bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.pl


Powiadom kogoś o tym artykule


Oświadczenie majątkowe - Grzegorz Świtoń - Radny Miasta Oleśnicy

I. Zasoby pieniężne: - środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 7100 zł ( stan na koniec 2004r, wspólnie z żoną) - środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy - papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: .... II. 1. Dom o powierzchni: 83,00 m2 , o wartości:40.000 zł ( rok budowy 1890r) ; tytuł prawny: własność 2. Mieszkanie o powierzchni: 78,87 m2 ; o wartości: 100.000 zł ; tytuł prawny: własnościowe spółdzielcze 3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy ; rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:... o wartości: rodzaj zabudowy: Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 4. Inne nieruchomości: powierzchnia: działka budowlana, na której jest dom z poz. II.1. o pow.-430 m2 oraz dz. rolna o pow. 1700 m2,, garaż na samochód osobowy 18 m2 o wartości: garaż-ok.10.000zł; podana w pkt.II.1. wartość obejmuje także w/w działki; tytuł prawny: własność III. 1.Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy 2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:............... nie dotyczy IV. Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy 2. Posiadam akcje innych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta udziałów:..... nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy V. Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy VI. 1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy - osobiście: nie dotyczy -wspólnie z innymi osobami : nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:--- 2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy -osobiście nie dotyczy -wspólnie z innymi osobami nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości ... VII. 1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy - jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: Z tytułu umów o dzieło w 2004r uzyskałem dochód: 5.545 zł Z tytułu diet radnego – 13.818,00 zł Emerytura –dochód - 21.839,52 zł IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): samochód Fiat Brawa z 1997 r. X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy.


Wyślij na adres e-mail:*Od adresu e-mail:*


Twój komentarz do tego artykułu:* Pola wymagane


 << Powrót

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012