bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plUchwały Rady Miasta Oleśnicy 2001-2002


UCHWAŁY RADY MIASTA OLEŚNICY 2001-2002
Dokumenty w formacie Adobe Acrobat. Tutaj ściągniesz program Adobe Reader 6.0 CE PL


III/23/2002 30.12.2002 zmiany budżetu na 2002 rok.
III/22/2002 30.12.2002 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
III/21/2002 30.12.2002 przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Oleśnicy.
III/20/2002 30.12.2002 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu.
III/19/2002 30.12.2002 przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003
III/18/2002 30.12.2002 wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego
III/17/2002 30.12.2002 budżetu Miasta Oleśnicy na rok 2003
Zmiana uchwały RM z dn. 27.06.2003 nr IX/60/2003
Zmiana uchwały RM z dn. 28.11.2003 nr XIII/91/2003
Zmiana uchwały RM z dn. 30.12.2003 nr XIV/101/2003
III/16/2002 30.12.2002 zmiany uchwały nr II/4/2002 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Oleśnicy.
III/15/2002 30.12.2002 wstąpienia na miejsce radnego Janusza Marszałka Pana Wojciecha Bartnika.
III/14/2002 30.12.2002 wstąpienia na miejsce radnego Henryka Bernackiego Pani Aliny Wajerowskiej.
II/13/2002 05.12.2002 zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
II/12/2002 05.12.2002 podatku od środków transportowych
II/11/2002 05.12.2002 wytypowania przedstawicieli Rady Miasta do społecznej komisji mieszkaniowej
II/10/2002 05.12.2002 ustalenia wzoru formularzy: informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych ...
II/9/2002 05.12.2002 podatku od nieruchomości
II/8/2002 05.12.2002 podatku od posiadania psów na terenie Miasta Oleśnicy
II/7/2002 05.12.2002 wynagrodzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy.
II/6/2002 05.12.2002 wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Oleśnicy Henryka Bernackiego.
II/5/2002 05.12.2002 wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Oleśnicy Janusza Marszałka.
II/4/2002 05.12.2002 ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Oleśnicy.
I/3/2002 19.11.2002 wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Oleśnicy.
I/2/2002 19.11.2002 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Oleśnicy.
I/1/2002 19.11.2002 wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
XLIX/348/2002 10.10.2002 zmian budżetu na 2002 rok.
XLIX/347/2002 10.10.2002 przejęcia zobowiązania zapewnienia warunków do osiedlenia się pp. Włodzimierzowi Kamenskiemu i Zinaidzie Kamenskaja - repatriantom z Uzbekistanu.
XLIX/346/2002 10.10.2002 ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę ...
XLIX/345/2002 10.10.2002 zwolnień w podatku od nieruchomości.
XLIX/344/2002 10.10.2002 uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
XLVIII/343/2002 27.09.2002 zmiany uchwały nr LIII/395/98 w spr. sprzedaży nieruchomości.
XLVIII/342/2002 27.09.2002 zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu.
XLVIII/341/2002 27.09.2002 sprzedaży Parafii Rzymsko- Katolickiej św. Jana Apostoła Ewangelisty w Oleśnicy gruntów stanowiących własność Miasta Oleśnicy.
XLVIII/340/2002 27.09.2002 zmian budżetu.
XLVIII/339/2002 27.09.2002 zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
XLVII/338/2002 30.08.2002 zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności § 13 uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr XLVI/331/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla
XLVII/337/2002 30.08.2002 zmiany uchwały nr XXXVI/263/2001 w spr. odpłatności w przedszkolach.
XLVII/336/2002 30.08.2002 zmiany uchwały nr XXXIV/246/2001 w spr. zasad gospodarowania nieruchomościami.
XLVI/335/2002 28.06.2002 zmiany uchwały nr XXVII/188/2000 w spr. wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Miejskiego Oleśnicy.
XLVI/334/2002 28.06.2002 utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
XLVI/333/2002 28.06.2002 podziału miasta Oleśnicy na okręgi wyborcze.
XLVI/332/2002 28.06.2002 zmian budżetu na 2002 rok.
XLVI/331/2002 28.06.2002 zmian miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego...
XLV/330/2002 07.06.2002 Ustanowienia i przyznania Henrykowi Kardynałowi Gulbinowiczowi honorowej nagrody.
XLV/329/2002 7.06.2002 Przyjecia preliminarza wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok
XLV/328/2002 7.06.2002 zmian budżetu na 2002 rok.
XLIV/327/2002 16.05.2002 przyznania Nagrody Oleśnicy w roku 2002.
