bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plUdzielenie zamówienia - Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych, w tym budowa ścieżek rekreac


Oleśnica: Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych, w tym budowa ścieżek rekreacyjno - rowerowych dla terenu pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego - Spacerowa - Brzozowa - stawy miejskie, odcinek C i D dla Miasta Oleśnicy polegające na wykonaniu dodatkowych robót budowlanych
Numer ogłoszenia: 409278 - 2012; data zamieszczenia: 19.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych, w tym budowa ścieżek rekreacyjno - rowerowych dla terenu pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego - Spacerowa - Brzozowa - stawy miejskie, odcinek C i D dla Miasta Oleśnicy polegające na wykonaniu dodatkowych robót budowlanych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych, w tym budowa ścieżek rekreacyjno - rowerowych dla terenu pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego - Spacerowa - Brzozowa - stawy miejskie, odcinek C i D dla Miasta Oleśnicy polegające na wykonaniu dodatkowych robót budowlanych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o, Betonowa 1, 51-504 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21361,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 23568,37

Oferta z najniższą ceną: 23568,37 / Oferta z najwyższą ceną: 23568,37

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Roboty dodatkowe w postaci wykonania drenażu na odcinku C zadania podstawowego w postaci 8 szt. odcinków drenarskich po 50 mb, zgodnie ze szkicem będącym załącznikiem do protokołu, celem odprowadzenia wód powierzchniowych tworzących zastoiny do pobliskich rowów. Koniecznym również jest, ażeby roboty wykonał dotychczasowy Wykonawca, który jako realizator całego zadania udzieli pełnej gwarancji na wykonany obiekt zgodnie z zawartą umową podstawo
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012