bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plUchwały Rady Miasta Oleśnicy 1997-1998


Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 1997-1998
Dokumenty w formacie Adobe Acrobat. Tutaj ściągniesz program Adobe Reader 6.0 CE PL


IV/24/98 22.12.98 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy
IV/23/98 22.12.98 wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Oleśnicy opłaty targowej
IV/22/98 22.12.98 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
IV/21/98 22.12.98 podatku od nieruchomości
IV/20/98 22.12.98 opłaty administracyjnej
IV/19/98 22.12.98 wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
IV/18/98 22.12.98 podatku od posiadania psów
III/14/98 30.11.98 wykupu nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
III/12/98 30.11.98 zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
III/11/98 30.11.98 programu działania Rady Miejskiej Oleśnicy w kadencji 1998-2002
II/10/98 16.11.98 powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej Oleśnicy
Zmiana uchwały RM z dn. 30.11.98 nr IV/16/98
Zmiana uchwały RM z dn. 22.12.98 nr IV/17/98
Zmiana uchwały RM z dn. 29.12.99 nr XV/123/99
Zmiana uchwały RM z dn. 26.01.2001 nr XXIX/216/2001
II/9/98 16.11.98 wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Oleśnicy
II/8/98 16.11.98 wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Oleśnicy
II/7/98 16.11.98 odwołania z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Oleśnicy
I/6/98 30.10.98 wyboru członków Zarządu Miejskiego Oleśnicy
I/5/98 30.10.98 wyboru zastępcy burmistrza Oleśnicy
I/4/98 30.10.98 wyboru burmistrza Oleśnicy
I/3/98 30.10.98 wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej Oleśnicy
Zmiana uchwały RM z dn. 24.09.99nr XII/83/99
Zmiana uchwały RM z dn. 26.06.2001 nr XXXIV/243/2001
I/2/98 30.10.98 wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Oleśnicy
I/1/98 30.10.98 wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Oleśnicy
LIII/399/98 17.06.98 Zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygniecia nadzorczego Wojewody Wrocławskiego z dn. 19 maja 1998 roku
LIII/398/98 17.06.98 zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
LIII/395/98 17.06.98 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
Zmiana uchwały RM z dn. 26.08.99 nr XI/72/99
Zmiana uchwały RM z dn. 27.09.2002 nr XLVIII/343/2002
LIII/394/98 17.06.98 Ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu w zakładzie budżetowym Gminy Miejskiej Oleśnicy w Sekcji Dróg Miejskich (dalej SDM)
Zmiana uchwały RM z dn. 25.06.99 nr X/68/99
Zmiana uchwały RM z dn. 30.06.2000 nr XXIII/159/2000
Zmiana uchwały RM z dn. 31.08.2001 nr XXXV/260/2001
LIII/393/98 17.06.98 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
LIII/392/98 17.06.98 Przewkształcenia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w samodzielny zakład
LI/391/98 10.06.98 odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej Oleśnicy.
L/390/98 27.05.98 powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 2 w Oleśnicy.
L/388/98 27.05.98 wniosku o oddalenie skargi przez Naczelny Sąd Administracyjny
L/386/98 27.05.98 realizacji uchwały programowej Rady Miejskiej Oleśnicy w kadencji 1994 - 1998.
XLIX/384/98 27.04.98 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XLIX/383/98 27.04.98 częściowej utraty mocy Miejscowego Planu Szczegółowego Zagospodarowania Przestrzennego
XLIX/381/98 27.04.98 nadania nazw ulicom na terenie m. Oleśnicy, obręb Rataje.
XLIX/379/98 27.04.98 zasad umarzania należności pieniężnych stanowiących wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Oleśnicy oraz udzielania ulg w ich spłacaniu.
Zmiana uchwały RM z dn. 29.12.99 nr XV/115/99
XLIX/378/98 27.04.98 udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu Oleśnicy z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XLIX/377/98 27.04.98 przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności finansowej Gminy Miejskiej Oleśnicy za 1997 rok.
XLVIII/376/98 30.03.98 sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XLVIII/375/98 30.03.98 sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XLVIII/374/98 30.03.98 sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XLVIII/373/98 30.03.98 Sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XLVIII/371/98 30.03.98 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XLVIII/370/98 30.03.98 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XLVIII/369/98 30.03.98 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XLVII/365/98 27.02.98 zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1998 roku
XLVII/363/98 27.02.98 przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 1998 rok.
XLVII/362/98 27.02.98 budżetu na 1998 rok.
Zmiana uchwały RM z dn. 27.04.98 Nr XLIX/382/98
Zmiana uchwały RM z dn, 17.06.98 nr LIII/396/98
Zmiana uchwały RM z dn. 30.11.98 nr III/15/98
XLVI/361/98 13.02.98 nawiązania współpracy między Miastem Chrudim - Czeska Republika a Miastem Oleśnica - Rzeczypospolita Polska.