XLIII/326/2002 26.04.2002 zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności § 15 uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr XLI/308/2002 z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Oleśnica, obejmujących obszar położony w rejonie ul. Pszenicznej, obręb Lucień.
XLIII/325/2002 26.04.2002 zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności § 12 uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr XLI/309/2002 z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Oleśnica, obejmującej obszar ograniczony ulicami: Wileńską, Armii Krajowej oraz Sudoła.
XLIII/324/2002 26.04.2002 utraty mocy Uchwały Nr XVIII/130/2000 Rady Miejskiej Oleśnicy z dnia 29 lutego 2000 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum.
XLIII/323/2002 26.04.2002 zmian budżetu na 2002 rok.
XLIII/322/2002 26.04.2002 odrzucenia zarzutu wniesionego do ustaleń przyjętych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla
XLIII/321/2002 26.04.2002 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
XLIII/320/2002 26.04.2002 odrzucenia protestów wniesionych do ustaleń przyjętych w projekcie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Oleśnica, obejmujących obszar ograniczony ulicami: Ludwikowską, Południową oraz Osada Bystre; dotyczących działki o Nr ewid. Nr 26 AM 71.
XLIII/319/2002 26.04.2002 zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego.
XLIII/318/2002 26.04.2002 udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Oleśnicy z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy.
XLIII/317/2002 26.04.2002 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2001 rok.
XLII/316/2002 25.03.2002 powołania Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy.
XLI/315/2002 1.03.2002 wytypowania przedstawicieli Rady Miasta do społecznej komisji mieszkaniowej.
XLI/314/2002 1.03.2002 Zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach , dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica w 2002 roku.
XLI/313/2002 1.03.2002 zmiany uchwały nr XXXIX/297/2001 w spr. zwolnień w podatku od nieruchomości.
XLI/312/2002 1.03.2002 zmiany uchwały nr XXXVII/274/2001 w spr. zasad wynajmowania lokali.
XLI/311/2002 1.03.2002 wyrażenia zgody na obciążenie nieodpłatnym użytkowaniem na rzecz SZPZOZ.
XLI/310/2002 01.03.2002 przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Oleśnicy.
XLI/309/2002 01.03.2002 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ul. Wileńskiej, Armii Krajowej oraz Sudoła.
XLI/308/2002 01.03.2002 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
XL/307/2002 01.02.2002 zmiany uchwały nr XXXVII/270/2001 o scaleniu i podziale nieruchomości.
XL/306/2002 01.02.2002 zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności niektórych przepisów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy.
XL/305/2002 01.02.2002 zmieniająca uchwałę nr XXXV/253/2001 w spr. uchwalenia statutu Miasta Oleśnicy.
XL/304/2002 01.02.2002 zmiany uchwały nr XXIV/164/2000 w spr. ustalenia regulaminów określających zasady wynagradzania ...
XL/303/2002 01.02.2002 zmiany uchwały nr XXXIII/235/2001 w spr. nadania statutu ZBK w Oleśnicy.
XL/302/2002 01.02.2002 zmiany uchwały nr XXXIV/246/2001 w spr. zasad gospodarowania nieruchomościami.
XXXIX/301/2001 28.12.2001 wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
XXXIX/300/2001 28.12.2001 odwołania kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Oleśnicy.
XXXIX/299/2001 28.12.2001 wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem m. Oleśnicy
XXXIX/298/2001 28.12.2001 częściowego refinansowania nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania
XXXIX/297/2001 28.12.2001 zwolnień w podatku od nieruchomości.
Zmiana uchwały RM z dn. 1.03.2002 nr XLI/313/2002
XXXIX/296/2001 28.12.2001 budżetu Miasta Oleśnicy na rok 2002.
Zmiana uchwały RM z dn. 26.04.2002 nr XLIII/323/2002
Zmiana uchwały RM z dn. 7.06.2002 nr XLVi/328/2002
Zmiana uchwały RM z dn. 28.06.2002 nr XLVII/340/2002
Zmiana uchwały RM z dn. 27.09.2002 nr XLIX/348/2002
Zmiana uchwały RM z dn. 10.10.2002 nr XLIX/348/2002
Zmiana uchwały RM z dn. 30.12.2002 nr III/23/2002
XXXVIII/295/2001 30.11.2002 częściowego refinansowania kosztów zakupu systemu pomiarowego ...
XXXVIII/294/2001 30.11.2002 zmiany uchwały nr XXXVII/272/2001 w spr. zmian kategorii dróg gminnych w mieście.
XXXVIII/293/2001 30.11.2002 o scaleniu i podziale nieruchomości.
