bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZarządzenie w sprawie dostępu do informacji publicznej na wniosek klienta Urzędu Miasta


Zarządzenie Nr 341/IV /2003
Burmistrza Miasta Oleśnicy

z dnia 02.12. 2003r.

w sprawie dostępu do informacji publicznej na wniosek klienta Urzędu Miasta Oleśnicy


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz .U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198), § 19 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy z dnia 10.01.2003 r. (Zarządzenie Nr 3/2003 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.01.2003 r.) – zarządzam co następuje:

§ 1
1. Zobowiązuję wyższe kierownictwo oraz kierowników do udostępniania na wniosek klienta Urzędu każdej informacji publicznej w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198) zwanej dalej informacją w zakresie spraw przez nich prowadzonych lub podległe im komórki, z zastrzeżeniem przepisów ust. 2.
2. Nie udostępnia się informacji w przypadku:
1) jeśli żądana informacja figuruje w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) jeśli udostępnienie jej naruszy przepisy o ochronie informacji niejawnych, przepisy w postępowaniu administracyjnym, cywilnym, karnym oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych w szczególności tajemnicy skarbowej, statystycznej, o ochronie danych osobowych,
3) jeśli udostępnienie jej narusza prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, chyba, że osoby te zrezygnują z przysługującego im prawa do ochrony.

§ 2
1. Udostępnienie informacji wymaga złożenia wniosku przez klienta Urzędu.
2. Wniosek może być złożony ustnie lub pisemnie, z tym że wniosek złożony ustnie dotyczy tylko takiej informacji, która może być udostępniona niezwłocznie.
3. Wniosek o udostępnienie informacji winien zawierać:
1) imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres w przypadku osób fizycznych, a w
przypadku osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości
prawnej nazwę oraz siedzibę,
2) przedmiot żądanej informacji,
3) wskazanie sposobu udostępnienia – ustnie czy w sposób utrwalony, o którym mowa w § 3 ust. 3,
4) formę udostępnienia przekształconą lub nie przekształconą.§ 3

1. Informacja jest udostępniana bezpłatnie.
2. Opłatę można pobrać jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca żąda utrwalenia udostępnianej informacji.
3. Za utrwalenie udostępnianej informacji można żądać zwrotu poniesionych kosztów w następującej wysokości, w szczególności za:
1) kopiowanie – 1 szt. formatu A – 4 w wys. 0,2 zł za jedną stronę
2) wydruk komputerowy - 1 szt. formatu A – 4 w wys. 0,6 zł za jedną stronę
3) przesłanie e-mail – 1 min. przesyłu w wys. 0,70 zł
4) przeniesienie na dyskietkę w wys. 2 zł
5) przeniesienie na płytę CD – 1 MB w wys. 1 zł
6) przeniesienie na kasetę video w wys. 1 zł.
4. W przypadkach utrwalenia informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 4,5 i 6 wnioskodawcę
należy zobowiązać do przedłożenia tych nośników, z tym, że utrwalenie informacji może
nastąpić po uprzednim skontrolowaniu ich prawidłowości.
5. Zwrotu poniesionych kosztów można żądać także w przypadku, gdy wnioskodawca żąda udostępnienia informacji przekształconej. Wówczas do opłat określonych w ust. 3 dolicza się koszty, które zostaną poniesione z tytułu przekształcenia udostępnianej informacji. Koszty te w każdym przypadku są obliczane indywidualnie według kosztów faktycznie poniesionych.

§ 4
1. Informację oznacza się danymi Urzędu Miasta Oleśnicy, jako podmiotu udzielającego informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację, która odpowiada za treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację oraz datą udostępnienia.
2. Przez dane określające tożsamość osoby należy rozumieć imię, nazwisko osoby oraz stanowisko służbowe i wydział.

§ 5
1. Informacje udostępnia się bez zbędnej zwłoki , nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ciągu 14 dni licząc od daty złożenia wniosku, osoby o których mowa w § 1 zarządzenia obowiązane są najpóźniej w ostatnim dniu upływającego terminu powiadomić wnioskodawcę o:
1) powodach opóźnienia,
2) wskazać nowy termin w jakim informacja zostanie udostępniona, nie później niż 2 miesiące licząc od dnia złożenia wniosku.


§ 6
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji, zgodnie z wnioskiem wnioskodawca będzie zobowiązany uiścić opłatę, o której mowa w § 3 ust. 3 i 5 należy każdorazowo powiadomić wnioskodawcę o jej wysokości i po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy udostępnić informację zgodnie z wnioskiem.
§ 7
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie wskazanej we wniosku, osoby, o których mowa w § 1 ust. 1 zarządzenia zobowiązane są powiadomić pisemnie wnioskodawcę o:
1. Przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji, zgodnie z żądaniem.
2. Wskazać w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie oraz, gdy udostępniana wiąże się z koniecznością poniesienia opłat, o których mowa w § 3 ust. 3 i 5 należy podać również wysokość tych opłat lub zobowiązać do przedłożenia nośnika, o którym mowa w § 3 ust. 4
3. Pouczyć o konieczności złożenia nowego wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu pod rygorem umorzenia postępowania.

§ 8
1. Odmowa udostępnienia informacji oraz umorzenie postępowania następuje w drodze decyzji burmistrza na zasadach określonych w art. 16 cyt. wyżej ustawy.
2. Burmistrz może pisemnie upoważnić osoby, o których mowa w § 1 do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust. 1.


§ 9
Nadzór nad realizacją powierzam Sekretarzowi Miasta Oleśnicy.

§ 10
Traci moc Okólnik Burmistrza Nr 24/2002 z dnia 18.07.2002 r. , dotyczący dostępu do informacji publicznej na wniosek klienta Urzędu.

§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Oleśnicy

Jan Bronś
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012