bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plUchwały Rady Miasta Oleśnicy 2005-2006


UCHWAŁY RADY MIASTA OLEŚNICY 2005-2006
Dokumenty w formacie Adobe Acrobat. Tutaj ściągniesz program Adobe Reader 6.0 CE PL


III/16/2006 28.12.2006 budżetu Miasta Oleśnicy na 2007 rok.
III/15/2006 28.12.2006 zmian budżetu na 2006 rok.
III/14/2006 28.12.2006 zmiany uchwały nr XXII/177/04 w spr. WPI na lata 2004-2008.
III/13/2006 28.12.2006 wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
III/12/2006 28.12.2006 wynagrodzenia Burmistrza Miasta.
III/11/2006 28.12.2006 przyjęcia MPPiRPA oraz PN na 2007 rok.
III/10/2006 28.12.2006 zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej.
III/9/2006 28.12.2006 przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
III/8/2006 28.12.2006 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.
III/7/2006 28.12.2006 zmiany uchwały nr II/6/2006 w spr. ustalenia składów osobowych stałych Komisji.
II/6/2006 04.12.2006 ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Oleśnicy.
II/5/2006 04.12.2006 wyboru Przewodniczących stałych Komisji rady Miasta.
II/4/2006 04.12.2006 wstąpienia na miejsce radnego Jana Bronsia p. Jacka Malczewskiego.
I/3/2006 27.11.2006 stwierdzenia wygaśnięcia mandaty Radnego.
I/2/2006 27.11.2006 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Oleśnicy.
I/1/2006 27.11.2006 wyboru Przewodniczacego Rady Miasta Oleśnicy.
XLV/348/2006 26.10.2006 przyjęcia programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok.
XLV/347/2006 26.10.2006 zmian budżetu na 2006 rok.
XLV/346/2006 26.10.2006 zmiany uchwały nr XLIII/330/2006 w spr. powołania składu rady społecznej SZPZOZ.
XLIV/345/2006 29.09.2006 zmiany uchwały nr XXXVII/274/2001 w spr. zasad wynajmowania lokali komunalnych.
XLIV/344/2006 29.09.2006 sposobu prawienia pogrzebu.
XLIV/343/2006 29.09.2006 upoważnienia Dyrektora MOPS do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej.
XLIV/342/2006 29.09.2006 utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
XLIV/341/2006 29.09.2006 zmian budżetu na 2006 rok.
XLIV/340/2006 29.09.2006 trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.
XLIV/339/2006 29.09.2006 przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości.
XLIV/338/2006 29.09.2006 lokalizacji salonu gier na automatach.
XLIV/337/2006 29.09.2006 zmiany uchwały nr VII/45/2003 w spr. uchwalenia statutu Miasta Oleśnicy.
XLIII/336/2006 31.08.2006 dostosowania opisu granic obwodów głosowania.
XLIII/335/2006 31.08.2006 dostosowania opisu granic okręgów wyborczych.
XLIII/334/2006 31.08.2006 zmian budżetu na 2006 rok.
XLIII/333/2006 31.08.2006 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości punktu ...
XLIII/332/2006 31.08.2006 zabezpieczenia w formie weksla in blanco środków z EFRR ...
XLIII/331/2006 31.08.2006 zmiany uchwały nr XXII/184/04 w sprawie zasad postępowania o udzielenie dotacji na roboty budowlane przy zabytku.
XLIII/330/2006 31.08.2006 powołania składu rady społecznej SZPZOZ.
XLIII/329/2006 31.08.2006 przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania w rejonie ul. Wrocławskiej, Łąkowej, Spokojnej i Ogrodowej.
XLIII/328/2006 31.08.2006 przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania w rejonie ul. Wrocławskiej, Mikołajczyka, Wojska Polskiego i Nowowiejskiej.
XLII/327/2006 30.06.2006 nadania statutu Urzędowi Miasta Oleśnicy.
XLII/326/2006 30.06.2006 zmian budżetu na 2006 rok.
XLII/325/2006 30.06.2006 lokalizacji ośrodka gier na automatach na terenie Miasta Oleśnicy.
XLII/324/2006 30.06.2006 określenia zasad zbywania akcji przez Burmistrza Miasta Oleśnicy.
