bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.pl


Powiadom kogoś o tym artykule


Oświadczenie majątkowe - Piotr Karasek - Radny Miasta Oleśnicy

I. Zasoby pieniężne: - środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 1.500 zł - środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy - papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: .... II. 1. Dom o powierzchni: 213,97m2 , o wartości:ok.130.000 zł; tytuł prawny: własność 2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy ; o wartości: --- ; tytuł prawny: ---; 3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: rolne; powierzchnia: 1,1846 ha o wartości: ok.30.000zł (bez zabudowań) rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny (podano wyżej) ; tytuł prawny: własność Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy 4. Inne nieruchomości: powierzchnia: nie dotyczy o wartości: tytuł prawny: III. 1.Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: n Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:............... IV. Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 2. Posiadam akcje innych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta udziałów:..... nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: V. Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy VI. 1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): - osobiście: ANIMA Systemy Komputerowe Piotr Karasek, ul. Kilińskiego 10, 56-400 Oleśnica- osoba fizyczna- usługi komputerowe -wspólnie z innymi osobami - nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: przychód: 1.069 103, 05 zł; dochód: 53.604,77 zł 2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy -osobiście -wspólnie z innymi osobami Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości ... VII. 1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy - jestem członkiem zarządu (od kiedy): - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: Dieta radnego – 7.630 zł IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): Opel Vectra – 1996 rok X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy; kredyt na rachunku bieżącym odnawialny na firmę : 33.854,82 zł


Wyślij na adres e-mail:*Od adresu e-mail:*


Twój komentarz do tego artykułu:* Pola wymagane


 << Powrót

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012