bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.pl


Powiadom kogoś o tym artykule


Oświadczenie majątkowe - Leszek Lenartowicz - Radny Miasta Oleśnicy

I. Zasoby pieniężne: - środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 10.000 zł - środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 5.000 euro - papiery wartościowe: nie dotyczy II. 1. Dom o powierzchni: nie dotyczy o wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy 2. Mieszkanie o powierzchni: 72 m2 o wartości: 90.000 zł tytuł prawny: spółdzielcze prawo własności 3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy 4. Inne nieruchomości: powierzchnia: 455 m2 działka (garaż) o wartości: 10.000 zł tytuł prawny: użytkowanie wieczyste III. Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy IV. Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy V. Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy VI. 1.Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): - osobiście: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – sklep motoryzacyjny - wspólnie z innymi osobami : nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym w wysokości: 44.003, 59 zł 2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy VII. 1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy - jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy 2. W spółdzielniach: nie dotyczy - jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy 3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy - jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: renta R 492830/25: 11.715,10 zł, Rada Nadzorcza SM „Zacisze” Oleśnica: 480,32 zł, dieta radnego UM Oleśnicy: 11.597,00 zł (kwota wolna). IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):OPEL CALIBRA 1993 r. X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): kredyt odnawialny w rachunku bieżącym 30.000 zł, Bank PKP BP Oleśnica- kredyt udzielony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.


Wyślij na adres e-mail:*Od adresu e-mail:*


Twój komentarz do tego artykułu:* Pola wymagane


 << Powrót

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012