bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOBWIESZCZENIE


Oleśnica, dnia 27 kwietnia 2012r.
OBWIESZCZENIE
GR.602.1.2012

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Oleśnica podaje do publicznej wiadomości informację o:

przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pod nazwą „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Oleśnicy na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby zainteresowane w/w projektem mogą składać uwagi i wnioski w terminie 30 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, tj. od 27 kwietnia 2012r. do 18 maja 2012r. w Urzędzie Miasta Oleśnica, Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 102 w godzinach urzędowania, tj. od 8:00 do16:00.

Uwagi i wnioski można składać pisemnie na adres: Urząd Miasta Oleśnica Rynek-Ratusz 56-400 Oleśnica, drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) bądź osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu.

Zgłoszone uwagi i wnioski mogą zostać wykorzystane w przedmiotowej sprawie przy sporządzaniu przedmiotowych dokumentów. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Oleśnica.
Jednocześnie informuje się, że nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.


| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012