bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plP O S T A N O W I E N I E


Oleśnica, dnia 28 września 2011r.


P O S T A N O W I E N I E
GR.6220.4.2011

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)r., po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (pismo nr WOOŚ.4240.674.2011.AM.1 z dnia 20.09.2011r., z datą wpływu do tut. urzędu 23.09.2011r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy (postanowienie nr ZNS-MP-61-35/11 z dnia 14.09.2011r., z datą wpływu do tut. urzędu 16.09.2011r.)

p o s t a n a w i a m
1. stwierdzić potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: budowie bioelektrowni o mocy 1,5 MWe w mieście Oleśnica, woj. Dolnośląskie, na działkach ewidencyjnych o numerach 37.14/4 i nr 37.13/4 (II etap).
2. nałożyć obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wymienionym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227), a w szczególności powinien uwzględniać:
– zawierać informacje, czy przedmiotowe przedsięwzięcie może powodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Powyższe należy uzasadnić;
– w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego – przedstawiać dane do obliczeń, oraz obliczenia zawierające rozprzestrzenianie się wszystkich zanieczyszczeń emitowanych do powietrza atmosferycznego podczas eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Należy uwzględnić wszystkie źródła emisji substancji do powietrza, zarówno zorganizowane, jak i niezorganizowane oraz przedstawić rozwiązania organizacyjne, technologiczne ograniczające ich emisje. Ponadto uwzględnić charakterystykę możliwych emisji i odorów do powietrza oraz opisać ich ograniczanie;
– w zakresie ochrony przed hałasem – wskazać wszystkie źródła hałasu istniejące oraz planowane na terenie przedsięwzięcia i określić czas i miejsce ich pracy, a następnie na tej podstawie przedstawiać oddziaływanie akustyczne do środowiska z terenu przedsięwzięcia. Należy przedstawić obliczenia propagacji hałasu od wszystkich źródeł hałasu na terenie projektowanego przedsięwzięcia. Wyniki symulacji propagacji hałasu przedstawić w formie opisowej, graficznej oraz w formie wydruków komputerowych;
– w zakresie ochrony środowiska gruntowo-wodnego:
 przedstawiać zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed migracją substratów magazynowanych na terenie przedsięwzięcia na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Należy przedstawić sposób odprowadzania wód i ścieków opadowych z powierzchni utwardzonych, wskazując wielkość tych powierzchni, oraz ocenić oddziaływanie tych wód na ich odbiorniki;
 określić usytuowanie planowanego przedsięwzięcia względem wód podziemnych wraz z ich strefami ochronnymi, cieków powierzchniowych, GZWP wraz z ich obszarami najwyższej i wysokiej ochrony (ONO i OWO). Informacje te przedstawić w załącznikach graficznych.
– w zakresie gospodarki odpadami – przedstawić rodzaje, szacunkowe ilości oraz sposób zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą powstawać na etapie realizacji, oraz eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzany w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącej część postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej, powinien zawierać informacje określone ze szczegółowością i dokładnością odpowiednio do posiadanych danych wynikających z projektu budowlanego i innych informacji.
U z a s a d n i e n i e
Analizując wniosek EXTEM-EKO Sp. z o.o. ul. Korfantego 2, 40-004 Katowice z dnia 04.08.2011r. (uzupełniony o braki formalne w dniu 02.09.2011r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa bioelektrowni o mocy 1,5 MWe wraz z urządzeniami pomocniczymi i sieciami przesyłowymi oraz pozostałą infrastrukturą techniczna. Zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie na terenie działek o numerach ewidencyjnych 37.14/4 i 37/13/4.
Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 45 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., nr 213, poz. 1397).
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)r. organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy.
Organy te wydały opinie:
– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu – postanowienie
nr WOOŚ.4240.674.2011.AM.1 z dnia 20.09.2011r., z datą wpływu do tut. urzędu 23.09.2011r., wyrażające opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie bioelektrowni o mocy 1,5 MWe w mieście Oleśnica, woj. Dolnośląskie na działkach o numerach 37.14/4 i nr 37.13/4 (II etap)” wskazane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu
– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy – postanowienie nr ZNS-MP-61-35/11 z dnia 14.09.2011r., z datą wpływu do tut. urzędu 16.09.2011r., stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu
Cechy przedsięwzięcia takie jak:
