bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.pl


Powiadom kogoś o tym artykule


Oświadczenie majątkowe - Janusz Marszałek - Wiceburmistrz Oleśnicy

I. Zasoby pieniężne: - środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 70.000 zł - środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy - papiery wartościowe: nie dotyczy II. 1. Dom o powierzchni: nie dotyczy , o wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy 2. Mieszkanie o powierzchni: 53,9 m2, o wartości: 90.000,00 zł tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe 3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy 4. Inne nieruchomości: powierzchnia: 1) 0,1504 ha, o wartości: 1.900 zł tytuł prawny: współwłasność małżeńska-działka rolna powierzchnia 2) 0,0053 ha, o wartości 200 zł tytuł prawny: współwłasność małżeńska-działka rolna powierzchnia 3) 0,0453 ha, o wartości 30.000 zł tytuł prawny: współwłasność małżeńska – działka budowlana III. Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy IV. Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy V. Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: działka budowlana o powierzchni 0,0453 ha; data przetargu –14.12.2000 r.; data nabycia 28.12.2000 r. ;od Miasta Oleśnicy (ad . A II , 4p.3) VI. 1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy 2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy VII. 1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): MGK Sp. z o.o. Oleśnica ul. 11 Listopada 17 - jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): 27.08.2003r. - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 5.802,74 zł, zał. PIT - 37 2. W spółdzielniach: nie dotyczy - jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem komisji rewizyjnej: nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy 3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy - jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 101.923,30 zł – Urząd Miasta Oleśnicy 2.560 zł – SZPZOZ Oleśnica – Miejska Komisja Profilaktyki Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym – zał. PIT - 37 IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): FIAT PUNTO 1,6 - 1999r. ; wartość - 20.000 zł X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): kredyt mieszkaniowy "Własny kąt" na budowę domu jednorodzinnego położonego w Oleśnicy przy ul. Małopolna 6 w wys. 172.600 zł. Termin spłaty: 01.03.2024r. Zabezpieczenie hipoteczne na działce położonej w Oleśnicy ul. Małopolna 6 dz. nr 9/12 AM 53. Oprocentowanie wg. aktualnej taryfy PKO BP S.A.


Wyślij na adres e-mail:*Od adresu e-mail:*


Twój komentarz do tego artykułu:* Pola wymagane


 << Powrót

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012