bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOświadczenie majątkowe - Leszek Lenartowicz - Radny Miasta Oleśnicy


I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ok.10.000 zł.
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 5.000 EURO
- papiery wartościowe: nie posiadam na kwotę: ....
II.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy , o wartości: ---; tytuł prawny: --
2. Mieszkanie o powierzchni: 72 m2 o wartości: ok.90.000zł ; tytuł prawny: spółdzielcze prawo własnościowe;
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy ; rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:...
o wartości:
rodzaj zabudowy:
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: 455 m2 działka pod garażem
o wartości: 10.000zł
tytuł prawny: użytkowanie wieczyste
III.
1.Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie posiadam
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta udziałów:..... nie posiadam
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:............... nie dotyczy
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie posiadam
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam akcje innych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta udziałów:..... nie posiadam
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:............... nie dotyczy
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – sklep motoryzacyjny
- osobiście ...........
-wspólnie z innymi osobami ...........nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:....22.581,- dochód
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
-osobiście .....nie dotyczy
-wspólnie z innymi osobami .......nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości ...nie dotyczy
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
1. Działalność gospodarcza - 22.581,-
2. Rada Nadzorcza S.M. „ZACISZE” O-ca - 767,45
3. Renta R 492830/25 14.269,62
4. Diety Radnego UM O-cy 11.534 (kwota wolna)
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): Opel Astra Combi 1999 r.
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym – 30.000,-zł
Bank PKO BP Oleśnica- kredyt BIZNES-PARTNER udzielony w związku z działalnością gospodarczą

| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012