bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOgłoszenie o II-przetargu na sprzedaż działki gruntowej położonej w Oleśnicy przy ul. Polnej 9a


Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, ogłasza:

II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Polnej 9a (obręb Lucień):
- działka gruntu nr 99 AM 69 o pow. 922 m2,
- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 85/2008 z dnia 04 września 2008r. o warunkach zabudowy, powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- KW nr WR1E/00022368/1,
- cena nieruchomości wynosi 103.902,00 zł (słownie: sto trzy tysiące dziewięćset dwa złote),
- wzdłuż granicy działki od strony jezdni przebiega linia kanalizacji sanitarnej ks200; przez północną część działki przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia,
- teren w/w działki porośnięty jest dziką roślinnością (krzewy, drzewka owocowe), w części ogrodzony siatką,
- nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
- działka położona jest na terenie o pełnym uzbrojeniu w media,
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 90.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy),
- wadium wynosi 9.000,00 zł. (słownie złotych: dziewięć tysięcy).
Cena sprzedaży gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 05.04.2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 15 grudnia 2011 r. o godz. 1100 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta).
Najpóźniej do dnia 09 grudni a 2011 r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej
przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu
i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej, koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Zastrzega się prawo odwołania przetargów jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600 (w środy w godz. od 900 do 1700).
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012