bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plII-przet. ustny ograniczony na oddanie w użytk. wiecz. nieruchom. poł. w Oleśnicy przy ul.Kopernika


Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, ogłasza:

II-przetarg ustny ograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Kopernika, obręb Oleśnica.
- działka gruntu nr 5/3 AM 29,
- powierzchnia gruntu – 242 m2,
- przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: teren, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa działka, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Kopernika i Podchorążych w Oleśnicy, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy nr XLII/260/2010 z dnia 26.02.2010r., przeznaczony jest pod zabudowę usługową,
- KW nr WR1E/00085515/6,
- cena nieruchomości wynosi 72.303,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzy złote),
- oddanie we współużytkowanie wieczyste grunt podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 8 ust. 1 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 05.04.2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.),
- teren działki porośnięty roślinnością trawiastą, w jej centralnej części zlokalizowany jest drzewostan (czereśnia) bez wartości użytkowej,
- nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
- działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej,
- działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową i telefoniczną (sieci przebiegają w sąsiedztwie).

Działka z uwagi na brak możliwości samodzielnego zagospodarowania, przeznaczona została na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych – nieruchomości obejmującej działki nr 2/1, 3/1, 3/3 AM 29 położonej w Oleśnicy przy ul. Kopernika 12 lub nieruchomości stanowiącej działkę nr 5/1 AM 29 położoną w Oleśnicy przy ul. Kopernika 15-15c, 17-17e,
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 53.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
Wadium wynosi: 5.300,00 zł (słownie : pięć tysięcy trzysta złotych).
Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 12 stycznia 2012r. o godz. 1100 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta Oleśnicy ).
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 05 stycznia 2012r. Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Miasta Oleśnicy, w formie pisemnej
Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości stanowi podstawę do ustalenia:
- pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste działki w wysokości 25% ceny uzyskanej w drodze przetargu, płatnej przed zawarciem umowy notarialnej oraz naliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z art. 8 ust. 1 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) .
- opłaty rocznej w wysokości 5% ceny działki uzyskanej w drodze przetargu, płatnych w terminie do 31 marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego oraz naliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z art. 8 ust. 1 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) .
Najpóźniej do dnia 05 stycznia 2012r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy oddania w użytkowanie wieczyste.

Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej , koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 101, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-51 w godz. od 800 do 1600 (w środy w godz. 900-1700).

| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012