XLII/323/2006 30.06.2006 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości punktu dla celów ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.
XLII/322/2006 30.06.2006 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i ustalenia wartości punktu w jednostce budżetowej - Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy.
XLII/321/2006 30.06.2006 ustalenia najniższego wynagrodzenia i ustalenia wartości punktu w jednostce budżetowej - Zakładzie Budynków Komunlanych w Oleśnicy.
XLII/320/2006 30.06.2006 zmiany uchwały nr XXXVII/274/2001 z dnia 29.10.2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy.
XLII/319/2006 30.06.2006 skargi Norberta i Wacława Wolnego.
XLII/318/2006 30.06.2006 wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
XLI/317/2006 25.05.2006 zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego ...
XLI/316/2006 25.05.2006 zmiany uchwały nr XVIII/136/04 z dnia 30.04.2004r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Oleśnicy oraz określenia granic ich obwodów.
XLI/315/2006 25.05.2006 zmiany uchwały nr XXI/176/04 z dnia 27.08.2004r. w sprawie ustalenia plan sieci publicznych gimnazjów w Oleśnicy oraz określenia granic ich obwodów.
XLI/314/2006 25.05.2006 aktualności studium i planów miejscowych obowiązujących na terenie Miasta.
XLI/313/2006 25.05.2006 przyznania Nagrody Miasta Oleśnicy w roku 2006.
XL/312/2006 28.04.2006 zmian budżetu na 2006 rok.
XL/311/2006 28.04.2006 wielkiej pieczęci Miasta Oleśnicy.
XL/310/2006 28.04.2006 łańcucha Burmistrza Miasta Oleśnicy i Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
XL/309/2006 28.04.2006 herbu, barw, flagi i hejnału Miasta Oleśnicy.
XL/308/2006 28.04.2006 zmiany uchwały nr VII/45/03 z dnia 29.04.2003r. w sprawie uchwalenia statutu Miasta Oleśnicy.
XL/307/2006 28.04.2006 nadania nazwy ulicy na terenie miasta Oleśnicy, obręb Lucień.
XL/306/2006 28.04.2006 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy z wykonania budżetu Miasta.
XXXIX/305/2006 31.03.2006 zmiany uchwały nr XXXIX/299/2001 z dnia 28.12.2001r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Oleśnicy.
XXXIX/304/2006 31.03.2006 nadania statutu Zakładowi Budynków Komunalnych w Oleśnicy.
XXXIX/303/2006 31.03.2006 przekształcenia zakładu budżetowego Zakładu Budynków Komunalnych Oleśnica w jednostkę budżetową - Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy.
XXXIX/302/2006 31.03.2006 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
XXXIX/301/2006 31.03.2006 o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Lucień, w rejonie ulicy Pszenicznej.
XXXIX/300/2006 31.03.2006 nadania statutu Zespołowi Oświaty Samorządowej w Oleśnicy.
XXXIX/299/2006 31.03.2006 nadania Gimnazjum nr 1 w Oleśnicy imienia Książąt Oleśnickich.
XXXIX/298/2006 31.03.2006 udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/277/05.
XXXIX/297/2006 31.03.2006 określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
XXXIX/296/2006 31.03.2006 zmiany uchwały nr XXXIX/298/2001 z dnia 28.12.2001r. w sprawie częściowego refinansowania nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania.
XXXIX/295/2006 31.03.2006 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych, płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży.
XXXVIII/294/2006 24.02.2006 zmiany uchwały nr XXI/175/04 z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego gróg gminnych.
XXXVIII/293/2006 24.02.2006 zmian budżetu na 2006 rok.
XXXVIII/292/2006 24.02.2006 szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych ...
XXXVIII/291/2006 24.02.2006 szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Oleśnicy.
XXXVII/290/2006 27.01.2006 uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
XXXVII/289/2006 27.01.2006 nadania imienia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oleśnicy oraz zmian jej statut.
XXXVII/288/2006 27.01.2006 zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej ...
XXXVII/287/2006 27.01.2006 zmian budżetu na 2006 rok.
XXXVII/286/2006 27.01.2006 utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
XXXVI/285/2005 30.12.2005 wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
XXXVI/284/2005 30.12.2005 ustalenia źródeł dochodów własnych ...
