bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOgłoszenie o I-przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Matejki 20


Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, ogłasza :

I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Matejki 20:
- nieruchomość mogąca tworzyć samodzielny lokal użytkowy-garaż nr 1 położony przy ul. Matejki 20, na działce nr 33/3 AM 51 o powierzchni 532 m2, obejmujący: pomieszczenie garażowe i umywalnię (wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną) o łącznej powierzchni użytkowej 22,80m2 ,
- udział w nieruchomości wspólnej: we wspólnych częściach budynku oraz we współużytkowaniu wieczystym ułamkowej części zabudowanej działki w wysokości 1,42%,
- działka nr 33/3 AM 51 znajduje się na terenie historycznego układu urbanistycznego Starego Miasta Oleśnicy, podlegającego ochronie konserwatorskiej,
- nieruchomość jest uregulowana w księdze wieczystej nr KW nr WR1E/00042721/0,
- nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
- przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: obecnie brak planów zagospodarowania przestrzennego – Zgodnie z Uchwałą nr XV/108/2007 z dn. 30 listopada 2007r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, nieruchomość przeznaczona jest pod tereny centrum usług ogólnomiejskich „Stare Miasto” wraz z zabudową mieszkaniową,
- stan lokalu przyjęty w wycenie- słaby,
- wysokość pomieszczeń w lokalu h=2,09 m,
- dojazd do lokalu garażowego odbywa się przez teren działki nr 33/8 AM 51 wzdłuż jej północnej granicy – dojazd utwardzony w części kostką granitową, w części betonem,
- cena nieruchomości (lokalu i udziału w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu)– wynosi 27.380,00 zł,
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 30.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych),
- wadium wynosi 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych).
Przetarg na wyżej wymieniony lokal, odbędzie się dnia 12 stycznia 2012 r. o godz. 1045 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta Oleśnicy).
Najpóźniej do dnia 05 stycznia 2012r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Osiągnięta w przetargu cena:
a) sprzedaży lokalu płatna jest w pełnej wysokości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność /cena lokalu– jest zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 05.04.2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.),
b) gruntu (ułamkowej części działki) stanowi podstawę do ustalenia:
- I opłaty w wysokości 25% płatnej nie później niż do dnia zawarcia umowy oraz opłat rocznych w wysokości 5% płatnych z góry do 31 marca każdego roku, przez okres użytkowania wieczystego, tj. do dnia 23.12.2102r. /oddanie we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu– podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 8 ust. 1 i art. 41 ust. 1 w związku z art.29 ust 5a i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z dnia 05.04.2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Opłata roczna może być aktualizowana na skutek zmiany wartości gruntu w okresach nie częściej niż raz na trzy lata.
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej, koszty notarialne i sądowe, kwotę funduszu remontowego oraz opłaty podatkowe.
Sprzedawca oświadcza, że nie jest w posiadaniu świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu użytkowego będącego przedmiotem sprzedaży, ani świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, w którym znajduje się ten lokal.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600. Nieruchomość można obejrzeć w dniu 21 grudnia 2011 r. w godz. od 1200 do 1230, po uprzednim uzgodnieniu z Zakładem Budynków Komunalnych w Oleśnicy, tel. 398–09-10 (11).
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012