bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.pl


Powiadom kogoś o tym artykule


Oświadczenie majątkowe - Janina Szczuraszek - Radna Miasta Oleśnicy

I. Zasoby pieniężne: - środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 6.358,10 zł. rachunek bieżący - środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy - papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: .... II. 1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m2 , o wartości: --- zł; tytuł prawny: --- 2. Mieszkanie o powierzchni: 44,70m2 ; o wartości: 60.345 zł ; tytuł prawny: spółdzielcze prawo do własności lokalu mieszkalnego (współwłasność małżeńska) 3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy ; rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:... o wartości: rodzaj zabudowy: Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 4. Inne nieruchomości: powierzchnia: 16,5 m2 – garaż 9 współwłasność małżeńska) o wartości: 6 tyś zł. tytuł prawny: spółdzielcze prawo do garażu III. 1.Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:............... IV. Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 2. Posiadam akcje innych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta udziałów:..... nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: V. Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy VI. 1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): Zakład Tapicerski (działalność gospodarcza) - osobiście: mąż -wspólnie z innymi osobami Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:--- 2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy -osobiście -wspólnie z innymi osobami Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości ... VII. 1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy - jestem członkiem zarządu (od kiedy): - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: Moje: emerytura: 12.911,04 zł Małżonek: emerytura: 10.579,02 zł dieta radnego – 8.106,00 zł działalność gospodarcza 11.745,00 zł RAZEM: 43. 341,06,- IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji ): nie dotyczy X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy.


Wyślij na adres e-mail:*Od adresu e-mail:*


Twój komentarz do tego artykułu:* Pola wymagane


 << Powrót

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012