bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plUchwały Rady Miasta Oleśnicy 2013-2014III/14/2014 30.12.2014 wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości
III/13/2014 30.12.2014 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
III/12/2014 30.12.2014 wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
III/11/2014 30.12.2014 zmiany uchwały w spr. Karty Duzej Rodziny
III/10/2014 30.12.2014 zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości
III/9/2014 30.12.2014 przyjęcia MPPiRPA na 2015 rok
III/8/2014 30.12.2014 wynagrodzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy
III/7/2014 30.12.2014 zmian budżetu na 2014 rok
III/6/2014 30.12.2014 zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
II/5/2014 08.12.2014 zmian Statutu Miasta Oleśnicy
II/4/2014 08.12.2014 ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Oleśnicy
II/3/2014 08.12.2014 wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Oleśnicy
II/2/2014 08.12.2014 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy
I/1/2014 01.12.2014 wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy
XLIX/377/2014 30.10.2014 zmian budżetu na 2014 rok
XLIX/376/2014 30.10.2014 zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XLIX/375/2014 30.10.2014 nadania nazwy ulicy
XLIX/374/2014 30.10.2014 upoważnienia Dyrektora SDM
XLIX/373/2014 30.10.2014 przystąpienia do sporządzenia MPZP dla obszaru położonego w Rynku
XLIX/372/2014 30.10.2014 zmiany uchwały w spr. trybu postępowania o udzielenie dotacji na usuwanie azbestu
XLIX/371/2014 30.10.2014 Programu współpracy miasta Oleśnicy z organizacjami pozarządowymi
XLVIII/370/2014 26.09.2014 zmian budżetu na 2014 rok
XLVIII/369/2014 26.09.2014 zmiany uchwały w spr. wieloletniej prognozy finansowej
XLVIII/368/2014 26.09.2014 zmiany uchwały w spr. podziału miasta na stałe obwody głosowania
XLVIII/367/2014 26.09.2014 utworzenia odrebnych obwodów głosowania
XLVIII/366/2014 26.09.2014 zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową
XLVIII/365/2014 26.09.2014 wyrażenia zgody na włączenie w granice WSSE nieruchomosci gruntowej
XLVII/364/2014 29.08.2014 wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XLVII/363/2014 29.08.2014 wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XLVII/362/2014 29.08.2014 wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XLVII/361/2014 29.08.2014 skargi pana Jerzego Toczyłowskiego
XLVII/360/2014 29.08.2014 udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych, płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży
XLVII/359/2014 29.08.2014 zmian budżetu na 2014 rok
XLVII/358/2014 29.08.2014 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
XLVII/357/2014 29.08.2014 wyrażenia zgody na wycofanie przez gminę Miasto Oleśnicę udziałów z Miejskiej Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Oleśnicy, ul. 11 Listopada 17 oraz na ich zbycie w celu umorzenia
XLVII/356/2014 29.08.2014 udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnicy w roku 2014
XLVI/355/2014 30.06.2014 skargi pana Stanisława Babiarza
XLVI/354/2014 30.06.2014 skargi pana Krzysztofa Bonara
XLVI/353/2014 30.06.2014 zmian budżetu na 2014 rok
XLVI/352/2014 30.06.2014 zmiany Uchwały Nr XXXIX/307/2013 Rady Miasta Oleśnica z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
XLVI/351/2014 30.06.2014 określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Oleśnicę
XLVI/350/2014 30.06.2014 zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe, zasiłki okresowe
XLVI/349/2014 30.06.2014 szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
XLIV/348/2014 29.05.2014 pozostawienia bez rozpoznania skargi na Dyrektora Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy
XLIV/347/2014 29.05.2014 zmian budżetu na 2014 rok
XLIV/346/2014 29.05.2014 zmiany Uchwały Nr XXXIX/307/2013 Rady Miasta Oleśnica z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
XLIV/345/2014 29.05.2014 upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
XLIV/344/2014 29.05.2014 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
XLIV/343/2014 29.05.2014 przyjęcia Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Oleśnicka Karta Dużej Rodziny
XLIV/342/2014 29.05.2014 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy
XLIV/341/2014 29.05.2014 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2013 rok
XLIII/340/2014 30.04.2014 zmian budżetu na 2014 rok
XLIII/339/2014 30.04.2014 zmiany uchwały w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
XLIII/338/2014 30.04.2014 przyjęcia Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych (...)
XLIII/337/2014 30.04.2014 szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych (...)
XLIII/336/2014 30.04.2014 zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
XLIII/335/2014 30.04.2014 zmian Statutu Miasta
XLIII/334/2014 30.04.2014 o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Lucień, w rejonie ul. Ludwikowskiej
XLIII/333/2014 30.04.2014 przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Lucień, w rejonie ul. Kosynierów
XLIII/332/2014 30.04.2014 wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości
XLII/331/2014 28.03.2014 zmian budżetu na 2014 rok
XLII/330/2014 28.03.2014 zmiany uchwały w sprawie przyjecia wieloletniej prognozy finansowej
XLII/329/2014 28.03.2014 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami (...)
