bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOświadczenie majątkowe - Józefa Stefani - Radna Miasta Oleśnicy


I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: lokaty terminowe- 30.000 zł
gotówka: 2.000 zł 32.000 zł
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam
- papiery wartościowe: obligacje na kwotę: 10.000 zł
akcje na kwotę: 13.000 zł 28.000 zł
fund.inwest. na kwotę: 5.000 zł
II.
1. Dom o powierzchni: nie posiadam m2 , o wartości: nie dotyczy zł; tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: 37,50m2 ; o wartości: 60.000 zł ; tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy ;
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: gara z – 15,81 m2
o wartości: 20.000 zł
tytuł prawny: wieczyste użytkowanie
III.
1.Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie posiadam
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie posiadam
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:............... nie dotyczy
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie posiadam
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam akcje innych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta udziałów:..... nie posiadam
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie nabyłam
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście:
-wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:---
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie prowadzę
-osobiście nie dotyczy
-wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : nie dotyczy
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie jestem
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
renta: 12.964,76 zł
pełn. obow.społ ( radna) – 14.047,00 zł
dział. społ. opodatkowana - 500,00 zł
pełn. obow. społ. (ławnik) - 65,00 zł
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): Samochód osobowy - Fiat Seicento 187 – rok produkcji -2004
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
nie posiadam

| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012