bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plUchwały Rady Miasta Oleśnicy 2015-2016XII/78/2015 08.09.2015 w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii drogi gminnej
XI/77/2015 28.08.2015 w sprawie skargi z dnia 15 kwietnia 2015r. na działalność Burmistrza Miasta Oleśnicy
XI/76/2015 28.08.2015 w sprawie skargi z dnia 11 maja 2015r. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrdka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.
XI/75/2015 28.08.2015 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/57/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
XI/74/2015 28.08.2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
XI/73/2015 28.08.2015 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu informacji o kandydatach na ławników
XI/72/2015 28.08.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/200/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchmościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Oleśnicy
XI/71/2015 28.08.2015 w sprawie zmian budżetu na 2015r.
XI/70/2015 28.08.2015 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
X/69/2015 04.08.2015 w sprawie zmian budżetu na 2015r.
X/68/2015 04.08.2015 w sprawie zmiany uchwały nr IV/15/2015 RM Oleśnicy z dnia 30.01.2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
X/67/2015 04.08.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/2015 RM Oleśnicy z dnia 27.03.2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów ich wyboru.
X/66/2015 04.08.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/2015 RM Oleśnicy z dnia 26.06.2015r. w sprawie podziału Miasta Oleśnicy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.07.2015r. poz. 3148
X/65/2015 04.08.2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i roliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepubllicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Miasta Oleśnicy przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jst oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
IX/64/2015 26.06.2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum
IX/63/2015 26.06.2015 w sprawie zmian budżetu na 2015r.
IX/62/2015 26.06.2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
IX/61/2015 26.06.2015 w sprawie powołania zespołu ds. wyłonienia kandydatów na ławników
IX/60/2015 26.06.2015 w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego
IX/59/2015 26.06.2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Oleśnicy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
IX/58/2015 26.06.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnicy w roku 2015
VIII/57/2015 29.05.2015 w sprawie zmian budżetu na 2015r.
VIII/56/2015 29.05.2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
VIII/55/2015 29.05.2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
VIII/54/2015 29.05.2015 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno prawny, przypadających Miastu Oleśnica oraz jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których taka ulga stanowić będzie pomoc publiczną de minimis oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg
VIII/53/2015 29.05.2015 w sprawie zaliczenia dróg w obszarze Miasta Oleśnicy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
VIII/52/2015 29.05.2015 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Oleśnicy
VIII/51/2015 29.05.2015 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy
VIII/50/2015 29.05.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2014r.
VII/49/2015 30.04.2015 zmian budżetu na 2015 rok
VII/48/2015 30.04.2015 zmiany uchwały w spr. wieloletniej prognozy finansowej
VII/47/2015 30.04.2015 zmiany uchwały w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu: Budżet obywatelski w mieście Oleśnicy w 2016 roku
VII/46/2015 30.04.2015 zmiany uchwały w sprawie nadania statutu MOKiS
VII/45/2015 30.04.2015 przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego dla Miasta Oleśnicy na 2015 rok
VII/44/2015 30.04.2015 zmiany statutu SZPZOZ
VII/43/2015 30.04.2015 rozszerzenia cmentarza komunalnego
VI/42/2015 27.03.2015 zmian budżetu na 2015 rok
VI/41/2015 27.03.2015 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
VI/40/2015 27.03.2015 wyrażenia zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Oleśnickiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu
VI/39/2015 27.03.2015 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2015
VI/38/2015 27.03.2015 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Oleśnicy na 2015 rok
VI/37/2015 27.03.2015 utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
VI/36/2015 27.03.2015 przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2016 roku
VI/35/2015 27.03.2015 przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert
VI/34/2015 27.03.2015 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Akacjowej w Oleśnicy
VI/33/2015 27.03.2015 zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu Miasta Oleśnicy
VI/32/2015 27.03.2015 powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
VI/31/2015 27.03.2015 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2015 rok,
VI/30/2015 27.03.2015 zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
VI/29/2015 27.03.2015 wskazania przedstawicieli Rady Miasta Oleśnicy do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Oleśnicy
V/28/2015 27.02.2015 zmiany uchwały w spr. ustalenia strefy płatnego parkowania
V/27/2015 27.02.2015 zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych
V/26/2015 27.02.2015 określenia trybu powoływania członków oraz organizacji działania MRDPP w Oleśnicy
V/25/2015 27.02.2015 ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
V/24/2015 27.02.2015 uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Oleśnicy, zasad i trybu jej przyznawania
V/23/2015 27.02.2015 zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji
V/22/2015 27.02.2015 zmiany uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji
IV/21/2015 30.01.2015 wyznaczenia przedstawiciela w Związku Miast Polskich
IV/20/2015 30.01.2015 zmiany uchwały w spr. ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów
IV/19/2015 30.01.2015 zmiany uchwały w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
IV/18/2015 30.01.2015 o scaleniu i podziale nieruchomości w rejonie ul. Kosynierów
IV/17/2015 30.01.2015 rozwiązania w Mieście Oleśnicy Straży Miejskiej
IV/16/2015 30.01.2015 uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2015 rok
IV/15/2015 30.01.2015 przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012