XLII/328/2014 28.03.2014 wyrażenia zgody na zmianę porozumienia zawartego przez Miasto Oleśnica
XLII/327/2014 28.03.2014 utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
XLII/326/2014 28.03.2014 zmiany nazwy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (...)
XLII/325/2014 28.03.2014 zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy
XLI/324/2014 28.02.2014 zmian budżetu na 2014 rok
XLI/323/2014 28.02.2014 zmiany Uchwały Nr XXXIX/307/2013 Rady Miasta Oleśnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
XLI/322/2014 28.02.2014 wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Oleśnica porozumienia międzygminnego
XLI/321/2014 28.02.2014 zmiany Uchwały Nr XXX/246/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
XLI/320/2014 28.02.2014 zmiany Uchwały nr XXX/242/2013 z dnia 26 marca 2013 r. Rady Miasta Oleśnicy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
XLI/319/2014 28.02.2014 uchwalenia mpzp dla obszaru przy ul. Skłodowskiej w Oleśnicy
XLI/318/2014 28.02.2014 zmiany uchwały Nr XXV/188/2012 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału miasta na jednomandatowe okręgi wyborcze
XLI/317/2014 28.02.2014 wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
XL/316/2014 28.01.2014 upoważnienia Burmistrza Miasta Oleśnicy do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Oleśnicy
XL/315/2014 28.01.2014 wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XL/314/2014 28.01.2014 zmiany Uchwały w sprawie poręczenia przez Miasto weksla in blanco wystawionego przez Spółkę Inwestor-Kępno (...)
XL/313/2014 28.01.2014 zmian budżetu na 2014 rok
XL/312/2014 28.01.2014 zmiany Uchwały Nr XXXIX/307/2013 Rady Miasta Oleśnica z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
XL/311/2014 28.01.2014 podwyższenia kryterium dochodowego i określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
XL/310/2014 28.01.2014 ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. Pomoc Miasta Oleśnicy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
XL/309/2014 28.01.2014 zmiany uchwały Nr XXVIII/221/2013 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Oleśnicy, zasad i trybu jej przyznawania
XXXIX/308/2013 20.12.2013 uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2014 rok
XXXIX/307/2013 20.12.2013 przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
XXXIX/306/2013 20.12.2013 petycji mieszkańców Oleśnicy w sprawie Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego 2014
XXXIX/305/2013 20.12.2013 poręczenia przez Miasto weksla in blanco (...)
XXXIX/304/2013 20.12.2013 upoważnienia Dyrektora ZBK do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
XXXIX/303/2013 20.12.2013 zmian budżetu na 2013 rok
XXXIX/302/2013 20.12.2013 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
XXXIX/301/2013 20.12.2013 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2014
XXXIX/300/2013 20.12.2013 wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
XXXIX/299/2013 20.12.2013 zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Oleśnicę oraz określenia granic ich obwodów
XXXIX/298/2013 20.12.2013 zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Oleśnicę oraz określenia granic ich obwodów
XXXIX/297/2013 20.12.2013 przyjęcia MPPiRPA oraz PN na 2014 rok
XXXVIII/296/2013 26.11.2013 zmian budżetu na 2013 rok
XXXVIII/295/2013 26.11.2013 zmiany uchwały w spr. przyjęcia wpf
XXXVIII/294/2013 26.11.2013 określenia stawek podatku od środków transportowych
XXXVIII/293/2013 26.11.2013 określenia stawek podatku od nieruchomości
XXXVIII/292/2013 26.11.2013 programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi
XXXVIII/291/2013 26.11.2013 nadania nazw ulic położonych na terenie miasta
XXXVIII/290/2013 26.11.2013 nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta
XXXVIII/289/2013 26.11.2013 nadania nazw ulic położonych na terenie miasta
XXXVIII/288/2013 26.11.2013 wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta
XXXVII/287/2013 29.10.2013 zmian budżetu na 2013 rok
XXXVII/286/2013 29.10.2013 zmiany Uchwały Nr XXVII/205/2012 Rady Miasta Oleśnica z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
XXXVII/285/2013 29.10.2013 przyjęcia regulaminu korzystania ze stawów miejskich przy ul. Spacerowej w Oleśnicy
XXXVII/284/2013 29.10.2013 przyjęcia regulaminu korzystania z pływalni na terenie Miasta Oleśnica
XXXVII/283/2013 29.10.2013 przyjęcia regulaminu korzystania z lodowiska na terenie Miasta Oleśnica
XXXVII/282/2013 29.10.2013 przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy
XXXVII/281/2013 29.10.2013 wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej
XXXVI/280/2013 25.09.2013 zmian budżetu na 2013 rok
XXXVI/279/2013 25.09.2013 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
XXXVI/278/2013 25.09.2013 zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
XXXV/277/2013 29.08.2013 skargi p. Renaty Gładysz - Krzywak
XXXV/276/2013 29.08.2013 zmian budżetu na 2013 rok
XXXV/275/2013 29.08.2013 zmiany Uchwały Nr XXVII/205/2012 Rady Miasta Oleśnica z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
XXXV/274/2013 29.08.2013 zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości
XXXV/273/2013 29.08.2013 zbycia garaży wybudowanych ze środków własnych najemcy (...)
