bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOświadczenie majątkowe - Halina Dzięgło - Radna Miasta Oleśnicy


I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie posiadam
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam
- papiery wartościowe: nie posiadam na kwotę: ....
II.
1. Dom o powierzchni: nie m2 , o wartości:--- zł; tytuł prawny: ---
2. Mieszkanie o powierzchni: 48m2 ; o wartości: 60.000zł ; tytuł prawny: współwłasność 1/2
3. Gospodarstwo rolne: ;
rodzaj gospodarstwa : rolne powierzchnia: ok. 10 ha
o wartości: 50.000 zł
rodzaj zabudowy: dom jednorodzinny + zab.gospodarcze; tytuł prawny: współwłasność 37,5%
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 0
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: garaż; 18m 2- Oleśnica, ul. Poniatowskiego 32/26
garaż 18m2 - Oleśnica, ul. Krzywoustego 69
o wartości: 10.000+ 10.000= 20.000
tytuł prawny: współwłasność małżeńska
-działka niezabudowana + pole uprawne ok. 2,80 ha własność- ok. 20.000zł.
III.
1.Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie posiadam
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie posiadam
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie posiadam
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:............... nie posiadam
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie posiadam
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: n
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje innych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta udziałów:..... nie posiadam
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie
- osobiście:
-wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:---
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie
-osobiście
-wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości ...
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
dieta Radnej Rady Miasta – 9.341 zł
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): samochód TOYOTA CORROLA – 2000r. prod. - 25.000 zł

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
Kredyt ok. 15.000zł na zakup samochodu w/w
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012