bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZAWIADOMIENIE


Oleśnica, dnia 15 lipca 2011r.


ZAWIADOMIENIE


GR.6220.1.2011

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości, że dnia 15.07.2011r. została wydana została wydana decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Oleśnicy.”
Z treścią decyzji oraz pozostałymi dokumentami dotyczącymi postępowania zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Oleśnicy, ul. Rynek - Ratusz, pok. 102, codziennie w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012