bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOgłoszenie o I-przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Traugutta 9


Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica
Ogłasza I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonej w Oleśnicy

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana położona w Oleśnicy przy ul. Traugutta 9:
- działka gruntu nr 65/5 AM 51 o powierzchni 154 m2 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, figurującym w wojewódzkiej ewidencji zabytków, o powierzchni użytkowej parteru, I-piętra i II-piętra 272,56m2 plus poddasze i piwnice o powierzchni użytkowej 46,13m2, częściowo podpiwniczonym, dwukondygnacyjnyym z poddaszem mieszkalnym oraz jednokondygnacyjnym drewnianym budynkiem gospodarczym,
- KW – WR1E/00046732/8,
- działka nr 65/5 AM 51 znajduje się na terenie historycznego układu urbanistycznego Starego Miasta Oleśnicy, podlegającego ochronie konserwatorskiej,
- przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: obecnie brak planów zagospodarowania przestrzennego; zgodnie z Uchwałą nr: XV/108/2007 z dn.: 30 listopada 2007r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, nieruchomość przeznaczona pod: UC- Tereny centrum usług ogólnomiejskich „Stare Miasto” wraz z zabudową mieszkaniową, niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowymi oraz zielenią urządzoną,
- nieruchomość przeznaczona na cele mieszkalne,
- cena nieruchomości wynosi 495.776,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych),
- budynek mieszkalny uzbrojony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną. Ogrzewanie pomieszczeń budynku za pomocą pieców kaflowych, stan techniczny obiektu: słaby,
- do tylnej ściany budynku mieszkalnego przylega jednokondygnacyjny drewniany budynek gospodarczy z dachem płaskim drewnianym krytym papa o powierzchni zabudowy 9 m2, obecnie w słabym stanie technicznym,
- nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy),
- wadium wynosi 50.000,00 zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).
Cena sprzedaży w/w nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w pełnej wysokości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność oraz jest zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. ( Dz. U. z dnia 05.04.2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 02 lutego 2012 r. o godz. 1045 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta Oleśnicy).
Najpóźniej do dnia 27 stycznia 2012 r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie , opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej , koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Sprzedawca oświadcza, że nie jest w posiadaniu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600 (w środy w godz. od 900 do 1700).
Nieruchomość można obejrzeć w dniach 14 grudnia 2011r. lub 18 stycznia 2012r. w godz. od 1200 do 1230 po uprzednim uzgodnieniu z Zakładem Budynków Komunalnych w Oleśnicy / tel. 398–09-10 (11)/.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012