bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plUchylone uchwały Rady Miasta


WYKAZ UCHYLONYCH UCHWAŁ RADY MIASTA OLEŚNICY
Dokumenty w formacie Adobe Acrobat. Tutaj ściągniesz program Adobe Reader 6.0 CE PL


LI/300/2010 30.09.2010 regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Załącznik do Uchwały.
uchylona przez Wojewodę Dolnośląskiego
XXXIX/294/2006 24.02.2006 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/175/04 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
uchylona przez Wojewodę Dolnośląskiego nie opublikowana
XXIX/226/2005 28.04.2005 zmiany Uchwały Rady Miejskiej Oleśnicy nr LIII/394/1998 z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu w zakładzie budżetowym Gminy Miejskiej Oleśnicy w Sekcjji Dróg Miejskich (dalej SDM)
XXIX/225/2005 28.04.2005 zmiany Uchwały Rady Miejskiej Oleśnicy nr XXX/219/2001 z dnia 02 marca 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu w zakładzie budżetowym Gminy Miejskiej Oleśnicy w Zakładzie Budynków Komunlanych (dalej ZBK)
XXVII/216/2005 25.02.2005 ustalenia regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica, dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
Zmiana uchwały RM z dn. 25.05.2005 nr XXX/236/2005
XXIII/187/2004 29.10.2004 trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego
Uchylona - uchwała RM z dn. 29.09.2006 nr XLIV/340/2006
XIII/86/2003 28.11.2003 wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2004-2008
Uchylona - uchwała RM z dn. 30.09.2004 nr XXI/176/2004
XI/75/2003 26.09.2003 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oleśnica , obejmującej obszar położony w rejonie ul. Wł. Grabskiego
uchylona przez Wojewodę Dolnośląskiego nie opublikowana
XI/74/2003 26.09.2003 zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla
uchylona przez Wojewodę Dolnośląskiego nie opublikowana
XI/73/2003 26.09.2003 Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Oleśnica, obejmującej obszar położony przy ul. Ks. Fr. Sudoła i Wileńskiej
uchylona przez Wojewodę Dolnośląskiego nie opublikowana
XI/72/2003 26.09.2003 zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Oleśnica, obejmującej obszar położony przy ul. Wrocławskiej 19
uchylona przez Wojewodę Dolnośląskiego nie opublikowana
XI/71/2003 26.09.2003 zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla
uchylona przez Wojewodę Dolnośląskiego nie opublikowana
XI/70/2003 26.09.2003 zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Oleśnica, obejmującej obszar położony w rejonie ulic: M. Kopernika, podchorążych i Wileńskiej
uchylona przez Wojewodę Dolnośląskiego nie opublikowana
IX/57/2003 27.06.2003 upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
uchylona przez Wojewodę Dolnośląskiego nie opublikowana
VIII/54/2003 29.05.2003 upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
uchylona przez Wojewodę Dolnośląskiego nie opublikowana
III/21/2002 30.12.2002 przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta Oleśnicy
Uchylona - uchwała RM z dn. 28.05.2004 nr XIX/154/2004

XXXVIII/286/2001 30.11.2001 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy.
Uchylona z mocy prawa
XXXVIII/285/2001 30.11.2001 opłat za dostawę wody i wprowadzanie ścieków do kanalizacji, pobieranych przez Miejską Gospodarkę Komunalną Spółka z o.o. w Oleśnicy.
Uchylona z mocy prawa
XXXVI/263/2001 28.09.2001 odpłatności w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica.
Zmiana uchwały RMz dn. 30.08.2002 nr XLVII/337/2002
Uchylona - uchwała RM z dn. 29.04.2003 nr VII/48/2003
XXXVI/262/2001 28.09.2001 zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
Uchylona - uchwała RM z dn. 25.05.2005 nr XXX/235/2005
XXXV/255/2001 31.08.2001 ustalenia liczby punktów sprzedaży zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejsce sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie miasta Oleśnicy.
Uchylona - uchwała RM z dn. 30.12.2002 nr III/20/2002
XXXV/254/2001 31.08.2001 uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Oleśnicy.
Uchylona - uchwała RM z dn. 29.04.2003 nr VII/46/2003
XXXV/253/2001 31.08.2001 uchwalenia Statutu Miasta Oleśnicy.
