bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOGŁOSZENIE - konkurs na inkasenta poboru opłaty targowej na terenie Miasta Oleśnicy w roku 2012


OGŁOSZENIE O KONKURSIE
dotyczącym wyłonienia kandydata na inkasenta poboru opłaty targowej na terenie Miasta Oleśnicy w roku 2012.

Zapraszamy chętnych do wystartowania w Konkursie na wyłonienie kandydata na inkasenta poboru opłaty targowej na terenie Miasta Oleśnicy w roku 2012.
Zainteresowani proszeni są o złożenie ofert w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „INKASENT OPŁATY TARGOWEJ – 2012”.
Miejsce i termin składania ofert
a) Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Oleśnicy
b) Termin składania ofert upływa dnia 10.11.2011r. o godz. 16.00
c) Oferty otrzymane po tym terminie nie będą otwierane i rozpatrywane i pozostaną w aktach konkursu z adnotacją na nieotwartej kopercie, iż wpłynęły po terminie.

Oferta powinna zawierać:
1) datę sporządzenia oferty,
2) imię i nazwisko oferenta oraz jego adres zamieszkania lub nazwę i siedzibę firmy,
3) oferowaną wysokość wynagrodzenia za inkaso, określoną w % od zebranej kwoty opłaty targowej.

Do oferty należy dołączyć:
1) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
2) aktualne (wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty) dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę wraz z danymi personalnymi osób upoważnionych do reprezentowania oferenta – kandydat będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnej informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa kierować się będzie poniższymi kryteriami:
1) Podstawowym kryterium wyboru kandydata na inkasenta jest: koszt inkasa oraz wiarygodność kandydata na inkasenta.
2) Kandydatem na inkasenta może być posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
3) Kandydat na inkasenta musi dawać rękojmię należytego wykonywania powierzonych mu obowiązków, osoby fizyczne, w tym tworzące jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, nie mogą być skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu i w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Członkowie władz osób prawnych nie mogą być skazani za ww. przestępstwa.

Dodatkowych informacji udziela skarbnik Miasta Oleśnicy – Joanna Jarosiewicz, tel. 71-798-21-30


Burmistrz Miasta Oleśnicy
Jan Bronś


Załącznik Nr 1 do zarządzenia z dnia 13.10.2011 r.

Regulamin konkursu
na wyłonienie kandydata na inkasenta poboru opłaty targowej
na terenie Miasta Oleśnicy w roku 2012
§1.
1.Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa w składzie określonym zarządzeniem Burmistrza Miasta Oleśnicy.
2. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone:
a) na stronie internetowej www.olesnica.pl
b) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Oleśnicy.

§2.
Konkurs ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.
§3.
Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
§4.
Konkurs odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu.
§5.
1.Ofertę składa się w formie pisemnej, w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie, w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „INKASENT OPŁATY TARGOWEJ – 2012”.
2. Miejsce i termin składania ofert:
d) Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Oleśnicy
e) Termin składania ofert upływa dnia 10.11.2011r. o godz. 16.00
f) Oferty otrzymane po tym terminie nie będą otwierane i rozpatrywane i pozostaną w aktach konkursu z adnotacją na nieotwartej kopercie, iż wpłynęły po terminie.

3. Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) Komisja otworzy oferty dnia 14.11.2011r. godz. 14.00 w Sali nr 5 na parterze Urzędu Miasta Oleśnicy.
b) Otwarcie ofert jest jawne.
c) Nazwa firmy i adres Oferenta, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, ogłaszane są osobom obecnym oraz niezwłocznie odnotowywane w protokóle konkursu.
d) Informacje o których mowa w punkcie 3 doręcza się Oferentom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.
e) Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

§6.
1.Oferta powinna zawierać:
4) datę sporządzenia oferty,
5) imię i nazwisko oferenta oraz jego adres zamieszkania lub nazwę i siedzibę firmy,
6) oferowaną wysokość wynagrodzenia za inkaso, określoną w % od zebranej kwoty opłaty targowej.

