bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOświadczenie majątkowe - Waldemar Zarębski - Prezes Zarządu Miejskiej Gospodarki Komunalnej Spółka


I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 38.400 zł
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 2.347 EUR; 3.638 USD;
- papiery wartościowe: nie dotyczy
II
1.Dom o powierzchni: 200m2, o wartości: nieokreślona (spadek)
tytuł prawny: własność – wspólnota małżeńska
2. Mieszkanie o powierzchni 38m2, o wartości: 75.000zł tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe
34m2 , o wartości 75.000zł, tytuł prawny: własnościowe
½ mieszkania 50m2 , o wartości 31.300 zł; tytuł prawny: własnościowe (spadek)
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: 1/3 gruntu o powierzchni całkowitej 1700m2,, na której znajduje się dom (poz.II.pkt.1)
o wartości: nieokreślona
tytuł prawny: własnośc (spadek)
III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI.
Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście: nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 17, 56-400 Oleśnica
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy): grudzień 1991
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 113.610,84 zł
2. W spółdzielniach: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: wynajem mieszkania 6.000 zł.
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): samochód osobowy Skoda Octavia – 2004r
Samochód osobowy: Toyota Carina E – 1995r
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
Kredyt w wysokości 23.301, 00zł zaciągnięty w Volkswagen Bank Polska SA, oprocentowanie 0% na zakup pojazdu Skoda Octavia w systemie 70/30%
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012