bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.pl


Powiadom kogoś o tym artykule


Oświadczenia majątkowe - Danuta Jeżyna – kierownik Działu Eksploatacji Zasobów w ZBK

I. Zasoby pieniężne: - środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 10.000 zł Lokata „IMPET” w Banku Zachodnim WBK SA - środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy - papiery wartościowe: nie dotyczy II. 1. Dom o powierzchni: nie dotyczy ; o wartości: --- tytuł prawny: własność – --- 2. Mieszkanie o powierzchni: 44,30 m2 ; o wartości: 75.000zł. tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (wspólność majątkowa) 3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy 4. Inne nieruchomości: garaże- działki gruntu zabudowane powierzchnia: 1) 25m2 oraz udział 1/42 części we współwłasn. działki o pow.359m2; 2) 18m2 oraz współużytk. wieczyste gruntu w udziale 1/26,część działki o pow. 930 m2; o wartości: 1) 15.000zł; 2) 12.000zł. tytuł prawny: 1) własność- wspólność majątkowa; 2) użytkowanie wieczyste- wspólność majątkowa; III. Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy IV. Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy V. Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: 1) działka gruntu – własność nabyta od Gminy Miejskiej Oleśnica dnia 28.08.1997r; 2) działka gruntu – użytkowanie wieczyste nabyte od Gminy Miejskiej Oleśnica dnia 30.04.1997r.; VI. 1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): - osobiście: nie dotyczy - wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy 2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy VII. 1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy - jestem członkiem zarządu (od kiedy): - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 2. W spółdzielniach: nie dotyczy - jestem członkiem zarządu (od kiedy): - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy - jestem członkiem zarządu (od kiedy): - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: zatrudnienie w ZBK Oleśnica w 2004r: 59.672,45 zł; IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): nie dotyczy X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):


Wyślij na adres e-mail:*Od adresu e-mail:*


Twój komentarz do tego artykułu:* Pola wymagane


 << Powrót

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012