bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOświadczenie majątkowe - Janusz Marszałek - Wiceburmistrz Oleśnicy


I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 20.000,- /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ---
- papiery wartościowe: --- na kwotę: ....
II.
1. Dom o powierzchni: 249 m2 o wartości: --- tytuł prawny: ---
2. Mieszkanie o powierzchni: 67 m2 o wartości: 430.840 zł tytuł prawny: własność
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy ; rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:...
o wartości:
rodzaj zabudowy:
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: a/ 0,1504 ha; b/ 0,0053 ha; C/ 0,0453 ha
o wartości: a/ 2.000,- /dwa tysiące złotych/
b/ 210,- / dwieście dziesięć złotych/
c/ 30.000,- / trzydzieści tysięcy złotych/
tytuł prawny: a/ współwłasność małżeńska- działka rolna; b/ współwłasność małżeńska- działka rolna
c/ współwłasność małżeńska ; działka budowlana zabudowana budynkiem mieszkalnym;

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: ---
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ---
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ---
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: ---
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ---
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ---
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: działka budowlana o powierzchni 0,0453 ha; data przetargu- 14.12.2000r, data nabycia-28.12.2000r; nabyta od Miasta Oleśnica ( nieruchomość opisana w cz.A II 4 p.C)
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ---
- osobiście ...........
-wspólnie z innymi osobami .............
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:............
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ---
-osobiście .....
-wspólnie z innymi osobami ............
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości .............
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): MGK Sp. z o.o. w Oleśnicy, ul. 11 Listopada 17
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): 27.08.2003r
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 17.013,- / siedemnaście tysięcy trzynaście/ zał. PIT-8b
2. W spółdzielniach: ---
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ---
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ---
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ---
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ---
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: ---
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ---
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ---
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ---
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ---

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
- 106.890,79 / sto sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt 79/100/ - Urząd Miasta Oleśnicy- zał. PIT-11;
- 2.467,20 / dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem 20/100/ -SZPZOZ- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- zał. PIT-8b;
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): FIAT PUNTO 16V ; rok produkcji- 1999; wartość 16.000,- / szesnaście tysięcy/
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
Kredyt mieszkaniowy na budowę domu jednorodzinnego położonego w Oleśnicy ul. Małopolna 6 w wys. 64.839,55 CHF. Zabezpieczenie hipoteczne na działce położonej w Oleśnicy ul. Małopolna 6/ dz.nr 9/12 AM 53/; Termin spłaty 05.11.2016r; oprocentowanie w/g aktualnej taryfy Banku BPH SA; zgodnie z Umową nr 4698/ 409002-7656/2004 z dnia 30.11.2004r.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012