bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOświadczenie majątkowe - Joanna Jarosiewicz - Dyrektor Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy


I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 2.000 zł
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy
II.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy ; o wartości: --- tytuł prawny: własność – ---
2. Mieszkanie o powierzchni: 60,4 m2 ; o wartości: 140.000zł. tytuł prawny: własność małżeńska;
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: 1) udział 1/44 w działce-podwórku przy budynku, powierzchnia działki 345 m2
2) działka rolna – udział ułamkowy 50% -10,78ar;
3) działka budowlana –19,71 ar;
4) działka rolno-budowlana – 18,46 ar
o wartości: 1) 3.000zł; 2) 30.000zł; 3) 20.000zł; 4) 52.000zł
tytuł prawny: : 1) własność małżeńska; 2) współwłasność ułamkowa; 3) własność małżeńska; 4) własność małżeńska
III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście: nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. W spółdzielniach: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: zatrudnienie w Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy: 72.919, 60zł brutto
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): nie dotyczy
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
- 12.500 zł. pożyczki zaciągniętej w banku.Okres spłaty 1 rok- do marca 2006r. Oprocentowanie pożyczki w stosunku rocznym w wys. 14,9%.
Pożyczka udzielona na zasadach ogólnych Bank BPH.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012