bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/19/2012-Sprzątanie ulic wraz z usuwaniem odpadów biologicznych na terenie Miasta Oleśnicy


Oleśnica: Sprzątanie ulic wraz z usuwaniem odpadów biologicznych na terenie Miasta Oleśnicy
Numer ogłoszenia: 192428 - 2012; data zamieszczenia: 06.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica , Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie ulic wraz z usuwaniem odpadów biologicznych na terenie Miasta Oleśnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykaz ulic objętych sprzątaniem określa załącznik nr 4 do SIWZ. Warunki szczegółowe: Zatoki parkingowe są integralną częścią ulicy i podlegają sprzątaniu. Zbieranie, transport, unieszkodliwianie zwłok zwierząt z dróg zlokalizowanych na terenie miasta musi się odbywać zgodnie z wymogami określanymi w Rozporządzeniu (WE)NR 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. Kontrolę zgodności wykonywanych prac ze szczegółowym harmonogramem sprzątania na dany miesiąc, przeprowadza koordynator zobowiązań umownych. Faktura VAT za wykonanie prac w danym miesiącu wystawiana będzie na podstawie miesięcznego protokołu odbioru sporządzonego przez koordynatora w ostatnim dniu roboczym miesiąca. Zmywanie ulic w czerwcu, lipcu i sierpniu obejmuje I i II strefę oczyszczania i prowadzone jest na żądanie koordynatora zobowiązań umownych. Utrzymywanie czystości w okresie zimowym prowadzone jest na żądanie koordynatora zobowiązań umownych polega na: udrażnianiu wlotów studzienek kanalizacyjnych, sprzątaniu w strefie I i II. Sprzątanie ręczne I strefy odbywa się w każdą sobotę, niedzielę oraz święta, do godz. 8.00 W zakres prac wchodzi również usuwanie zachwaszczenia i trawy z ulic i placów wyszczególnionych w specyfikacji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy muszą wykazać, żę dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, w tym co najmniej: - jednym pojazdem/zamiatarką do sprzątania mechanicznego ulic i placów, - jednym pojazdem/polewarką do polewania ulic i placów w okresie letnim, - jednym pojazdem małogabarytowym wolnobieżnym/zamiatarką do sprzątania mechanicznego alejek i chodników - szerokość pojazdu - nie większa niż 1800 mm, szerokość robocza - nie większa niż 2100 mm

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: na w/w stronie internetowej oraz w pok. 213 w siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2012 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiajacego - pok. nr 11 (Kancelaria Ogólna).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Kliknij tutaj aby pobrać SIWZ
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012