bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.pl


Powiadom kogoś o tym artykule


Oświadczenie majątkowe - Monika Mikuś-Machała - Radna Miasta Oleśnicy

I. Zasoby pieniężne: - środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy - środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy - papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: .... II. 1. Dom o powierzchni: 200m2 , o wartości:250.000 zł; tytuł prawny: własność 2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy ; o wartości: --- ; tytuł prawny: ---; 3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy ; rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:... o wartości: rodzaj zabudowy: Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 4. Inne nieruchomości: powierzchnia: działka budowlana 11 arów o wartości: tytuł prawny: własność III. 1.Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie posiadam udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy 2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta udziałów:..... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:............... nie dotyczy IV. Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie posiadam akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy 2. Posiadam akcje innych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta udziałów:..... nie posiadam Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy V. Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy VI. 1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy - osobiście: -wspólnie z innymi osobami Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:--- 2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy -osobiście -wspólnie z innymi osobami Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości ... VII. 1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy - jestem członkiem zarządu (od kiedy): - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: dochód z tytułu pracy: 29.062,13 zł dochód z tytułu diety radnego – 7.296 zł IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): samochód marki Renault- 1997r Samochód marki Fiat Seicento 2004r X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy.


Wyślij na adres e-mail:*Od adresu e-mail:*


Twój komentarz do tego artykułu:* Pola wymagane


 << Powrót

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012