bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOgłoszenie o I-przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Kościuszki 6


Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, ogłasza :

I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Kościuszki 6:
- udział w wysokości 760/10000 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę gruntu nr 16/3 AM 35 o powierzchni 228m2,
- udział w wysokości 760/10000 części obejmuje wydzielone pomieszczenie o powierzchni użytkowej 7,30m2, zlokalizowane na poddaszu budynku mieszkalnego oraz pomieszczenie piwniczne o powierzchni 1,70 m2, części wspólne budynku i urządzeń oraz prawo własności części w/w działki gruntu. Przedmiotowe pomieszczenie nie spełnia warunków samodzielnego lokalu mieszkalnego. Stan techniczny pomieszczenia słaby. Do pomieszczenia na poddaszu doprowadzona jest instalacja elektryczna (odłączona),
- księga wieczysta – WR1E/00053355/3,
- przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: obecnie brak planu zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości; Zgodnie z Uchwałą nr: XV/108/2007 z dn.: 30 listopada 2007r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (szeregowej, bliźniaczej, wolnostojącej), o charakterze zabudowy zagrodowej i rezydencjonalnej brutto, wraz z zabudową gospodarczą oraz obiektami usługowymi (w tym usługi podstawowe), niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, zielenią urządzoną (w tym ogrody i sady),
- budynek zlokalizowany na w/w działce jest podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z poddaszem,
- budynek posiada pełne uzbrojenie. Stan techniczno-użytkowy budynku średni,
- nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
- cena nieruchomości (udziału) wynosi 8.632,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote),
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9.000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy),
- wadium wynosi 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych).
Przetarg na wyżej wymieniony lokal, odbędzie się dnia 01 grudnia 2011 r. o godz. 1045 (w Sali Narad - pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta Oleśnicy ).
Najpóźniej do dnia 25 listopada 2011r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży w/w nieruchomości płatna jest w pełnej wysokości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Cena sprzedaży w/w nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 05.04.2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, kwotę funduszu remontowego, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej , koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Sprzedawca oświadcza, że nie jest w posiadaniu świadectwa charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych wchodzących w skład udziału będącego przedmiotem sprzedaży, ani świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, w którym znajdują się te lokale.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600. Nieruchomość można obejrzeć w dniu 17 listopada 2011 r. w godz. od 1200 do 1230, po uprzednim uzgodnieniu z Zakładem Budynków Komunalnych w Oleśnicy, tel. 398–09-10 (11).
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012