Zmiana uchwały RM z dn. 1.02.2002 nr XL/305/2002
Uchylona - uchwała RM z dn. 29.04.2003 nr VII/45/2003
XXXIV/248/2001 26.06.2001 wniesienia wierzytelności do jednoosobowej spółki Miasta Oleśnicy - Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Oleśnicy.
Uchylona - rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody
XXXIV/246/2001 26.06.2001 Zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własnosć Miasta Oleśnicy
Zmiana uchwały RM z dn. 30.11.2001 nr XXXVIII/290/2001
Zmiana uchwały RM z dn. 01.02.2002 nr XL/302/2002
Zmiana uchwały RM z dn. 30.08.2002 nr XLVII/336/2002
Zmiana uchwały RM z 28.03.2003 nr VI/36/2003
Zmiana uchwały RM z dn. 29.08.2003 nr X/62/2003
§1 ust. 3 uchylony przez Wojewodę Dolnośląskiego
Zmiana uchwały RM z dn. 28.11.2003 nr XIII/88/2003
Zmiana uchwały RM z dn. 25.06.2004 nr XX/170/2004
Uchylona - uchwała RM z dn. 26.11.2004 nr XXIV/200/2004
XXXIII/236/2001 25.05.2001 upoważnienia Zarządu Miejskiego Oleśnicy do podejmowania uchwał z zakresu oświaty i wychowania, przypisanych innymi ustawami organowi prowadzącemu szkoły i przedszkola w zakresie powoływania Komisji Egzaminacyjnych
uchylona z mocy prawa.
XXIX/210/2001 26.01.2001 zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie miasta Oleśnicy.
Uchylona - uchwała RM z dn. 28.02.2003 nr V/32/2003
XXIX/204/2001 26.01.2001 częściowego refinansowania nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych.
Uchylona - uchwała RM z dn. 26.01.2001 nr XXIX/2001
XXVIII/198/2000 29.12.2000 wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Oleśnicy opłaty targowej.
XXVII/191/2000 24.11.2000 zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.
Zmiana uchwały RM z dn. 27.04.2001 nr XXXII/232/2001
Uchylona - uchwała RM z dn. 29.10.2001 nr XXXVII/274/2001
XXVII/190/2000 24.11.2000 udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad ustalania etatu nauczyciela bibliotekarza.
Uchylona - uchwała RM z dn. 25.02.2005 nr XXVII/215/2005

XXVII/186/2000 24.11.2000 opłat za dostawę wody i wprowadzanie ścieków do kanalizacji, pobieranych przez MGK Spółka z o.o. w Oleśnicy.
Uchylona - uchwała RM z dn. 30.11.2001 nr XXXVIII/285/2001
XXVI/179/2000 21.10.2000 ustalenia wartości jednego punktu dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników MOPS w Oleśnicy.
Uchylona - uchwaławała RM z dn. 27.06.2003 nr IX/56/2003
XXIV/165/2000 1.09. 2000 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
Uchylona - uchwała RM zdn. 29.05.2003 nr VIII/52/2003
XXIV/164/2000 1.09.2000 ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Oleśnicy, dodatków do wynagrodzenia i nagród.
_.pdf Zmiana uchwały RM z dn. 24.11.2000 nr XXVII/2000
Zmiana uchwały RM z dn. 1.02.2002 nr XL/304/2002
Uchylona - uchwała RM z dn. 10.10.2002 nr XLIX/346/2002
XXIII/158/2000 30.06.2000 ustalenia trybu postępowania przy rozpatrywaniu indywidualnych wniosków dot. sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Oleśnicy.
Uchylona - uchwała RM z dn. 28.05.2004 nr XIX/155/2004


XXII/154/2000 29.05.2000 nadania Statutu Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy.
Zmiana uchwały RM z dn. 21.10.2000 nr XXVI/174/2000
Zmiana uchwały RM z dn. 26.01.2001 nr XXIX/209/2001
Zmiana uchwały RM z dn. 31.08.2005 nr XXXII/255/2005
Uchylona - uchwała RM z dn. 30.11.2005 nr XXXV/274/2005

XXII/152/2000 29.05.2000 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5 % alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejsce sprzedaży na terenie Oleśnicy.
Uchylona - uchwała RMz dn. 31.08.2001 nr XXII/152/2000
XXII/151/2000 29.05.2000 zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Oleśnicy.
Zmiana uchwały RM z dn. 30.06.2000 nr XXII/161/2000
Uchylona - uchwała RM z dn. 26.01.2001 nr XXIX/210/2001
XIX/139/2000 28.03.2000 wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Oleśnicy opłaty targowej.