XXXVI/283/2005 30.12.2005 zmian budżetu na 2005 rok.
XXXVI/282/2005 30.12.2005 zmiany uchwały nr XXIII/191/04 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Oleśnicy na lata 2004-2006.
XXXVI/281/2005 30.12.2005 udzielenia bonifikaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu os. fizycznym w prawo własności.
XXXVI/280/2005 30.12.2005 zmiany uchwały nr XXII/177/04 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2004 - 2008.
XXXVI/279/2005 30.12.2005 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
XXXVI/278/2005 30.12.2005 przyjęcia MPPiRPA oraz PN na 2006 rok.
XXXVI/277/2005 30.12.2005 budżetu Miasta Oleśnicy na rok 2006
XXXV/276/2005 30.11.2005 zmian budżetu na 2005 rok
XXXV/275/2005 30.11.2005 zmiany uchwały nr VII/45/2003 w sprawie uchwalenia statutu Miasta Oleśnicy
XXXV/274/2005 30.11.2005 nadania statusu SDM w Oleśnicy
XXXV/273/2005 30.11.2005 przekształcenia SDM w Oleśnicy z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową
XXXV/272/2005 30.11.2005 przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy
XXXV/271/2005 30.11.2005 zmiany uchwały nr XXIV/197/04 w sprawie zwolnien w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
XXXV/270/2005 30.11.2005 podatku od nieruchomości na terenie Miasta
XXXV/269/2005 30.11.2005 podatku od środków transportowych
XXXIV/268/2005 28.10.2005 zmian budżetu na 2005 rok
XXXIV/267/2005 28.10.2005 upoważnienia Burmistrza do zawarcia porozumienia z Wójtem Gminy Oleśnica ...
XXXIV/266/2005 28.10.2005 ustalenia na rok 2006 regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat ....
XXXIV/265/2005 28.10.2005 przyjęcia Programu współpracy Miasta Oleśnicy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.
XXXIV/266/2005 28.10.2005 ustalenia na rok 2006 regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat ....
XXXIV/265/2005 28.10.2005 przyjęcia Programu współpracy Miasta Oleśnicy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.
XXXIV/264/2005 28.10.2005 zabezpieczenia w formie weksla in blanco środków z EFRR ....
XXXIV/263/2005 28.10.2005 uchylenia uchwały nr LIII/393/98 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXXIII/262/2005 30.09.2005 zmian budżetu na 2005 rok.
XXXIII/261/2005 30.09.2005 zatwierdzenia porozumienia o przejęciu zadań z zakresu powiatu.
XXXIII/260/2005 30.09.2005 zmiany uchwały nr XXX/218/2001 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz miejskiej instytucji kultury prawa nieodpłatnego współużytkowania nieruchomości.
XXXIII/259/2005 30.09.2005 uchylenia uchwały nr XXI/174/04 w sprawie sprzedaży Zgromadzeniu Sióstr Felicjanek z siedzibą w Przemyślu gruntu stanowiącego własność m. Oleśnica.
XXXIII/258/2005 30.09.2005 lokalizacji salonu gier na automatach losowych na terenie m. Oleśnicy.
XXXIII/257/2005 30.09.2005 nadania Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy imienia Armii Krajowej.
XXXIII/256/2005 30.09.2005 wzniesienia pomnika Papieża Jana Pawła II.
XXXII/255/2005 31.08.2005 zmiany Statutu Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy.
XXXII/254/2005 31.08.2005 zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność m. Oleśnicy oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy jej sprzedaży.
XXXII/253/2005 31.08.2005 zmiany uchwały nr XXXI/246/05 w sprawie zaciągnięcia przez m. Oleśnicę pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego.
XXXII/252/2005 31.08.2005 zmian budżetu na 2005 rok.
XXXI/251/2005 30.06.2005 zabezpieczenia w formie weksla in blanco źrodków z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu przyznanych na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Brzozowej w Oleśnicy.
XXXI/250/2005 30.06.2005 zmiany uchwały nr V/35/2003 w sprawie zatwierdzenia polityki mieszkaniowej i planu remontów mieszkaniowego zasobu Miasta.
XXXI/249/2005 30.06.2005 utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
XXXI/248/2005 30.06.2005 utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.
XXXI/247/2005 30.06.2005 zmian budżetu na 2005 rok.