XXXIV/272/2013 27.06.2013 zmian budżetu na 2013 rok
XXXIV/271/2013 27.06.2013 zmiany uchwały w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
XXXIV/270/2013 27.06.2013 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Polnej, Wikliniarskiej, Ludwikowskiej i Stawowej
XXXIV/269/2013 27.06.2013 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Wojska Polskiego, Brzozową oraz granicą gminy Oleśnica, obręb Spalice
XXXIV/268/2013 27.06.2013 zmiany uchwały w spr. zasad wynajmowania lokali komunalnych (...)
XXXIV/267/2013 27.06.2013 trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na usuwanie azbestu
XXXIV/266/2013 27.06.2013 określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (...)
XXXIV/265/2013 27.06.2013 udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych, płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży
XXXIV/264/2013 27.06.2013 skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar przy ul. Wielkopolnej, Łasaka, Kusocińskiego i Pułaskiego w Oleśnicy
XXXII/263/2013 24.05.2013 zmian budżetu na 2013 rok
XXXII/262/2013 24.05.2013 zmiany uchwały w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta
XXXII/261/2013 24.05.2013 przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
XXXII/260/2013 24.05.2013 zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy miastem a gminami tworzącymi WOF (...)
XXXII/259/2013 24.05.2013 wyrażenia woli ustanowienia św. Jana Apostoła i Ewangelisty patronem miasta
XXXII/258/2013 24.05.2013 zmiany uchwały w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz MOKIS prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości
XXXII/257/2013 24.05.2013 udzielenia absolutorium Burmistrzowi z wykonania budżetu za 2012 rok
XXXII/256/2013 24.05.2013 zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2012 rok
XXXI/255/2013 25.04.2013 zmian budżetu na 2013 rok
XXXI/254/2013 25.04.2013 zmiany uchwały w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta
XXXI/253/2013 25.04.2013 zmiany uchwały w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
XXXI/252/2013 25.04.2013 przyjęcia 3-letniego Miejskiego Programu Wsparcia Rodziny dla Miasta Oleśnicy na lata 2013-2015
XXXI/251/2013 25.04.2013 zmiany uchwały w spr. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXXI/250/2013 25.04.2013 aktualności studium i planów miejscowych obowiązujących na terenie Miasta Oleśnicy
XXX/249/2013 26.03.2013 zmian budżetu na 2013 rok
XXX/248/2013 26.03.2013 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
XXX/247/2013 26.03.2013 podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Oleśnica a Miastem Tichwin
XXX/246/2013 26.03.2013 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
XXX/245/2013 26.03.2013 zaliczenia dróg w obszarze Miasta Oleśnicy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
XXX/244/2013 26.03.2013 wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Oleśnicy w 2013 roku
XXX/243/2013 26.03.2013 określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (...)
XXX/242/2013 26.03.2013 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
XXIX/241/2013 21.02.2013 zmian budżetu na 2013 rok
XXIX/240/2013 21.02.2013 uchwalenia mpzp dla terenu w rejonie ul. Kosynierów w Oleśnicy
XXIX/239/2013 21.02.2013 uchwalenia mpzp obejmującego obszar położony pomiędzy ul. Wielkopolną, Łasaka, Kusocińskiego i Pułaskiego w Oleśnicy
XXIX/238/2013 21.02.2013 uchwalenia mpzp obejmującego obszar położony pomiędzy ul. Stawową, Gryczaną i Łukanowską w Oleśnicy
XXIX/237/2013 21.02.2013 wyboru Kapituły Nagrody Miasta Oleśnicy
XXIX/236/2013 21.02.2013 wyrażenia zgody na wycofanie przez Miasto Oleśnicę udziałów z MGK Sp. z o.o.
XXIX/235/2013 21.02.2013 określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych SZPZOZ
XXIX/234/2013 21.02.2013 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy
XXVIII/233/2013 29.01.2013 skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę w spr. Programu współpracy Miasta Oleśnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
XXVIII/232/2013 29.01.2013 podziału miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
XXVIII/231/2013 29.01.2013 zmian budżetu na 2013 rok
XXVIII/230/2013 29.01.2013 zmiany uchwały w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
XXVIII/229/2013 29.01.2013 nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy
XXVIII/228/2013 29.01.2013 nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy
XXVIII/227/2013 29.01.2013 nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy
XXVIII/226/2013 29.01.2013 nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy
XXVIII/225/2013 29.01.2013 nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy
XXVIII/224/2013 29.01.2013 nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy
XXVIII/223/2013 29.01.2013 nadania nazwy placowi położonemu na terenie miasta Oleśnicy
XXVIII/222/2013 29.01.2013 ustanowienia św. Jana Apostoła i Ewangelisty Patronem Miasta Oleśnicy
XXVIII/221/2013 29.01.2013 ustanowienia Nagrody Miasta Oleśnicy, zasad i trybu jej przyznawania
XXVIII/220/2013 29.01.2013 określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opikeuńcze
XXVIII/219/2013 29.01.2013 przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Oleśnica
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012