XVIII/133/2000 29.02.2000 ustanowienia nagrody Oleśnicy, zasad i trybu jej przyznawania.
XVIII/130/2000 29.02.2000 regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum.
Uchylona - uchwała RM z dn. 26.04.2002 nr XLIII/324
XV/122/99 29.12.99 utworzenia środków specjalnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Miejskiej Oleśnicy.
Uchylona - uchwała RM z dn. 29.08.2003 nr X/65/2003
XIV/106/99 26.11.99 opłat za dostawę wody i wprowadzanie ścieków do kanalizacji pobieranych przez MGK Spółka z o.o. w Oleśnicy.
Uchylona - uchwała RM z dn. 24.11.2000 nr XXXVII/186/2000
XIII/96/99 29.10.99 procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Oleśnicy oraz szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy.
Uchylona - uchwała RM z dn. 30.09.2004 nr XXII/183/2004
XII/86/99 24.09.99 uchwalenia Regulaminu Rady Miejskiej Oleśnicy.
Uchylona - uchwała RM z dn. 31.08.2001 nr XXXV/254/2001
XII/85/99 24.09.99 zasad sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych.
Zmiana uchwały RM z dn. 28.01.2000 nr XVI/124/2000
Uchylona - uchwała RM z dn. 26.06.2001 nr XXXIV/246/2001
XI/79/99 26.08.99 Regulaminu Rady Miejskiej Oleśnicy.
Uchylona - uchwała RM z dn. 24.09.99 nr XII/86/99
XI/75/99 26.08.99 nadania Statutu Zakładowi Budynków Komunalnych Oleśnica.
Uchylona - uchwała RM z dn. 25.05.2001 nr XXXIII/235/2001
X/69/99 25.06.99 wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Miejskiego Oleśnicy.
Uchylona - uchwała RM z dn. 24.11.2000 nr XXVII/188/2000
X/67/99 25.06.99 powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracowników Urzędu Miejskiego Oleśnicy.
Uchylona - uchwała RM z dn. 31.01.2003 nr IV/28/2003
IX/61/99 28.05.99 określenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i ZOS, będących jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Oleśnicy.
Zmiana uchwały RM z dn. 28.01.2000 nr XVI/127/2000
uchylona - uchwała RM z dn. 31.08.2006r. nr XLIII/333/2006
VII/50/99 26.03.99 wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miejską Oleśnicy niektórych spraw z jej terenu z zakresu prawa budowlanego należących do właściwości Powiatu Oleśnickiego
Uchylona z mocy prawa
III/13/98 30.11.98 opłat za dostawę wody i wprowadzanie ścieków do kanalizacji pobieranych przez MGK Spółka z o.o. w Oleśnicy
uchylona - uchwała RM z dn. 26.11.99 nr XVI/106/99
LIII/397/98 17.06.98 wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
Uchylona - uchwała RM z dn. 29.08.2003 nr X/63/2003
L/387/98 27.05.98 ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu w zakładzie budżetowym Gminy Miejskiej Oleśnicy w Zakładzie Budynków Komunalnych (dalej ZBK).
Zmiana uchwały RM z dn. 28.05.99 nr IX/65/99
Uchylona - uchwała RM z dn. 2.03.2001 nr XXX/219/2001
XLIX/385/98 27.04.98 określenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionymi w Przedszkolach, będących zakładami budżetowymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Oleśnicy.
Uchylona - uchwała RM z dn. 28.05.99 nr IX/61/99
XLVII/367/98 27.02.98 zasad sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych.
Uchylona - uchwała RM z dn. 24.09.99 nr XII/85/99
XLVII/366/98 27.02.98 zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.
Uchylona - uchwała RM z dn. 26.06.2001 nr XXXIV/246/2001
XLVII/364/98 27.02.98 powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zmiana uchwały RM z dn. 29.10.99 nr XIII/95/99
Zmiana uchwały RM z dn. 26.11.99 nr XIV/103/99
Uchylona - uchwała RM z dn. 31.08.2001 nr XXXV/256/2001
XLV/360/98 30.01.98 nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Oleśnicy.
Zmiana uchwały RM z dn. 26.08.99 nr XI/78/99
Uchylona - uchwała RM z dn. 29.05.2000 nr XXII/153/2000
XLIII/350/97 27.11.97 opłat za dostawę wody i wprowadzanie ścieków do kanalizacji, pobieranych przez Miejską Gospodarkę Komunalną Spółka z o.o. w Oleśnicy.
