bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plWynik postępowania: Usunięcie usterek w branży sanitarnej oraz budowlanej w ramach zadania: „B


Oleśnica, dnia 08.05.2012 r.

AB-SI.2712.13.9.2012

Wg rozdzielnika

dot. przetargu nieograniczonego na: „Usunięcie usterek w branży sanitarnej oraz budowlanej – zgodnie z przedmiarami robót i projektem wykonawczym w ramach zadania: „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Oleśnicy – lodowiska z funkcją kortów, zapleczem socjalnym i fitness oraz przebudowa i rozbudowa basenu wraz z zagospodarowaniem terenu” (nr sprawy: ZP/PN/13/2012)

Burmistrz Miasta Oleśnicy, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm., dalej „ustawa”) zawiadamia o rozstrzygnięciu w/w przetargu nieograniczonego (nr sprawy: ZP/PN/13/2012) i wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 2, wykluczeniu wykonawcy oraz odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania na zadanie nr 1:

1) Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 firmy „Ładne Wnętrze” Wiesław Lenda, Pl. Piastów 10-12/7, 56-416 Twardogóra – liczba punktów – 100, uzyskana w kryterium oceny ofert – cena ofertowa 100%; - dla zadania nr 2

Uzasadnienie wyboru:
W/w oferta oceniana spośród ofert złożonych i nieodrzuconych, jest ofertą z najniższą ceną – oferta najkorzystniejsza; jedyna oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu na zadanie nr 2

2) Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę oraz odrzucił ofertę nr 1 – Wykonawcy Chatex Sp. z o.o., ul. Wrocławska 42, 56-400 Oleśnica – złożoną na zadanie nr 1

Zamawiający wykluczył z postępowania wykonawcę, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy, bowiem wykonawca ten nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca w ofercie złożonej w przedmiotowym postępowaniu posłużył się w zakresie udokumentowania doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia (technologia basenowa) doświadczeniem podwykonawcy wskazanego w ofercie (firma BasenComplex z Opola), a więc zgodnie z zapisami rozdziału IX pkt. 2.2 akapit trzeci SIWZ:
„Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający w takim przypadku żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2.1. – 2.2.”

Wykonawca składając ofertę, w celu udokumentowania doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, w przedłożonym wykazie zamówień posiłkuje się doświadczeniem podmiotu trzeciego. Z charakteru udostępnienia zasobów (doświadczenie) wynika więc jednoznacznie, że podmiot udostępniający zobowiązany jest do udziału w realizacji zamówienia. Stanowisko to potwierdzają liczne wyroki Krajowej Izby Odwoławczej w tym zakresie. Wobec tego mamy do czynienia z sytuacją określoną w przytoczonych wyżej zapisach SIWZ i Wykonawca zobowiązany był do przedłożenia dokumentów określonych w rozdz. IX pkt 2.1. i 2.2 SIWZ dotyczących Zakładu podmiotu trzeciego oraz zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia swoich zasobów na czas realizacji zamówienia Wykonawcy. Takie dokumenty nie znalazły się w ofercie, więc zgodnie z art. 26 ust. 3 zamawiający powinien wezwać Wykonawcę do ich uzupełnienia. Ponieważ jednak nawet gdyby wezwanie do uzupełnienia doprowadziło do sanowania oferty Wykonawcy i tak konieczne byłoby unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – bowiem kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie Zamówienia jest znacznie niższa niż kwota oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu, Zamawiający odstąpił od wzywania do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy i wykluczył wykonawcę z postępowania. Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

3) W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnych ofert poza ofertami opisanymi powyżej

4) Zamawiający unieważnił postępowanie na zadanie nr 1, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 – bowiem w postępowaniu na to zadanie nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na zadanie nr 2 w dniu 11 maja 2012 r. – bowiem w zakresie tego zadania żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania i nie została odrzucona żadna z ofert (art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy)

Uprzejmie dziękujemy za uczestnictwo w prowadzonym przez nas postępowaniu przetargowym.

Z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Piotr Stanisław Pawłowski

Otrzymują:
1. „Ładne Wnętrze” Wiesław Lenda, Pl. Piastów 10-12/7, 56-416 Twardogóra
2. Chatex Sp. z o.o., ul. Wrocławska 42, 56-400 Oleśnica
3. Strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50 oraz tablica ogłoszeń
4. AB/SI-ZP a/a
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012