bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego


Oleśnica, dnia 21.05.2012r.


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
GR.6220.3.2012

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późń. zm)
zawiadamiam
że na wniosek GKN Driveline Polska Sp. z o.o., ul. Południowa 18, 56-400 Oleśnica, działającego przez pełnomocnika – Panią Annę Dorotę Władyczka, w dniu 21.05.2012r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa hali produkcyjnej w zakładzie GKN Driveline Polska Sp. z o.o. przy ul. Południowej 18 w Oleśnicy”.
Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52b oraz 56b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213 poz. 1397) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z art. 73 § 1 w każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów (Urząd Miasta Oleśnicy, Wydział GGGRiOŚ, pokój nr 102).
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po otrzymaniu uzgodnień:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012