Uchylona - uchwała RM z dn. 30.11.98 nr III/13/98
XLI/335/97 26.09.97 zasad umarzania należności pieniężnych stanowiących dochody Gminy Miejskiej Oleśnicy oraz udzielania ulg w ich spłacaniu.
Uchylona - uchwała RM z dn. 29.12.99 nr XV/115/99
XXXVIII/322/97 26.06.97 zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
Uchylona - uchwała RM z dn. 26.06.2001 nr XXXIV/246/2001
XXXVIII/321/97 26.06.97 cen za usługi pogrzebowe świadczone przez Miejską Gospodarkę Komunalną Spółka z o.o. w Oleśnicy.
Zmiana uchwały RM z dn. 30.10.97 nr XLII/341/97
Uchylona z mocy prawa
XXXVIII/320/97 26.06.97 utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Uchylona - uchwała RM z dn. 18.07.97 nr XXXIX/325/97
XXXVII/315/97 27.05.97 zasad sprzedaży mieszkań komunalnych.
Uchylona - uchwała RM z dn. 27.02.98 nr XLVII/367/98
XXXVII/314/97 27.05.97 zasad zbycia, nabycia i obciążenia nieruchomości gruntowych, wydzierżawiania i najmu oraz oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i zarząd nieruchomości komunalnych.
Zmiana uchwały RM z dn. 29.08.97 nr XL/327/97
Uchylona - uchwała RM z dn. 27.02.98 nr XLVII/366/98
XXXIV/296/97 28.02.97 utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Oleśnicy.
Uchylona - uchwała RM z dn. 26.01.2001 nr XXIX/211/2001
XXXIV/290/97 28.02.97 Utworzenia w szkołach podstawowych nr 1,2,3,4,6,7,8,9 w Oleśnicy środków specjalnych jednostki budżetowej.
Uchylona - uchwała RMz dn. 29.12.99 nr XV/122/99
XXXIII/287/97 31.01.97 Zasad sprzedaży mieszkań komunalnych.
Uchylona - uchwała RM z dn. 27.05.97 nr XXXVII/315/97
XXXIII/286/97 31.01.97 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Oleśnicy.
Uchylona - uchwała RM z dn. 29.05.2000 nr XXII/151/2000
XXVI/239/96 31.05.96 powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły podstawowej nr 2,6,8 w Oleśnicy.
Uchylona - uchwała RM z 28.02.1997 nr XXXIV/297/97
XXV/232/96 26.04.96 przyjęcia Statutu Gminy Miejskiej Oleśnicy.
Zmiana uchwały RM z dn. 30.08.96 nr XXVIII/258/96
Zmiana uchwały RM z dn. 27.09.96 nr XXIX/263/96
Zmiana uchwały RM z dn. 25.06.99 nr X/71/99
Zmiana uchwały RMz dn. 26.08.99 nr XI/73/99
Zmiana uchwały RM z dn. 24.09.99 nr XII/87/99
Zmiana uchwały RM z dn. 29.12.99 nr XV/120/99
Zmiana uchwały RM z dn. 30.03.2001 nr XXXI/222/2001
Uchylona - uchwała RM z dn. 1.02.2002 nr XL/305/2002
XXIII/218/96 1.03.96 odpłatności w przedszkolach i oddziale żłobkowym podległych Gminie Miejskiej Oleśnicy.
Zmiana uchwały RM z dn. 29.08.97 nr XL/330/97
Zmiana uchwały RM z dn. 27.05.98 nr L/389/98
Zmiana uchwały RM z dn. 28.01.2000 nr XVI/128/2000
Uchylona - uchwała RM z dn. 28.09.2001 nr XXXVI/263/2001
XXIII/217/96 1.03.96 Organizacji przyjmowania, rozpatrywania ora załatwiania skarg i wniosków na Zarząd Miejski
Uchylona z mocy prawa
XXII/201/96 31.01.96 przyjęcia Statutu Gminy Miejskiej Oleśnicy.
Zmiana uchwały RM z dn. 1.03.96 nr XXIII/215/96
Uchylona - uchwała RM z dn. 26.04.96 nr XXV/232/96
XX/185/95 30.11.95 opłaty administracyjnej.
Uchylona - uchwała RM z dn. 29.12.95 nr XXL/195/95
XX/184/95 30.11.95 podatku od środków transportowych.
