komplet akt wraz z oryginałem skargi winien wrócić w określonym przez Sekretarza terminie do Naczelnika Wydziału, a po całkowitym zakończeniu sprawy do akt przy rejestrze centralnym skarg w Sekretariacie Urzędu Miasta.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012