XLIV/358/97***** 29.12.97 określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jak również określenia szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat i trybu ich pobierania.
XLIV/357/97 29.12.97 wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
XLIV/356/97 29.12.97 podatku od posiadania psów.
XLIV/355/97 29.12.97 opłaty administracyjnej.
XLIV/354/97 29.12.97 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
XLIV/353/97 29.12.97 podatku od nieruchomości.
Zmiana uchwały RM z dn. 27.02.98 nr XLVII/368/98
Zmiana uchwały RM z dn. 27.04.98 nr XLIX/382/98
XLIII/352/97 27.11.97 przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XLIII/349/97 27.11.97 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XLIII/348/97 27.11.97 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XLIII/347/97 27.11.97 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XLIII/345/97 27.11.97 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XLII/343/97 30.10.97 powierzenia Zarządowi Miejskiemu Oleśnicy uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat lub sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.
XLII/342/97 30.10.97 likwidacji części drogi gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 26 AM 78.
XLI/338/97 26.09.97 powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Oleśnicy.
XLI/336/97 26.09.97 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XLI/334/97 26.09.97 ustalenia zasad porządku domowego w budynkach i na terenach posesji będących własnością Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XLI/333/97 26.09.97 nawiązania współpracy między Samorządem Rejonu Wileńskiego Republiki Litewskiej a Gminą Miejską Oleśnicy Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie kulturalno-gospodarczej.
XLI/332/97 26.09.97 wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miejskiej Oleśnicy na kandydata do Rady Nadzorczej Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
XL/331/97 29.08.97 opłat za wprowadzanie ścieków do kanalizacji, pobieranych przez Miejską Gospodarkę Komunalną Spółka z o.o. w Oleśnicy.
XL/329/97 29.08.97 oddania w użyczenie na czas oznaczony nieruchomość przy ul.J. Kilińskiego 4c, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XL/328/97 29.08.97 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXXIX/326/97 18.07.97 utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i SenatuRzeczypospolitej Polskiej.
XXXIX/325/97 18.07.97 uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/320/97 Rady Miejskiej Oleśnicy z dnia 26 czerwca 1997 r. dotyczącej utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
XXXVIII/324/97 26.06.97 stawek opłat za wykonywanie przez Gminę Miejską Oleśnicy usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych pobieranych od właścicieli nieruchomości, którzy nie udokumentują korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub podmiot posiadający zezwolenie na wykonywanie usług usuwania odpadów komunalnych.
XXXVIII/319/97 26.06.97 nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej.
XXXVII/313/97 27.05.97 wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXXVII/312/97 27.05.97 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXXVI/311/97 25.04.97 przyspieszenia terminu realizacji obejścia Oleśnicy w drodze krajowej Nr 8.
XXXVI/309/97 25.04.97 udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu Oleśnicy z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXXVI/308/97 25.04.97 przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności finansowej Gminy Miejskiej Oleśnicy za 1996 rok.
XXXV/305/97 26.03.97 ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności wypalania słomy i pozostałości roślinnych na polach.
XXXV/304/97 26.03.97 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXXV/303/97 26.03.97 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXXV/302/97 26.03.97 sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXXV/301/97 26.03.97 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXXV/300/97 26.03.97 oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXXIV/298/97 28.02.97 powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1,3,4,7,9 w Oleśnicy i Przedszkola nr 1,2,3,4,5 w Oleśnicy.
Zmiana uchwały RM z dn. 26.03.97 nr XXXV/307/978
XXXIV/297/97 28.02.97 regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej lub przedszkola.
Zmiana uchwały RM z dn. 26.09.97 nr XLI/339/97
XXXIV/294/97 28.02.97 zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1997 roku.
XXXIV/292/97 28.02.97 cen stosowanych przez Miejską Gospodarkę Komunalną Spółka z o.o. w Oleśnicy za wywóz i unieszkodliwianie nieczystości stałych i płynnych.
Zmiana uchwały RM z dn. 26.06.97 nr XXXVIII/323/97
XXXIV/291/97 28.02.97 opłat za dostawę wody i wprowadzanie ścieków do kanalizacji, pobieranych przez Miejską Gospodarkę Komunalną Spółka z o.o. w Oleśnicy.
XXXIV/289/97 28.02.97 budżetu na 1997 rok.
Zmiana uchwały RM z dn. 27.05.97 nr XXXVII/318/97
Zmiana uchwały RM z dn. 26.09.97 nr XLI/337/97
XXXIII/288/97 31.01.97 wyłonienia przedstawicieli do Rady Nadzorczej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy (dalej ZP ZOZ).
XXXIII/285/97 31.01.97 Przyjęcia Miejskiego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zmiana uchwały RM z dn. 26.03.97 nr XXXV/306/97
XXXIII/283/97 31.01.97 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXXIII/282/97 31.01.97 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXXIII/281/97 31.01.97 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXXIII/280/97 31.01.97 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012