– rodzaj i charakterystyka: przedsięwzięcie ma na celu budowę etapową bioelektrowni o mocy 1,5 MWe. Paliwem produkowanym w fermentatorach będzie biogaz. Wyprodukowany biogaz będzie odwadniany, odsiarczany i magazynowany w zbiorniku przejściowym, który następnie będzie spalany w 2 agregatach kogeneracyjnych, wytwarzających energię elektryczną i ciepło odpadowe. Jako główny substrat planowany do wykorzystania w bioelektrowni stosowana będzie kiszonka kukurydzy w ilości ok. 33 400 t/a (zamiennie w około 30% na inne kiszonki roślin energetycznych, takich jak: burak cukrowy, żyto, cukrosorgo, trawy). Substraty w postaci kiszonek będą zakiszane w rękawach foliowych, lub silosach i przechowywane w magazynach u producentów, a następnie sukcesywnie transportowane na teren bioelektrowni. Na obrzeżach całej inwestycji posadzona zostanie zieleń i okalające drzewa. Przewiduje się również wykonanie obiektów małej architektury w postaci małych klombów, kwietników, grupowych krzewów. Kiszonki poddawane będą fermentacji w Zamkniętej Komorze Fermentacyjnej, po uprzednim uwodnieniu i podgrzaniu do temperatury 35°C. Wyprodukowany w procesie fermentacji biogaz będzie kierowany do agregatów kogeneracyjnych, a uzyskana energia elektryczna w 95% po transformacji napięcia 20kV przesyłana będzie do ulokowanego na terenie ciepłowni GPZ. Ciepło odpadowe w kilkunastu procentach wykorzystywane będzie na potrzeby bioelektrowni, natomiast w głównej mierze przekazywane będzie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Z przefermentowanej masy po odwodnieniu wytwarzany będzie granulat, który po uszlachetnieniu różnymi dodatkami (w tym nawozowymi) będzie zagospodarowywany. Siarka uzyskiwana w procesie odsiarczania będzie dodawana albo do odwodnionej i zgranulowanej masy odpadowej, bądź sprzedawana producentom kosmetyków, środków ochrony roślin lub nawozów.
– usytuowanie: planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2009 r., nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położony proponowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego” PLH020091 znajduje się w odległości ok. 2,0 km. Dla terenu, na którym ma być prowadzone przedsięwzięcie nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na analizowanym terenie przy drodze dojazdowej występują w więźbie zagęszczonej liczne samosiejki oraz krzewy. Realizacja inwestycji wiązała będzie się będzie z wycinką kilku drzew, celem podłączenia bioelektrowni z ciepłociągiem, który przebiega przez działkę. Jednak w promieniu około 500 m od miejsca planowanej do realizacji inwestycji występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Odległość tej zabudowy może być przyczyną możliwych konfliktów społecznych i protestów okolicznych mieszkańców, związanych z planowanym przedsięwzięciem, które często wynikają z braku odpowiednich informacji o ewentualnych uciążliwościach.
– rodzaj i skala możliwego oddziaływania na środowisko: etap realizacji przedsięwzięcia wiązać się będzie z emisją do powietrza zanieczyszczeń gazowych pochodzących z układów wydechowych silników spalinowych maszyn i urządzeń używanych przy pracach budowlanych, wystąpi również znaczne nasilenie wtórnego unosu pyłu, co może powodować uciążliwość dla otoczenia inwestycji. Etap ten wiązać się będzie z powstawaniem odpadów, emisją hałasu pochodzącego od pracującego sprzętu budowlanego, oraz z przekształceniem powierzchni terenu. Negatywny wpływ na wody podziemne i powierzchniowe oraz gleby może mieć prowadzenie prac z użyciem sprzętu i środków transportu. Wycieki paliwa oraz oleju smarującego mogą prowadzić do przedostania się substancji ropopochodnych do wód i gruntu. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie ponadto na zmianę krajobrazu w otoczeniu planowanej inwestycji, z uwagi na to, iż obecnie teren planowanej inwestycji jest niezagospodarowany. Etap eksploatacji związany będzie z ciągłym oddziaływaniem emisyjnym wskutek spalania biogazu w silniku kogeneracyjnym. Do powietrza emitowane będą zanieczyszczenia gazowe w postaci tlenków azotu, siarki, węgla, węglowodorów, pyłowe oraz substancje odorowe. Ponadto źródłem emisji niezorganizowanej (emisja zanieczyszczeń pyłowych, tlenków azotu i siarki, tlenków węgla, węglowodorów alifatycznych i aromatycznych) będą układy wydechowe silników spalinowych pojazdów poruszających się po terenie zakładu – pojazdy dowożące substraty organiczne biogazu. Eksploatacja inwestycji związana będzie z emisją ścieków socjalno-bytowych i wód opadowych odprowadzanych z powierzchni dróg, placów i parkingów. Funkcjonowanie inwestycji wpłynie ponadto na zmianę klimatu akustycznego w otoczeniu planowanej inwestycji. Na ukształtowanie klimatu akustycznego w otoczeniu przedmiotowego zakładu wpływ będą miały przede wszystkim pojazdy dowożące surowce i odbierające produkty, urządzenia technologiczne (m.in. agregaty kogeneracyjne).
wskazują, że dla przedsięwzięcia, którego dotyczy postępowanie należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko.
Zakres raportu ustalono kierując się wskazanymi wyżej cechami przedsięwzięcia, a także biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy. Zakres raportu powinien zawierać szczegółowa i wnikliwą analizę aspektów związanych z ochroną powietrza, ochroną przed hałasem, gospodarką wodno-ściekową, hydrogeologiczną, gospodarką odpadami. Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli na weryfikację skuteczności zaplanowanych rozwiązań projektowych, mających na celu ograniczenie wpływu zamierzenia inwestycyjnego na środowisko zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia, jak również pozwoli w pełni zobrazować jego wpływ na powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, środowisko gruntowo-wodne, środowisko hydrogeologiczne, gospodarkę odpadami oraz na zdrowie i życie ludzi.

Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu plac Powstańców Warszawy 1, za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.


| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012