XXXVIII/292/2001 30.11.2002 zmiany uchwały nr XXXVI/266/2001 i XXXVII/268/2001 w sprawie nadania nazw ulic na terenie m. Oleśnicy
XXXVIII/291/2001 30.11.2002 Udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży
XXXVIII/290/2001 30.11.2002 zmiany uchwały nr XXXIV/246/2001 w spr. zasad gospodarowania nieruchomościami.
XXXVIII/289/2001 30.11.2002 studium rozwoju Wrocławia...
XXXVIII/288/2001 30.11.2002 powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Oleśnicy.
XXXVIII/287/2001 30.11.2002 powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Oleśnicy.
XXXVIII/286/2001 30.11.2002 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy.
XXXVIII/285/2001 30.11.2002 opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
XXXVIII/284/2001 30.11.2002 zmian budżetu na 2001 rok.
XXXVIII/283/2001 30.11.2001 ustalenie wzoru formularza: wykaz nieruchomości oraz deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2002 obowiązujących na terenie Miasta Oleśnicy.
XXXVIII/282/2001 30.11.2001 ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny na 2002 rok obowiązującego na terenie miasta Oleśnicy.
XXXVIII/281/2001 30.11.2001 podatku od posiadania psów na terenie Miasta Oleśnicy.
XXXVIII/280/2001 30.11.2001 wprowadzenia na terenie Miasta Oleśnicy opłaty targowej.
XXXVIII/279/2001 30.11.2001 podatku od nieruchomości.
XXXVIII/278/2001 30.11.2001 podatku od środków transportowych.
XXXVIII/277/2001 30.11.2001 opłaty administracyjnej.
XXXVII/276/2001 29.10.2001 określenia zasad wnoszenia udziałów przez Zarząd Miasta Oleśnicy.
XXXVII/275/2001 29.10.2001 zmian budżetu na 2001 rok.
XXXVII/274/2001 29.10.2001 zasad wynajmowania lokali komunalnych.
XXXVII/273/2001 29.10.2001 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny.
XXXVII/272/2001 29.10.2001 zmian kategorii dróg gminnych w mieście.
XXXVII/271/2001 29.10.2001 współpracy z miastami innych państw.
XXXVII/270/2001 29.10.2001 o scaleniu i podziale nieruchomości położonych na terenie m. Oleśnicy przy ul. B. Krzywoustego, obr. Oleśnica.
Zmiana uchwały RM z dn. 1.02.2002 nr XL/307/2001
XXXVII/269/2001 29.10.2001 Częściowego refinansowania nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewanania lokali mieszkalnych i użytkowych
XXXVII/268/2001 29.10.2001 nadania nazw ulic na terenie m. Oleśnicy.
XXXVI/267/2001 28.09.2001 wyłonienia przedstawicieli Miasta Oleśnicy do składu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy.
XXXVI/266/2001 28.09.2001 nadania nazw ulic na terenie m. Oleśnicy.
XXXVI/265/2001 28.09.2001 zmiany uchwały nr XIII/97/99 w spr. trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.
XXXVI/264/2001 28.09.2001 zmian budżetu na 2001 rok.
XXXVI/263/2001 28.09.2001 odpłatności w przedszkolach.
XXXVI/262/2001 28.09.2001 zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
XXXVI/261/2001 28.09.2001 zmiany uchwały nr XXXIII/235/2001 w spr. nadania statutu Zakładowi Budynków Komunalnych w Oleśnicy.
XXXV/260/2001 31.08.2001 zmiany uchwały nr LIII/394/98 w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu w SDM.
XXXV/259/2001 31.08.2001 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego.
XXXV/258/2001 31.08.2001 udzielenia bonifikat z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.
XXXV/257/2001 31.08.2001 zmiany uchwały nr XV/118/99 w spr. przyjęcia MPPiRPA na lata 2000-2002.
XXXV/256/2001 31.08.2001 uchylenia uchwały Nr XLVII/364/98 Rady Miejskiej Oleśnicy z dnia 27.02.1998 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
XXXV/255/2001 31.08.2001 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
XXXV/254/2001 31.08.2001 uchwalenia regulaminu Rady Miasta Oleśnicy.
XXXV/253/2001 31.08.2001 uchwalenia statutu Miasta Oleśnicy.
XXXIV/252/2001 26.06.2001 utworzenia na obszarze miasta Oleśnicy obwodów głosowania w Szpitalu i Zakładzie Karnym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 23 września 2001 r.
XXXIV/251/2001 26.06.2001 upoważnienia Przewodniczącej Rady Miasta Oleśnicy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Przewodniczącego Zarządu Miasta Oleśnicy.
