bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOświadczenie majątkowe - Kazimierz Ubowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Oleśnicy


I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
- papiery wartościowe: na kwotę: ....
II.
1. Dom o powierzchni: -- o wartości: --- tytuł prawny: ---
2. Mieszkanie o powierzchni: 66,62 m2 o wartości: 100.000 zł tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe; współwłasność małżeńska;
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy ; rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:...
o wartości:
rodzaj zabudowy:
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości: mieszkanie
powierzchnia: 27,47 m2
o wartości: 35.000 zł
tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe- współwłasność małżeńska;

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: ---
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ---
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ---
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: ---
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ---
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ---
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ---
- osobiście ...........
-wspólnie z innymi osobami .............
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:............
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ---
-osobiście .....
-wspólnie z innymi osobami ............
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości .............
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ---
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ---
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ---
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ---
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ---
2. W spółdzielniach: ---
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ---
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ---
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ---
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ---
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: ---
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ---
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ---
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: przychód brutto ze stosunku pracy: 40.924,33 zł
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): ---.
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
Pożyczka na cele mieszkaniowe zawarta w dniu 18.03.05 r. pomiędzy dyrektorem Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy a pożyczkobiorcą - wysokość pożyczki 7.000 zł.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012