XXXI/246/2005 30.06.2005 zaciągnięcia przez Miasto Oleśnicę pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego.
XXXI/245/2005 30.06.2005 Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
XXXI/244/2005 30.06.2005 zmian statutu PiMBP w Oleśnicy
XXXI/243/2005 30.06.2005 upoważnienia Burmistrza do zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Oleśnickiego ...
XXXI/242/2005 30.06.2005 ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli ...
XXXI/241/2005 30.06.2005 zatwierdzenia zarządzenia nr 121/IV/2005 Burmistrza z dnia 31.05.2005r. w sprawie zakazu wstępu do parków położonych na terenie miasta Oleśnicy
XXX/240/2005 25.05.2005 wniosku o odrzucenie skargi przez WSA.
XXX/239/2005 25.05.2005 wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
XXX/238/2005 25.05.2005 zmiany uchwały nr LIII/394/98 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu w SDM.
XXX/237/2005 25.05.2005 zmiany uchwały nr XXX/219/2001 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu w ZBK.
XXX/236/2005 25.05.2005 zmiany uchwały nr XXVII/216/05 w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość stawek i warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, ...
XXX/235/2005 25.05.2005 ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Oleśnicy.
XXX/234/2005 25.05.2005 przyznania Nagrody Miasta Oleśnicy w 2005r.
XXIX/233/2005 28.04.2005 skargi Zbigniewa Kowalskiego.
XXIX/232/2005 28.04.2005 skargi Zbigniewa Kowalskiego.
XXIX/231/2005 28.04.2005 wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
XXIX/230/2005 28.04.2005 powołania Skarbnika Miasta Oleśnicy.
XXIX/229/2005 28.04.2005 zmian budżetu na 2005 rok.
XXIX/228/2005 28.04.2005 określenia dochodów, które mogą być gromadzone na rachunku dochodów własnych przedszkoli, szkół podstawowych ...
XXIX/227/2005 28.04.2005 odwołania Skarbnika Miasta Oleśnicy.
XXIX/226/2005 28.04.2005 zmiany uchwały nr LIII/394/98 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu w SDM.
XXIX/226/2005 28.04.2005 zmiany uchwały nr LIII/394/98 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu w SDM.
XXIX/225/2005 28.04.2005 zmiany uchwały nr XXX/219/2001 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu w zakładzie budżetowym gminy Miejskiej Oleśnicy w ZBK.
XXIX/224/2005 28.04.2005 zasad zwrotu wydatków za świadczenie z pomocy społecznej ...
XXIX/223/2005 28.04.2005 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy z wykonania budżetu
XXVIII/222/2005 30.03.2005 przystąpienia Miasta Oleśnicy do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
XXVIII/221/2005 30.03.2005 zmian budżetu Miasta Oleśnicy na rok 2005 oraz zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2008
XXVIII/220/2005 30.03.2005 zmiany uchwały nr XXIII/191/04 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Oleśnicy na lata 2004-2006
XXVIII/219/2005 30.03.2005 zaopiniowania projektu planu aglomeracji miasta Oleśnica
XXVIII/218/2005 30.03.2005 ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałaych na terenie miasta Oleśnicy
XXVIII/217/2005 30.03.2005 ustanowienia Nagrody Miasta Oleśnicy, zasad i trybu jej przyznawania
XXVII/216/2005 25.02.2005 ustalenia regulaminów określąjących wyskośc stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat ...
XXVII/215/2005 25.02.2005 zasad udzielania i rozmiaru zniżek obow. wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze ...
XXVII/214/2005 25.02.2005 nadania Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy imienia Podróżników i Odkrywców Polskich.
XXVII/213/2005 25.02.2005 udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych, płacących jednorazowo ustaloną cene sprzedaży.
XXVI/212/2005 28.01.2005 zasad udzielania bonifikat.
XXVI/211/2005 28.01.2005 zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego.
XXVI/210/2005 28.01.2005 lokalizacji salonu gier na automatach na terenie miasta Oleśnicy.
XXVI/209/2005 28.01.2005 zmiany uchwały nr XXXIX/298/2001 w sprawie częściowego refinansowania nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych.
XXVI/208/2005 28.01.2005 nadania Szkole Podstawowej nr 6 w Oleśnicy imienia Janusza Korczaka.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012