bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOgłoszenie o III-przetargu na sprzedaż nieruchomości położ. w Oleśnicy przy ul. Reja 7/9


Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, ogłasza :

III-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Reja 7/9:
- lokal mieszkalny nr 9 położony na III-piętrze, w budynku mieszkalnym przy ul. Reja 7, położonym na działce nr 90/10 AM 61, lokal obejmujący: 2 pokoje, kuchnię, spiżarkę, łazienkę z w.c., przedpokój i pomieszczenie gospodarcze o łącznej powierzchni użytkowej 83,20 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą nr 7/9 o powierzchni użytkowej 10,00 m2,
- udział w nieruchomości wspólnej: we wspólnych częściach budynku i urządzeń oraz w gruncie obejmującym w/w działkę wynosi 9,73%,
- nieruchomość jest uregulowana w księdze wieczystej: KW nr WR1E/00045696/6,
- budynek mieszkalny znajdujący się na działce nr 90/10 AM 61 znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
- przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: obecnie brak planów zagospodarowania przestrzennego – Zgodnie z Uchwałą nr: XV/108/2007 z dn. 30 listopada 2007r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, nieruchomość przeznaczona pod - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej brutto, wraz z zabudową gospodarczą, oraz niewielkimi obiektami produkcji nieuciążliwej związanymi z prowadzoną na miejscu działalnością gospodarczą oraz niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, zielenią urządzoną (w tym ogrody i sady),
- cena nieruchomości – wynosi 182.930,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści złotych),
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 150.000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy),
- wadium wynosi 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Przetarg na wyżej wymieniony lokal, odbędzie się dnia 15 grudnia 2011 r. o godz. 1045 (w Sali Narad - pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta Oleśnicy ).
Najpóźniej do dnia 09 grudnia 2011r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży w/w nieruchomości płatna jest w pełnej wysokości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Cena w/w lokalu jest zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 05.04.2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, kwotę funduszu remontowego, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej , koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Sprzedawca oświadcza, że nie jest w posiadaniu świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu użytkowego będącego przedmiotem sprzedaży, ani świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, w którym znajduje się ten lokal.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600 (w środy w godz. od 900 do 1700). Nieruchomość można obejrzeć w dniu 24 listopada 2011 r. w godz. od 1200 do 1230, po uprzednim uzgodnieniu z Zakładem Budynków Komunalnych w Oleśnicy, tel. 398–09-10 (11).
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012