XXXIV/250/2001 26.06.2001 zmiany uchwały nr XXVII/188/2000 w spr. wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Miejskiego
XXXIV/249/2001 26.06.2001 wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do jednoosobowej spółki - MGK Sp. z o.o.
XXXIV/248/2001 26.06.2001 wniesienia wierzytelności do jednoosobowej spółki - MGK Sp. z o.o.
XXXIV/247/2001 26.06.2001 zmian budżetu na 2001 rok.
XXXIV/246/2001 26.06.2001 zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oleśnicy.
XXXIV/245/2001 26.06.2001 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy.
XXXIV/244/2001 26.06.2001 przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Oleśnicy.
XXXIV/243/2001 26.06.2001 zmiany uchwały nr I/3/98 w spr. wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
XXXIV/242/2001 26.06.2001 wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
XXXIV/241/2001 26.06.2001 przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
XXXIV/240/2001 26.06.2001 przyjęcia strategii rozwoju miasta Oleśnicy.
XXXIII/239/2001 25.05.2001 przyznania Nagrody Oleśnicy w roku 2001.
XXXIII/238/2001 25.05.2001 zmiany uchwały nr XXXII/228/2001 w spr. zmian statutu PiMBP.
XXXIII/237/2001 25.05.2001 zmiany uchwały nr XXXI/224/2001 w spr. zmian budżetu na 2001 rok.
XXXIII/236/2001 25.05.2001 upoważnienia Zarządu Miejskiego Oleśnicy do podejmowania uchwał z zakresu oświaty.
XXXIII/235/2001 25.05.2001 nadania statutu ZBK w Oleśnicy.
XXXIII/234/2001 25.05.2001 zmiany uchwały nr XIX/97/91 w sprawie utworzenia zakladu budżetowego o nazwie ZBK.
XXXIII/233/2001 25.05.2001 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Oleśnicy.
XXXII/232/2001 27.04.2001 zmiany uchwały nr XXVII/191/2000 w spr. zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
XXXII/231/2001 27.04.2001 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Oleśnicy.
XXXII/230/2001 27.04.2001 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Oleśnicy.
XXXII/229/2001 27.04.2001 zmiany uchwały nr XIII/97/99 w spr. trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.
XXXII/228/2001 27.04.2001 zmiany statutu PiMBP.
XXXII/227/2001 27.04.2001 udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu Oleśnicy z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXXII/226/2001 27.04.2001 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Oleśnicy za 2000 r.
XXXI/225/2001 30.03.2001 zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości.
XXXI/224/2001 30.03.2001 zmian budżetu na 2001 rok.
XXXI/223/2001 30.03.2001 zmian statutu MOKiS w Oleśnicy.
XXXI/222/2001 30.03.2001 zmian statutu Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXXI/221/2001 30.03.2001 wyrażenie zgody na ustanowienie na rzecz MOKiS prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości.
XXX/220/2001 02.03.2001 zatwierdzenia aneksu nr 1/2001 do statutu SZPZOZ.
XXX/219/2001 02.03.2001 ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu w ZBK.
XXX/218/2001 02.03.2001 wyrażenia zgody na ustanowienia na rzecz miejskich instytucji kultury prawa nieodplatnego współużytkowania nieruchomości.
XXX/217/2001 02.03.2001 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXIX/216/2001 26.01.2001 zmiany uchwały nr II/10/98 w spr. powołania składów osobowych stałych komijsi Rady.
XXIX/215/2001 26.01.2001 zmiany uchwały nr XXVIII/197/2000 w spr. opłaty administracyjnej.
XXIX/214/2001 26.01.2001 odmowy przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Oleśnicy.
XXIX/213/2001 26.01.2001 przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Oleśnica.
XXIX/212/2001 26.01.2001 zmiany uchwały nr VIII/77/94 w sprawie stawek czynszu za 1 m2 pow. użytkowej lokalu mieszkalnego.
XXIX/211/2001 26.01.2001 szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Oleśnicy.
XXIX/210/2001 26.01.2001 zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
XXIX/209/2001 26.01.2001 zmiany uchwały nr XXVI/174/2000 w spr. nadania statutu SDM.
XXIX/208/2001 26.01.2001 zmiany uchwały nr XXVI/175/2000 w spr. zmian w statucie ZOS.
XXIX/207/2001 26.01.2001 zmiany uchwały nr VI/37/99 w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
XXIX/206/2001 26.01.2001 zmiany uchwały nr VI/33/99 w sprawie założenia publicznego gimnazjum w Oleśnicy...
XXIX/205/2001 26.01.2001 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy
XXIX/204/2001 26.01.2001 częściowego refinansowania nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012