Uchylona - uchwała RM z dn. 29.12.95 nr XXL/195/95
XX/183/95 30.11.95 podatku od posiadania psów.
Uchylona - uchwała RM z dn. 29.12.95 nr XXL/195/95
XX/182/95 30.11.95 podatku od nieruchomości.
Uchylona - uchwała RM z dn. 29.12.95 nr XXL/195/95
XIV/155/95 30.06.95 zasad sprzedaży mieszkań komunalnych.
Uchylona - uchwała Rm z dn. 31.01.97 nr XXXIII/287/97
XIV/154/95 30.06.95 zasad prywatyzacji mienia komunalnego Gminy Miejskiej Oleśnicy.
Zmiana uchwały RM z dn. 29.12.95 nr XXI/194/95
Zmiana uchwały RM z dn. 26.03.97 nr XXXIV/299/97
Zmiana uchwały RM z dn. 30.10.97 nr XLII/344/97
Uchylona - uchwała RM z dn. 21.10.2000 nr XXVI/182/2000
XIV/153/95 30.06.95 zasad przenoszenia własności oraz oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i zarząd nieruchomości komunalnych.
Zmiana uchwały RM z dn. 26.04.96 nr XXV/236/96
Uchylona - uchwała Rm z dn. 27.05.97 nr XXXVII/314/97
XIII/136/95 27.05.95 zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
Zmiana uchwały RM z dn. 30.06.95 nr XIV/159/95
Uchylona - uchwała RM z dn. 27.09.95 nr XVII/172/95
XII/124/95 28.04.95 powołania komisji dyscyplinarnej II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracowników Urzędu Miejskiego Oleśnicy.
Uchylona - uchwała RM z dn. 25.06.99 nr X/67/99
XI/116/95 31.03.95 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Oleśnicy.
Zmiana uchwały RM z dn. 31.05.96 nr XXVI/237/96
Zmiana uchwały RM z dn. 26.08.99 nr XI/78/99
Uchylona - uchwała RM z dn. 30.11.2001 nr XXXVIII/286/2001
IX/96/95 27.01.95 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejsce sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Oleśnicy.
Uchylona - uchwała RM z dn. 31.01.97 nr XXXIII/286/97
VIII/77/94 22.12.94 ustalenia stawek czynszu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.
Zmiana uchwały RM z dn. 24.02.95 nr X/100/95
Zmiana uchwały RM z dn. 29.03.96 nr XXIV/227/96
Zmiana uchwały RM z dn. 28.02.97 nr XXXIV/295/97
Zmiana uchwały RM z dn. 29.01.99 nr V/27/99
Zmiana uchwały RM z dn. 28.01.2000 nr XVI/125/2000
Zmiana uchwały RM z dn. 26.01.2001 nr XXIX/212/2001
VIII/80/94 22.12.94 zatwierdzenia Zarządzenia Nr 1/94 Zarządu Miejskiego Oleśnicy.
Uchylona - uchwała RM z dn. 28.03.2000 nr XIX/137/2000
VI/47/94 17.11.94 zatwierdzenia Miejscowego Planu Szczegółowego Zagospodarowania Przestrzennego osiedla
Zmiana uchwały RM z dn. 28.06.2002 nr XLVI/331/2002
Zmiana uchwały RM z dn. 26.09.2003 nr XI/74/2003
III/30/94 9.09.94 zatwierdzenia Miejscowego Planu Szczegółowego Zagospodarowania Przestrzennego
Zmiana uchwały RM z dn. 21.10.94 nr V/42/94
XLVI/299/94 29.04.94 Nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Miejskiej O-cy nieruchomości położonej w O-cy przy ul. Sinapiusa 12
uchylona uch RM z dn. 29.03.96 nr XXIV/223/96
XLVI/297/94 29.04.94 Przystąpienia do opracowania uproszczonego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami ; Łukanowska - Ludwikowska w O-cy
Zmiana uchwały RM z dn. 9.09.94 nr III/29/94
XLIII/254/93 30.12.93 Procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Uchylona - uchwała RM z dn. 29.10.99 nr XIII/96/99
XLII/251/93 19.11.93 Zatwierdzenia Planu ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego O-cy
