bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.pl


Powiadom kogoś o tym artykule


Oświadczenie majątkowe - Waldemar Zarębski - Prezes Zarządu Miejskiej Gospodarki Komunalnej Spółka

I. Zasoby pieniężne: - środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 95.000 zł - środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 1.750 EUR - papiery wartościowe: nie dotyczy II. 1. Dom o powierzchni: 200 m2 o wartości: nieokreślona tytuł prawny: własność, wspólnota małżeńska (spadek) 2. Mieszkanie o powierzchni: 1) 38 m2, 2) 34 m2, 3) 50% mieszkania 50 m2 o wartości: 1) 75.000 zł 2) 75.000 zł, 3) 31.300 zł tytuł prawny: 1) spółdzielcze własnościowe, 2)własnościowe, 3) własnościowe ( spadek) 3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy 4. Inne nieruchomości: powierzchnia: 1/3 gruntu o pow. całkowitej ok. 1700 m2, na której stoi dom ( poz. II pkt. 1) o wartości: nieokreślona (spadek) tytuł prawny: grunt w użytkowaniu wieczystym, w trakcie przekształcania na własność – czeka na wpis do ksiąg wieczystych III. Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy IV. Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy V. Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy VI. 1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy 2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy VII. 1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. 56-400 Oleśnica, ul. 11 Listopada 17 - jestem członkiem zarządu (od kiedy): grudzień 1991 r. - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 95.400,00 zł. 2. W spółdzielniach: nie dotyczy - jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy 3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy - jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: wynajem mieszkania- dochód 6.000,00 zł IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): TOYOTA CARINA E 1995 r. ; FIAT PUNTO 1,1 1998 r. X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy


Wyślij na adres e-mail:*Od adresu e-mail:*


Twój komentarz do tego artykułu:* Pola wymagane


 << Powrót

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012