bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOświadczenie majątkowe - Marek Czarnecki - Radny Miasta Oleśnicy


Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: ....
II.
1. Dom o powierzchni: 110m2 , o wartości:150 tyś zł; tytuł prawny: współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy ; o wartości: --- ; tytuł prawny: ---;
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy ; rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:...
o wartości:
rodzaj zabudowy:
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: 1) 0,48 grunt rolny Oleśnica Lucień
2) działka budowlana 0,36 ha
o wartości: 1) 5 tyś zł; 2) 40 tyś zł
tytuł prawny: współwłasność małżeńska
III.
1.Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie posiadam
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie posiadam
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta udziałów:....nie posiadam.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:............... nie dotyczy
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie posiadam
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam akcje innych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta udziałów:..... nie posiadam
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie nabyłem
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie prowadzę
- osobiście: nie dotyczy
-wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:---nie osiągnąłem
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
-osobiście
-wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości ...nie osiągnąłem
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
1. zatrudnienie Dyrektor PCPR- 39.045 zł
2. umowa zlecenie Oświatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności – 9.600zł
3. zasiłki chorobowe ZUS – 7.322,62 zł
4. umowa zlecenie Dolnośąląska Szkoła Wyższa Edukacji – 75 zł
5. dieta radnego – 6.435 zł
6. dieta społeczna Rada SZPZOZ – 350 zł

małżonka: Zakład Karny Oleśnica: 36.449, 12 zł
umowa zlecenie PZU – 3.152, 73 zł
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): Renault Laguna –1998r- 20 tyś zł- współwłasność;
Fiat Panda – 2004r – 26 tyś zł- współwłasność
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
Kredyt 40 tyś zł – City Financial Bank

| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012