bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOgłoszenie o II-przetargu na sprzedaż nieruchomości położ. w Oleśnicy przy ul. Zamkowej 1/I


Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, ogłasza :

II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Zamkowej 1/I:
- lokal użytkowy nr I położony na parterze, w budynku mieszkalnym przy ul. Zamkowej 1, położonym na działce nr 95/12 AM 51; lokal obejmujący: 2 pomieszczenia usługowe i w.c. o łącznej powierzchni użytkowej 15,30 m2 bez pomieszczeń przynależnych,
- lokal użytkowy będący przedmiotem sprzedaży jest przeznaczony na cele usługowo-handlowe, branży dowolnej, nieuciążliwej dla środowiska,
- udział w nieruchomości wspólnej: we wspólnych częściach budynku i urządzeń oraz w gruncie obejmującym w/w działkę wynosi 2,67%,
- nieruchomość jest uregulowana w księdze wieczystej: KW nr WR1E/00041911/2,
- działka nr 95/12 AM 51 znajduje się na terenie historycznego układu urbanistycznego Starego Miasta Oleśnicy, podlegającego ochronie konserwatorskiej,
- lokal użytkowy nr I w budynku ul. Zamkowa 1 jest powiązany komunikacyjnie z budynkiem przy ul. 3 Maja 69, który figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
- przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: obecnie brak planów zagospodarowania przestrzennego – Zgodnie z Uchwałą nr: XV/108/2007 z dn. 30 listopada 2007r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, nieruchomość przeznaczona pod tereny centrum usług ogólnomiejskich „Stare Miasto” wraz z zabudową mieszkaniową. Obszar objęty strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej,
- cena nieruchomości – wynosi 80.785,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych),
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 70.000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych),
- wadium wynosi 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).
Przetarg na wyżej wymieniony lokal, odbędzie się dnia 21 grudnia 2011 r. o godz. 1115 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta Oleśnicy ).
Najpóźniej do dnia 15 grudnia 2011r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży w/w nieruchomości płatna jest w pełnej wysokości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Cena w/w lokalu jest zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 05.04.2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej , koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Sprzedawca oświadcza, że nie jest w posiadaniu świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu użytkowego będącego przedmiotem sprzedaży, ani świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, w którym znajduje się ten lokal.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600 (w środy w godz. od 900 do 1700). Nieruchomość można obejrzeć w dniu 06 grudnia 2011 r. w godz. od 1200 do 1230, po uprzednim uzgodnieniu z Zakładem Budynków Komunalnych w Oleśnicy, tel. 398–09-10 (11).
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012