2.Do oferty należy dołączyć:
3) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
4) aktualne (wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty) dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę wraz z danymi personalnymi osób upoważnionych do reprezentowania oferenta – kandydat będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

3. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnej informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.
4. Oferty sporządzone niezgodnie z wymogami określonymi w ust. 1 i 2 nie będą rozpatrywane.
§7.
Podczas przyjmowania ofert:
1. prowadzi się rejestr ofert,
2. sprawdza się, czy oferta spełnia warunki określone w § 5 regulaminu,
3. nadaje się numer ofercie.
§8.
Oferty nie podlegają zwrotowi.
§9.
Oferty będą sprawdzane przez członków Komisji Konkursowej.
§10.
Oferty niekompletne, nie spełniające warunków określonych w regulaminie, będą odrzucane.
§11.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja kieruje się poniższymi kryteriami:
4) Podstawowym kryterium wyboru kandydata na inkasenta jest: koszt inkasa oraz wiarygodność kandydata na inkasenta.
5) Kandydatem na inkasenta może być posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
6) Kandydat na inkasenta musi dawać rękojmię należytego wykonywania powierzonych mu obowiązków, osoby fizyczne, w tym tworzące jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, nie mogą być skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu i w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Członkowie władz osób prawnych nie mogą być skazani za ww. przestępstwa.

§12.
1.Konkurs jest ważny, choćby wpłynęła tylko jedna oferta.
2. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty w przypadku, gdy złożone oferty przekraczają kwotę planowaną do wypłaty na wynagrodzenie dla inkasenta.
§13.
Protokół z przeprowadzonego konkursu komisja przedstawia do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.
§14.
Konkurs uważa się za zamknięty z chwilą zatwierdzenia protokołu przez Burmistrza Miasta Oleśnicy.
§15.
Przewodniczący Komisji Konkursowej zawiadamia uczestników konkursu o jego wyniku w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia konkursu.
§16.
Zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Oleśnicy protokół z konkursu i propozycja wysokości wynagrodzenia za inkaso stanowią podstawę przygotowania projektu stosownej uchwały Rady Miasta Oleśnicy.
§17.
Określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso dokona Rada Miasta Oleśnicy w drodze uchwały.
§18.
Czas, na który inkasent został wyłoniony, zasady poboru opłaty targowej oraz rozliczanie się z pobranych sum z organem podatkowym, określi umowa cywilno-prawna zawarta między Burmistrzem Miasta Oleśnicy a inkasentem, po podjęciu uchwały, o której mowa
w §17.


Załącznik Nr 2 do zarządzenia z dnia 13.10.2011 r.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej do spraw
wyłonienia kandydata na inkasenta poboru opłaty targowej
na terenie Miasta Oleśnicy w roku 2012

I. Zasady powołania komisji konkursowej.
1. Komisja konkursowa, zwana dalej „komisją”, działa na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy.

II. Zasady pracy komisji.
1. Komisja pracuje na podstawie niniejszego regulaminu zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta Oleśnicy
2. Posiedzenia komisji są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji,
uczestniczący w posiedzeniu.
3. Protokół zawiera:
1) termin i miejsce przeprowadzenia konkursu ofert;
2) imiona i nazwiska członków komisji;
3) propozycje rozstrzygnięcia konkursu ofert (wykaz kandydatów wyłonionych w drodze konkursu);
4) wskazanie oferty uznanej za najkorzystniejszą;
4. Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym;
5. Każdy z członków komisji ma jeden głos;
6. W przypadku uzyskania przez oferentów jednakowej ilości głosów, głos decydujący ma
przewodniczący komisji konkursowej;
III. Postanowienia końcowe.
1. Protokół z przeprowadzonego konkursu komisja przedstawia do zatwierdzenia
Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.
2. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie spełni kryteriów określonych w regulaminie
konkursu, Komisja wystąpi z wnioskiem do Burmistrza Miasta Oleśnicy o ponowne
ogłoszenie konkursu.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012