Zmiana uchwały RM z dn. 27.04.98 nr XLIX/383/98
Zmiana uchwały RM z dn. 29.12.2000 nr XXVIII/200/2000
Zmiana uchwały RM z dn. 1.03.2002 nr XLI/308/2002
Zmiana uchwały RM z dn. 1.03.2002 nr XLI/309/2002
Zmiana uchwały RM z dn. 26.04.2002 nr XLIII/319/2002
Zmiana uchwały RM z dn. 26.04.2002 nr XLIII/321/2002
Zmiana uchwały RM z dn. 27.09.2002 nr XLVIII/339/2002
Zmiana uchwały RM z dn. 26.09.2003 nr XI/70/2003
Zmiana uchwały RM z dn. 26.09.2003 nr XI/72/2003
Zmiana uchwały RM z dn. 26.09.2003 nr XI/73/2003
Zmiana uchwały RM z dn. 26.09.2003 nr XI/75/2003
XLII/248/93 19.11.93 Zasad sprzedaży mieszkań komunalnych
Uchylona - uchwała RM z dn. 30.06.95 nr XIV/155/95
XXXIX/216/93 9.07.93 Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyj. piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w spr. zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie O-cy
Uchylona - uchwała RM z dn. 27.01.95 nr IX/96/95
XXXVII/204/93 30.04.93 Określenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu w zakładzie budżetowym gminy o nazwie ZBK i jednostki o nazwie Sekcja Dróg Miejskich
Zmiana uchwały RM z dn. 28.06.96 nr XLV/286/94
Zmiana uchwały RM z dn. 31.03.95 nr XI/115/95
Zmiana uchwały RM z dn. 28.06.96 nr XXVII/252/96
Zmiana uchwały RM z dn. 29.11.96 nr XXXI/269/96
Zmiana uchwały RM z dn. 27.05.97 nr XXXVII/316/97
Zmiana uchwały RM z dn. 27.05.97 nr XXXVII/317/97
Uchylona - uchwała RM z dn. 17.06.98 nr XLV/394/98
XXXVI/203/93 26.03.93 Diet dla radnych
Zmiana uchwały RM z dn. 21.10.94 nr V/46/94
Uchylona - uchwała RM z dn. 22.12.94 nr VIII/78/94
XXXIV/183/93 29.01.93 Ustalenia rodzajów i przedmiotu działania komisji RM O-cy
Uchylona z mocy prawa
XXXI/155/92 22.10.92 Nadania statutu dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy
Zmiana uchwały RM z dn. 27.11.92 nr XXXII/157/92
Zmiana uchwały RM z dn. 29.01.93 nr XXXIV/191/93
Zmiana uchwały RM z dn. 26.03.93 nr XXXVIII/210/93
Uchylona - uch RM z dn. 29.04.94 nr XLVI/298/94
XXXI/153/92 22.10.92 Powołania Rady Nadzorczej ZPZOZ w Oleśnicy
Uchylona - uchwała RM z dn. 29.04.94 nr XLVI/298/94
XIX/144/92 25.09.92 Nadania Statutu dla MOKiS w Oleśnicy
Uchylona - uchwała RM z dn. 30.01.98 nr XLV/360/98
XXVII/130/92 29.06.92 Nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej
Zmiana uchwały RM z dn. 29.01.93 nr XXXIV/191/93
Zmiana uchwały RM z dn. 24.02.95 nr X/101/95
Zmiana uchwały RM z dn. 26.08.99 nr XI/78/99
Zmiana uchwały RM z dn. 29.12.99 nr XV/121/99
Uchylona - uchwała RM z dn. 28.03.2000 nr XIX/138/2000
XXV/122/92 24.04.92 Zasad sprzedaży mieszkań komunalnych
Uchylona - uchwała RM z dn. 19.11.93 XLII/248/93
XXIV/120/92 27.03.92 Diet dla radnych
Zmiana uchwały RM z dn. 21.10.94 nr V/46/94
Uchylona - uchwała RM z dn. 22.12.94 nr VIII/78/94
XXIV/118/92 27.03.92 Utrzymania czystości w O-cy
Uchylona - uchwała Rm z dn. 28.02.97 nr XXXIV/296/97
XX/101/91 20.12.91 Utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej jako jednostki budżetowej
Uchylona z mocy prawa
XIX/94/91 29.11.91 W sprawie zasad przenoszenia własności oraz oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie w zarząd nieruchomości komunalnych
Zmiana uchwały RM z dn. 28.02.92 nr XXII/109/92
Uchylona - uchwała RM z dn. 30.06.95 nr XIV/153/95
XVI/76/91 30.08.91 Odpłatności w żłobku miejskim Oleśnicy
Zmiana uchwały RM z dn. 23.10.91 nr XVIII/92/91
Uchylona - uchwała RMz dn. 27.09.95 nr XI/168/95
XV/74/91 20.06.91 Zbycia nieruchomości stanowiącej majątek gminy miejskiej Oleśnicy
Uchylona - uchwała RM z dn. 30.12.93 nr XLIII/260/93
XIV/72/91 27.05.91 Zbycia nieruchomości stanowiącej majątek gminy miejskiej O-cy
Uchylona - uchwała RM z dn. 30.12.93 nr XLIII/260/93
XIII/63/91 18.04.91 Odpłatności w przedszkolach miejskich Oleśnicy
Zmiana uchwały RM z dn. 23.10.91 nr VIII/93/91
Uchylona - uchwała RM z dn. 27.09.95 nr XI/168/95
X/45/91 24.01.91 Powołania komisji dyscyplinarnej do orzekania w spr. dyscypl mianowanych prac. Samorządowych UM Oleśnicy
Uchylona - uchwała RM z dn. 25.06.99 nr X/67/99
XII/58/91 21.03.91 Utworzenia na terenie miasta jednostek pomocniczych - osiedli
Uchylona - uchwała RM z dn. 28.05.2004 nr XIX/150/2004
IX/42/90 20.12.90 Nadania statutu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Uchylona - uchwała RM z dn. 26.08.99 nr IX/42/90
X/45/91 24.01.91 Uchwalenia szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego Olesnica-Wądoły
X/44/91 24.01.91 Uchwalenia szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Lucień- Osiedle'
Zmiana uchwały RM z dn. 1.03.2002 nr XLI/308/2002
Zmiana uchwały RM z dn. 26.09.2003 nr XI/71/2003
X/43/91 24.01.91 Uchwalenia szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Ludwikowska-Południowa'
Zmiana uchwały RM z dn. 26.04.2002 nr XLIII/321/2002
VIII/33/90 25.10.90 Ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie Oleśnicy wykonywanego przez PKS
Zmiana uchwały RM z dn. 27.05.91 nr XIV/71/91
Zmiana uchwały RM z dn. 28.08.92 nr VIII/141/92
Zmiana uchwały RM z dn. 19.11.93 nr XLII/250/93
nr III_1994.pdf Zmiana uchwały RM z dn. 26/94 nr III/94
Zmiana uchwały RM z dn. 1.09.95 nr VI/166/95
Zmiana uchwały RM z dn. 28.02.97 nr XXXIV/293/97
Zmiana uchwały RM z dn. 30.03.98 nr XLVIII/372/98
Zmiana uchwały RM z dn. 29.01.99 nr III/26/99
Uchylona - uchwała RM z dn. 21.10.2000 nr XXVI/177/2000
VII/27/90 20.09.90 Ustalenia wynagrodzenia burmistrza Oleśnicy
V/22/90 27.07.90 Ustalenia opłat za miejsca grzebania na cmentarzach komunalnych w Oleśnicy
Uchylona z mocy prawa
V/21/90 27.07.90 Kompleksowej prywatyzacji sieci handlu i usług na terenie miasta Oleśnicy
Zmiana uchwały RM z dn. 25.04.91 nr XIII/67/91
Uchylona - uchwała RM z dn. 3.09.93 nr XL/234/93
V/20/90 27.07.90 Uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
Zmiana uchwały RM z dn. 17.09.90 nr VII/25/90
Zmiana uchwały RM z dn. 20.12.91 nr XX/98/91
Uchylona - uchwała RM z dn. 31.03.95 nr XI/116/95
IV/14/90 18.07.90 Uchwalenia Statutu Gminy
Zmiana uchwały RM z dn. 27.09.91 nr XVII/87/91
Zmiana uchwały RM z dn. 29.01.93 nr XXXIV/184/93
Zmiana uchwały RM z dn. 26.03.93 nr XXXVI/202/93
Zmiana uchwały RM z dn. 8.07.94 nr II/7/94
Zmiana uchwały RM z dn. 31.03.95 nr XI/117/95
Zmiana uchwały RM z dn. 28.04.95 nr XII/123/95
Uchylona - uchwała RM z dn. 31.01.96 nr XXII/201/96
II/8/90 20.06.90 Ustalenia rodzajów, przedmiotu działania oraz składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej
Uchylona z mocy prawa
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012